Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2021

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre convocatòria de subvencions de projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de les polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 25 Març, 2021
Termini convocatòria: 
26/03/2021 fins 26/04/2021
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Educació
Gènere
Gent gran i Dependència
Infància, Joventut i Famílies
Lleure
Pobresa i Exclusió social
Salut i Discapacitat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Els tipus d'accions subvencionables de la present convocatòria compten amb un import màxim de 54.065.823,85 euros.

Línies i tipus d'acció subvencionables

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

 • Línia A. Programes de prevenció i suport en la lluita contra la violència masclista. Import total: 1.349.596,80 euros.
  • A.1 Projectes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).
  • A.2 Activitats de sensibilització, detecció, atenció i recuperació en la lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social. Import total: 687.942,42 euros.
  • B.1 Activitats preventives d'atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).
 • Línia C. Programes de suport a joves tutelats i extutelats. Import total: 766.000,05 euros.
  • C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter anual).
 • ​Línia D. Programes d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme. Import total: 3.503.423,36 euros.
  • D.1 Projectes de prevenció social dels extremismes violents a través del diàleg intercultural (de caràcter pluriennal).
  • D.2. Activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
  • D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
  • D.4 Projectes de formació i d'acollida de famílies en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).
  • D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).
  • D.6 Projectes de mentoria d'alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).
  • D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).
  • D.8 Projectes de serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d'irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d'especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
  • D.9 Projectes de serveis d'acollida residencial per a persones immigrades en situació d'irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d'especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
  • D.10 Projectes de serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).
  • D.11 Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).
  • D.12 Projectes integrals d'acollida i integració per a persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter pluriennal).
  • D.13 Projectes de prevenció del racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i altres formes de discriminació per raó d'origen cultural, religió o procedència (de caràcter pluriennal).
  • D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).
 • Línia E. Programes de suport a l'associacionisme juvenil. Import total: 2.917.084,86 euros.
  • E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).
  • E.2 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i d'ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).
  • E.3 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).
 • Línia F. Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano. Import total: 6.846.878,54 euros. Consulta la guia.
  • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l'associacionisme veïnal (de caràcter anual).
  • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).
  • F.3 Projectes d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social (de caràcter pluriennal).
  • F.4 Projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).
  • F.5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal).
  • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).
 • Línia G. Programes de suport de serveis socials. Import total: 14.930.364,31 euros.
  • G.1 Projectes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).
  • G.2 Projectes de suport als professionals de la intervenció i acció social (de caràcter pluriennal).
 • ​Línia K. Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Import total: 179.451,36 euros.
  • K.1 Projectes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).
  • K.2 Projectes d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).
  • K.3 Projectes de prevenció de l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).
 • Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat. Import total: 310.526,32 euros.
  • L.1 Accions de foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
  • L.2 Accions de foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment (de caràcter anual).
 • Línia M. Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral. Import total: 280.210,52 euros.
  • M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).
  • M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral (de caràcter anual).
  • M.3 Activitats d'elaboració d'estudis i materials relacionats amb la igualtat d'oportunitats de dones i homes que siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).
  • M.4 Activitats de foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes adreçades al teixit empresarial que tinguin un impacte directe en les condicions de treball de les dones (de caràcter anual).
  • M.5 Activitats de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
 • Línia N. Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Import total: 3.555.663,16 euros.
  • N.1 Projectes d'ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter anual).
  • N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter anual).
 • Línia Q. Programes de suport a l'educació en el lleure. Import total: 8.739.058,20 euros.
  • Q.1 Projectes d'educació en el lleure (de caràcter pluriennal).
  • Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
  • Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
  • Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions a les activitats d'educació en el lleure (de caràcter anual).
 • Línia R. Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials. Import total: 990.000,00 euros.
  • R.1 Projectes específics en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials (de caràcter anual).
 • Línia S. Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'apoderament de persones que es troben en situació de pobresa. Import total: 1.980.000,00 euros.
  • S.1 Projectes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).
 • Línia T. Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives. Import total: 158.056,40 euros.
  • T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
  • T.2 Activitats d'envelliment actiu (de caràcter anual).
 • Línia V. Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure. Import total: 165.270,88 euros.
  • V.1 Activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
  • V.2 Activitats d'educació en el lleure vinculades a la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Subvencions a entitats per a serveis socials

 • Línia H. Programes de suport a les famílies. Import total: 1.167.966,21 euros.
  • H.1 Serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter anual).
  • H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).
 • Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc. Import total: 4.010.644,32 euros.
  • I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
  • I.2 Serveis d'atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
  • I.3 Serveis d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
  • I.4 Serveis d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

 • Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social. Import total: 1.527.686,14 euros.
  • J.20 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual).