Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per identificar i esterilitzar animals de companyia i per a serveis veterinaris, 2023

Aquesta línia de subvencions té com a objectiu, d’una banda, fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia, com ara gossos, gats i fures per tal de disminuir-ne l'abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals veterinaris col·legiats per dur a terme actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 22 Setembre, 2023
Termini convocatòria: 
21/11/2023
Àmbit: 
Animals domèstics
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Línies d'actuació

Poden ser objecte de les subvencions, les dues línies d’actuacions següents:

Línia 1: Actuacions d’identificació i esterilització pel que fa a:

  • Els animals de companyia que estiguin en un centre d'acollida inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
  • Els gats que formin part d'una colònia controlada, entenent com a tal, la localització autoritzada per l'ens local en què viuen de manera habitual un grup de gats no socialitzats amb els éssers humans.
  • Els animals de companyia mitjançant campanyes promogudes per ens locals o entitats de protecció i defensa dels animals adreçada a la població.

Línia 2: Contractació de professionals veterinaris col·legiats per dur a terme actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi. La contractació la pot fer el mateix ajuntament o bé el consell comarcal o l’entitat local supramunicipal a qui l’ajuntament hagi cedit les competències d’inspecció i vigilància.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions:

Per les actuacions previstes a la línia 1 (base 2.1.1 sobre identificació i esterilització d’animals de companyia):

  • Els ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d'animals de companyia (art. 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d'animals de companyia mitjançant l'aplicació ANICOM).
  • Les entitats (associacions i fundacions) que estiguin inscrites en el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals.

Per les actuacions previstes a la línia 2 (base 2.1.2 sobre contractació de professionals veterinaris col·legiats):

  • Els ajuntaments dels municipis amb una població inferior a 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.
  • Els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals en els quals, els ajuntaments indicats a la base 3.b.1, hagin cedit les competències d’inspecció i vigilància previstes a l’article 41 del Text refós de la Llei de protecció dels animals (aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril).