Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI), 2023

Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI).

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 28 Abril, 2023
Termini convocatòria: 
31/10/2023
Àmbit: 
Educació
Ocupació i Inserció laboral
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre que tot seguit es detallen:

a) Certificats de professionalitat

b) Especialitats no conduents a certificats de professionalitat en el cas d ́itineraris formatius

Es podrà formular una sol·licitud per a certificats de professionalitat o per itineraris mixtos de formació. Els itineraris mixtos poden ser itineraris formatius compostos per mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat o que combinin una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i altres mòduls formatius. En tot cas, en conjunt, caldrà mantenir una proporció mínima del 75% de les hores de formació vinculades a certificats de professionalitat i un màxim del 25% de les hores de formació d ́especialitats no conduents a certificats de professionalitat.

D'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per a aquesta convocatòria la formació es pot impartir en modalitat presencial i teleformació.

D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, totes les accions subvencionables han d'incorporar la formació complementària relativa a Prevenció de Riscos Laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa formatiu ja la incorpori, i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i d'igualtat de gènere (FCO003) de 10 hores.

Optativament, també es podrà programar una edició o més de la formació complementària “Aproximació a l'entorn laboral en un sector professional” (FCOO15) de 10 hores, que no formaran part de l'itinerari formatiu. En cas que se sol·liciti aquesta acció, caldrà impartir aquesta formació prèvia a la formació professionalitzadora. L'objectiu d'aquesta acció és facilitar el contacte entre l'alumnat i les empreses contractants i facilitar-ne la selecció. Aquesta formació complementària possibilitarà fer visites i activitats pràctiques a les empreses, tal com queda detallat a les orientacions metodològiques de l'especialitat. Aquest contacte ha de permetre a les entitats sol·licitants fer una bona selecció dels participants i, a l'alumnat, tenir una relació directa amb l'empresa o empreses compromeses.