Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, obre la convocatòria anual de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats i/o projectes, així com deprogrames de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 16 Març, 2015
Termini convocatòria: 
01/04/2015 fins 24/04/2015
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Voluntariat
Moviment veïnal
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

  • Línia A. Programes de prevenció i no-discriminació. Programes de promoció de la gent gran activa. Suport en el finançament dels programes i les actuacions que portin a terme les entitats en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i la violència familiar, de promoció de la gent gran activa i de garantia dels drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

A.1 Programes de lluita contra la violència masclista i violència familiar.

A.2 Programes de promoció de la gent gran activa.

A.3 Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

  • Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social. Finançament dels programes que portin a terme les entitats en matèria d’infància i adolescència que contribueixen a la desaparició de la situació de risc.

B.1 Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

  • Línia C. Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats. Finançament dels programes que portin a terme les entitats en matèria d’infància i adolescència i que formen part del Programa de formació i inserció sociolaboral de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET).

C.1 Programes de suport a l’habitatge i d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

C.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

  • Línia D. Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades. Suport a programes i activitats que realitzen les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de la integració de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades, amb respecte i promoció de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, i a través, també, de la sensibilització i el coneixement, per part de la població de Catalunya, de la nova ciutadania.

D.1 Programes d’acollida - Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.

D.2 Programes d’acollida - Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

D.3 Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats - Programes de formació per a la inserció laboral i millora de la capacitat individual.

D.4 Programes d’integració - Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.

D.5 Programes d’integració - Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.

D.6 Programes d’integració - Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.

D.7 Programes d’integració - Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori i la protecció internacional.

  • Línia E. Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut. Promoció de l’associacionisme juvenil i/o els projectes realitzats adreçats a persones joves mitjançant el suport als programes de funcionament ordinari i als projectes d’activitats de les entitats juvenils sense finalitat de lucre que ofereixen serveis a la joventut.

E.1 Suport a les activitats de les entitats juvenils.

E. 2 Suport a programes estables de les entitats juvenils.

  • Línia F. Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat. Afavorir la cohesió social, la integració i la participació de les persones, especialment els col·lectius més vulnerables, el foment del civisme i el voluntariat, així com promoure el treball en xarxa i la millora de la sostenibilitat i el bon govern de les entitats, mitjançant polítiques preventives i/o accions directes a les persones quan les necessitats socioeconòmiques ho requereixin.

F.1 Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.2 Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat.

F.3 Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.4 Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat.

  • Línia G. Programes de suport de serveis socials. Suport al finançament de les actuacions en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

G.1 Programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Subvencions a entitats per a serveis socials

  • Línia H. Programes de suport a les famílies. Suport en el finançament dels programes i les actuacions que portin a terme les entitats en matèria de suport a les famílies.

H.1 Serveis d'atenció a les famílies

  • Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents. Suport als infants i adolescents en l’aprenentatge d’hàbits, i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i la resiliència.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc.

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert).

I.3. Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

I.4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

I.5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant.

  • Línia J. Programes de manteniment de serveis socials. Suport al finançament de les actuacions en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

J.1 Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

La sol·licitud s'haurà de fer obligatòriament via tramitació electrònica.

Les entitats faran el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de l’apartat “La meva carpeta” de la pestanya “Servei de l’Oficina” del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).