Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses del sector del llibre, 2023

L’objecte d’aquestes ajudes és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre que contribueixin a la presència i a la comercialització a l'exterior de la creació i la producció cultural de Catalunya en l'àmbit del llibre.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 28 Abril, 2023
Termini convocatòria: 
16/05/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

S’entenen per creació i producció culturals de Catalunya les que són d’autoria catalana, és a dir, la persona autora de les quals resideix a Catalunya, o que va néixer o va residir la major part de la seva vida a Catalunya en el cas de persones autores difuntes.

L'objecte d'aquestes ajudes s'articula en les modalitats següents:

a) Projectes d'internacionalització en l'àmbit del sector editorial i les agències literàries.
b) Projectes d'internacionalització en l'àmbit de la il·lustració.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes ajudes tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).