Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials 2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 19 Juliol, 2019
Termini convocatòria: 
22/07/2019 fins 09/08/2019
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Voluntariat
Moviment veïnal
Lleure
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Fins el 9 d'agost restarà oberta la convocatòria de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit d'afers socials, inclusió social, serveis socials, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat, violència masclista, migracions, ciutadania i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix l'actual Cartera de serveis socials a Catalunya, en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Línies i tipus d'acció subvencionables

Subvencions a entitats per a activitats i projectes.
 • Línia A. Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista.
 • A.1 Programes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).
 • A.2 Activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
 • B.1 Activitats preventives d'atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).
 • Línia C. Programes de suport a joves tutelats i extutelats.
 • C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter pluriennal).
 • Línia D. Programes d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.
 • D.1 Projectes de prevenció social dels extremismes violents a través del diàleg intercultural (de caràcter pluriennal).
 • D.2 Activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
 • D.4 Projectes de formació i d'acollida de famílies en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).
 • D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).
 • D.6 Projectes de mentoria d'alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).
 • D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).
 • D.8 Projectes de serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d'irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d'especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
 • D.9 Projectes de serveis d'acollida residencial per a persones immigrades en situació d'irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d'especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
 • D.10 Projectes de serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).
 • D.11 Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).
 • D.12 Projectes integrals d'acollida i integració per a persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter pluriennal).
 • D.13 Projectes de prevenció del racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i altres formes de discriminació per raó d'origen cultural, religió o procedència (de caràcter pluriennal).
 • D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).
 • Línia E. Programes de suport a l'associacionisme juvenil.
 • E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).
 • E.2 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i d'ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).
 • E.3 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).
 • Línia F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.
 • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual).
 • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal).
 • F.3 Projectes d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social (de caràcter pluriennal).
 • F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter pluriennal).
 • F.5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal).
 • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).
 • F.7 Activitats de prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • Línia G. Programes de suport de serveis socials.
 • G.1 Projectes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).
 • G.2 Projectes de suport als professionals de la intervenció i acció social (de caràcter pluriennal).
 • Línia K. Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
 • K.1 Projectes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).
 • K.2 Projectes d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).
 • K.4 Projectes de prevenció de l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).
 • Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.
 • L.1 Activitats de foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
 • L.2 Activitats de foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment (de caràcter anual).
 • Línia M. Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral.
 • M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).
 • M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral (de caràcter anual).
 • M.3 Activitats d'elaboració d'estudis i materials relacionats amb la igualtat d'oportunitats de dones i homes que siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).
 • M.4 Activitats per fomentar la igualtat d'oportunitats en el treball adreçades a empreses, organitzacions i institucions (de caràcter anual).
 • M.5 Activitats de lluita contra la violència masclista a l'àmbit laboral amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • Línia N. Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
 • N.1 Projectes d'ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
 • N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter pluriennal).
 • Línia Q. Programes de suport a l'educació en el lleure.
 • Q.1 Projectes d'educació en el lleure (de caràcter pluriennal).
 • Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
 • Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
 • Q.4 Activitats per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d'educació en el lleure (de caràcter anual).
 • Línia R. Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.
 • R.1 Projectes específics en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials (de caràcter pluriennal).
 • Línia S. Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa.
 • S.1 Projectes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).
 • Línia T. Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.
 • T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
 • T.2 Activitats d'envelliment actiu (de caràcter anual).
 • Línia V. Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure.
 • V.1 Activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • V.2 Activitats d'educació en el lleure vinculades a la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Subvencions a entitats per a serveis socials.
 • Línia H. Programes de suport a les famílies.
 • H.1 Serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter pluriennal).
 • H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).​
 • Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
 • I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.2 Serveis d'atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
 • I.3 Serveis d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.4 Serveis d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.
 • Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.
 • J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter pluriennal).
 • J.2 Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.6 Serveis per a persones amb discapacitat sensorial (de caràcter pluriennal).
 • J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter pluriennal).
 • J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
 • J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
 • J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
 • J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
 • J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
 • J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
 • J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
 • J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
 • J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d'acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).
 • J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).
 • J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).
 • J.19 Servei de prevenció d'addiccions. Servei d'acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).
 • J.20 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual).