Finançament
F Pere Tarrés

Premis Cruz Roja a la innovació tecnològica aplicada a finalitats humanitàries

Cruz Roja Española convoca aquests Premis que volen reconèixer projectes que aprofiten les tecnologies de la informació i la comunicació, en benefici d'accions humanitàries i de col·lectius desfavorits.

Convocant: 
Cruz Roja Española
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 1 Juliol, 2019
Termini convocatòria: 
01/07/2019 fins 30/10/2019
Àmbit: 
Drets humans i solidaritat
Ciència i tecnologia
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Categories

A. Categoria 'Solución humanitaria'
Premiarà una solució, plenament operativa, que contribueixi a la resposta a les finalitats enumerats en la introducció d'aquesta convocatòria.
En el cas de proposar una aplicació, aquesta ha d'estar disponible per a la seva instal·lació en Google Play i / o en AppStore. En el cas de solucions accessibles via web, han d'estar disponibles al públic en el moment de la presentació de la candidatura.
En el cas de ser solucions no disponibles per al públic en general, el candidat ha de proporcionar accés suficient a la solució que permeti la verificació de la seva completa funcionalitat.

Podran optar als Premis les persones físiques o jurídiques tant de forma individual com en equip que presentin treballs relacionats amb els assumptes enunciats en la base primera.
En el cas de persones jurídiques, a més han de complir aquests requisits:
• Tenir una antiguitat mínima d'un any des de la creació de l'entitat en el moment de presentar-se a la convocatòria. Per a les entitats procedents de fusions de dues o més entitats, almenys una d'elles haurà de tenir una antiguitat mínima d'un any.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
• En cas que el projecte sigui presentat conjuntament per dues o més persones, una de elles haurà de figurar com a gestora d'aquest.

Dotació: 4.000 €


B. Categoria 'Prototipo de solución humanitaria'
En aquesta categoria el nivell mínim de desenvolupament vàlid per a la categoria és el de "MVP" producte mínim viable.
En el cas d'Apps dels candidats adjuntaran el / els executables juntament amb les explicacions que considerin necessàries perquè el jurat pugui instal·lar i operar l'App.
En els altres casos, no és obligatori que siguin accessibles al públic, però el candidat haurà facilitar l'accés i instruccions suficients per a la verificació de la funcionalitat per part del jurat.

Hi podran optar els equips d'estudiants (amb un mínim de dos participants)

Dotació: 4.000 €


C. Categoria 'Nuevas soluciones TIC en Cruz Roja'
En aquesta categoria els equips de Creu Roja participants poden presentar qualsevol nivell de desenvolupament de la solució. El nivell mínim de desenvolupament és "la idea". Les propostes hauran de donar accés al jurat als prototips o proves que permetin verificar el nivell de desenvolupament declarat pels participants.
A títol d'exemple, es poden presentar com "Idea" les següents iniciatives o els seus combinacions.
• Ús de la tecnologia estàndard disponible per part d'un equip de Creu Roja de forma nova, que afavoreix assolir els fins descrits en la introducció.
• Una App, amb qualsevol nivell de desenvolupament, que afavoreixi assolir els fins descrits en la introducció.
• La transformació digital d'un procés.
• La descripció funcional d'una proposta que contribueixi a assolir els fins descrits anteriorment.

Hi podran optar els equips de Creu Roja (amb un mínim de dos participants).

Dotació: 4.000 €