Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre convocatòria de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre per realitzar activitats o projectes i programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, definits a la Cartera de serveis socials de Catalunya.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 20 Maig, 2020
Termini convocatòria: 
21/05/2020 fins 17/06/2020
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Voluntariat
Moviment veïnal
Lleure
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Els tipus d'accions subvencionables de la present convocatòria compten amb un import màxim de 8.701.962,06 euros.

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

Línies i tipus d'acció subvencionables

B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

 • B.1 Activitats preventives d'atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 340.574,00 euros, amb la distribució anual següent: 323.545,30 euros per a l'anualitat 2020 i 17.028,70 euros per a l'anualitat 2021.

D. Programes d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

 • D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
 • D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 253.038,34 euros, amb la distribució anual següent: 240.386,42 euros per a l'anualitat 2020 i 12.651,92 euros per a l'anualitat 2021.

F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

 • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari (de caràcter anual).
 • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 217.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 206.150,00 euros per a l'anualitat 2020 i 10.850,00 euros per a l'anualitat 2021.

L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

 • L.1 Activitats de foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
 • L.2 Activitats de foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 310.526,32 euros, 295.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 15.526,32 euros per a l'anualitat 2021.

M. Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a la feina i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral.

 • M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).
 • M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral (de caràcter anual).
 • M.3 Activitats d'elaboració d'estudis i materials relacionats amb la igualtat d'oportunitats de dones i homes que siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).
 • M.4 Activitats per fomentar la igualtat d'oportunitats en el treball adreçades a empreses, organitzacions i institucions (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 84.210,52 euros, 80.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 4.210,52 euros per a l'anualitat 2021.

Q. Programes de suport a l'educació en el lleure.

 • Q.4 Activitats per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d'educació en el lleure (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 600.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 570.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 30.000,00 euros per a l'anualitat 2021.

T. Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.

 • T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
 • T.2 Activitats d'envelliment actiu (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 158.056,40 euros, 150.153,58 euros per a l'anualitat 2020 i 7.902,82 euros per a l'anualitat 2021.

Subvencions a entitats per a serveis socials

Línies i tipus d'acció subvencionables

H. Programes de suport a les famílies.

 • H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 727.912,16 euros, amb la distribució anual següent: 691.516,55 euros per a l'anualitat 2020 i 36.395,61 euros per a l'anualitat 2021.

I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

 • I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.2 Serveis d'atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
 • I.3 Serveis d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.4 Serveis d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 4.010.644,32 euros, 3.810.112,10 euros per a l'anualitat 2020 i 200.532,22 euros per a l'anualitat 2021.

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

Línies i tipus d'acció subvencionables

J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

 • J.20 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual).

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 2.000.000,00 euros per a l'anualitat 2020.