8 elements que hem d’incloure al pla de formació del voluntariat

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

8 elements que hem d’incloure al pla de formació del voluntariat

Resum: 

Coneix com estructurar aquest pla adreçat a capacitar a les persones voluntàries.

La formació de les persones voluntàries és un dret recollit tant a la Carta del Voluntariat de Catalunya com a l’avantprojecte de Llei de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà d’aquest reconeixement, destinar temps a la planificació i el desenvolupament d’accions formatives que possibilitin la capacitació de les persones voluntàries és cabdal per tal de:

 • Facilitar l’adaptació i integració a l’entitat
 • Millorar la qualitat de la tasca a desenvolupar
 • Treballar la implicació amb l’organització i fidelitzar el compromís

Per totes aquestes raons, és important que les entitats de voluntariat destinin temps a desenvolupar el seu propi pla de formació del voluntariat.

A continuació us facilitem quina estructura ha de tenir aquest pla. Es tracta dels 8 elements recollits a Orientacions per a l'elaboració d'un Pla de Formació de Voluntariat a les Entitats (Generalitat de Catalunya, 1998).

Finalitat del pla de formació

La primera cosa que hem de tenir present a l’hora de desenvolupar el pla de formació és quins resultats volem assolir amb les accions formatives que realitzarem.

Aquesta finalitat s’ha de plantejar en termes generals i abstractes i ha de tenir coherència amb la detecció i anàlisi de necessitats de formació realitzada prèviament a a l’organització.

Objectius generals

En aquest apartat hem de concretar el que volem aconseguir amb el desenvolupament del pla de formació i les diferents accions que ho integren.

A l’hora de definir els objectius generals, hem de tenir en compte que aquests s’han de plantejar des d’un punt de vista de les persones que participaran a les accions formatives i del que seran capaces de fer un cop finalitzada les diferents accions.

A més a més, també us recomanem diferenciar entre:

 • Objectius de fets, conceptes i principis: Fan referència als coneixements de les persones (que sap una persona i que ha de saber).
 • Objectius de procediments: Fan referència a les estratègies, habilitats i tècniques que les persones dominen o han de dominar (saber fer).
 • Objectius d’actituds, valors i normes: Fan referència als principis que guien les accions i els comportaments (saber ser i estar).

Temàtiques a tractar

A partir dels objectius generals establerts, hem de definir els temes i continguts que volen treballar durant aquest any.

En aquesta definició haurem de tenir present els tres aspectes de la conducta (fets, conceptes i principis, procediments i actituds, valors i normes) i les característiques dels destinataris de les accions formatives.

Destinataris de la formació

Per tal d’assolir els resultats esperats, és bàsic que les accions formatives s’adaptin a les característiques dels participants.

Entre els trets específics que hem de tenir en compte està l’edat, el nivell cultural i/o acadèmic, el nivell de coneixement en la matèria o les motivacions per participar a l’acció formativa.

Accions formatives a realitzar

En aquest punt hem de definir quina metodologia seguiran les diferents accions formatives que integren el pla.

A continuació es defineixen algunes accions a realitzar. Aquestes es poden combinar entre si.

 • Curs de formació: Acció que es pot realitzar en un centre extern o en la pròpia entitat. La durada dependrà del grau d’especialització i de si es tracta d’un curs estàndard o un curs a mida (fet a petició de l’entitat)
 • Seminari: Acció de curta durada on persones expertes realitzen una exposició o una conferència. També pot ser un espai on compartir experiències.
 • Consultoria (formació-acció): Les persones participants en l’acció formativa són les que donen resposta als problemes a resoldre i ho fan amb el suport d’un consultor/a.
 • Taller: Acció de curta durada on, de forma molt pràctica, es treballen tècniques i recursos concrets.
 • Conferència, jornades, congrés, etc: Accions externes o internes on aprofundir, compartir, debatre o fer propostes sobre una temàtica concreta.

Modalitat de les accions formatives

Un altre element que hem d’especificar en el pla formatiu és si les accions es realitzaren en el si de l’entitat (formació interna) o contactarem a una altra organització per desenvolupar-la (formació externa). La decisió dependrà de la realitat de cada entitat i de les necessitats concretes.

Recursos necessaris

Per desenvolupar el pla és molt important que coneguem els recursos materials amb els que disposem a l’entitat, així com els espais, pressupost i font de finançament. Aquests elements condicionen la presa de decisions a l’hora de decantar-nos per un tipus d’acció formativa o un altre, així com la modalitat.

Realització de les accions formatives

Finalment, hem d’indicar quan portarem a terme aquestes accions (durada, dates i horaris).

A més a més, hem d’especificar en quin moment les persones voluntàries realitzaran les formacions. En aquest sentit, es parla de quatre moments:

 • Programa de formació bàsica o d’iniciació: Es tracta de totes aquelles accions on es dóna a conèixer informació relacionada amb el voluntariat o el funcionament de l’organització.
 • Programa de formació específica: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a capacitar a la persona voluntària per realitzar una tasca concreta. La realització d’aquesta formació és indispensable per poder iniciar a desenvolupar la tasca.
 • Programa de formació especialitzada: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a aconseguir el grau d’especialització que requereix una activitat o tasca concreta.
 • Programa de formació permanent: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a augmentar i/o mantenir els coneixements i capacitats de les persones voluntàries.