Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional, 2024

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 22 Gener, 2024
Termini convocatòria: 
07/02/2024
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Àmbit geogràfic: 

Es considera festival o cicle de cultura popular i tradicional el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o diversos àmbits, en format presencial o virtual, que formin part d’una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius conjunts, clars i definits, que no formin part de la programació estable o regular d’un equipament cultural, i que tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

S’entén per activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol àmbit o disciplina de les arts escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris.

S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concerts, casals, centres cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

  1. Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables municipals i les programacions en equipaments culturals que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura.
  2. Les trobades de qualsevol tipus d’activitat de cultura popular o tradicional, les festes, les fires, els mercats o qualsevol activitat que, més enllà de la seva denominació, no tingui l’activitat artística com a eix principal o fonamental del programa.
  3. Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
  4. Els festivals, cicles i esdeveniments similars inclosos dins la programació de la festa major del municipi on es dugui a terme.
  5. Les activitats adreçades exclusivament a la realització d’un concurs, certamen o competició.
  6. Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.