Finançament
F Pere Tarrés

Subvenciones destinades a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural, 2024

Aquestes ajudes tenen com a objectiu principal ampliar els coneixements i les capacitats dels professionals en el medi rural.

Convocant: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 12 Desembre, 2023
Termini convocatòria: 
01/02/2024
Àmbit: 
Agricultura i Alimentació
Àmbit rural
Educació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Beneficiaris i requisits

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes regulades per la present norma:

a) Grup A. Organitzacions professionals agràries, de caràcter general i d'àmbit estatal.

b) Grup B. Organitzacions de dones rurals d'àmbit estatal.

c) Grup C. Entitats, organitzacions o persones jurídiques, directament relacionades amb els sectors agrari, ramader, agroalimentari o forestal sense ànim de lucre. No podran tenir la condició de beneficiàries les entitats, organitzacions o persones jurídiques l'única relació de les quals amb aquests sectors sigui la formació.

El beneficiari de l'ajuda serà el prestador del servei.

Les entitats beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Mancar d'ànim de lucre o que, encara que desenvolupin activitats de caràcter comercial, inverteixin la totalitat dels beneficis resultants de les mateixes en el compliment dels seus fins institucionals no comercials.

b) Tenir àmbit d'actuació i implantació en tot el territori nacional, recollit en els seus estatuts.

c) Recollir explícitament, entre els seus fins estatutaris, almenys la formació i el desenvolupament professional i millora de la qualificació en el medi rural.

d) No haver rebut del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació altres ajudes per a aquests mateixos programes de formació.

e) Complir les obligacions establertes a aquest efecte en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. No podran adquirir la condició de beneficiaris els qui incorrin en alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 d'aquesta llei.

En particular s'haurà de comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

f) Desenvolupar una activitat estretament relacionada amb els sectors agrari, ramader, agroalimentari o forestal, i que aquesta no sigui únicament la formació.

g) Disposar de mitjans adequats i de personal qualificat per a l'execució de les activitats formatives i acreditar la seva experiència concreta en els àmbits específics de coneixement a impartir i l'actualització de la seva formació i capacitats.

h) Per a les entitats del grup C, estar constituïdes com a mínim dos anys abans de la data de publicació de l'ordre que convoqui les ajudes a les quals concorrin.

i) Ser prestadores del servei directament o, en cas de les entitats del grup A i grup B, a través de les seves associacions i organitzacions vinculades per Estatuts.