8 elements que s'han d’incloure al pla de formació del voluntariat

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
La formació de les persones voluntàries és un dret. Font: Arxiu
 Font:
Les entitats han de destinar temps a la planificació i el desenvolupament d’accions formatives. Font: Arxiu

8 elements que s'han d’incloure al pla de formació del voluntariat

Resum: 

Pretén capacitar a les persones voluntàries i aquest recurs es dirigeix a tothom qui té responsabilitats formatives en les organitzacions.

La formació de les persones voluntàries és un dret recollit tant a la Carta del Voluntariat de Catalunya com a l’avantprojecte de Llei del Voluntariat i del foment de l'Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà d’aquest reconeixement, destinar temps a la planificació i el desenvolupament d’accions formatives que possibilitin la capacitació de les persones voluntàries és cabdal per:

 • Facilitar l’adaptació i integració a l’entitat.
 • Millorar la qualitat de la tasca a desenvolupar.
 • Treballar la implicació amb l’organització i fidelitzar el compromís.

Per totes aquestes raons, és important que les entitats de voluntariat destinin temps a desenvolupar el seu propi pla de formació del voluntariat.

A continuació us facilitem quina estructura ha de tenir aquest pla. Es tracta dels 8 elements recollits a Orientacions per a l'elaboració d'un Pla de Formació de Voluntariat a les Entitats.

Finalitat del pla de formació

La primera cosa que s'ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar el pla de formació és quins resultats es volen assolir amb les accions formatives que es duguin a terme. Aquesta finalitat s’ha de plantejar en termes generals i ha de tenir coherència amb la detecció i anàlisi de necessitats de formació realitzada prèviament a a l’organització.

Objectius generals

Primer s'ha de concretar què es vol aconseguir amb el desenvolupament del pla de formació i les diferents accions que ho integren.

A l’hora de definir els objectius generals, aquests s’han de plantejar des d’un punt de vista de les persones que participaran en les accions formatives i de què seran capaces de fer un cop finalitzada les diferents accions. A més a més, resulta interessant diferenciar entre:

 • Objectius de fets, conceptes i principis: Fan referència als coneixements de les persones (quà sap una persona i què ha de saber).
 • Objectius de procediments: Fan referència a les estratègies, habilitats i tècniques que les persones dominen o han de dominar (saber fer).
 • Objectius d’actituds, valors i normes: Fan referència als principis que guien les accions i els comportaments (saber ser i estar).

Temàtiques a tractar

El segon pas és definir els temes i continguts que es volen treballar durant un període de temps concret. En aquesta definició s'haurà de tenir present els tres aspectes de la conducta (fets, conceptes i principis, procediments i actituds, valors i normes) i les característiques de les persones destinatàries de les accions formatives.

Públic destinatari de la formació

Per tal d’assolir els resultats esperats, és bàsic que les accions formatives s’adaptin a les característiques de les persones participants. Entre els trets específics que s'han de tenir en compte hi ha l’edat, el nivell cultural i acadèmic, els coneixements en la matèria o les motivacions per participar en l’acció formativa.

Accions formatives a realitzar

En aquest punt s'ha de definir quina metodologia seguiran les diferents accions formatives que integren el pla. A continuació es mostren algunes accions a realitzar, que també es poden combinar entre si.

 • Curs de formació: Acció que es pot realitzar en un centre extern o en la mateixa entitat. La durada dependrà del grau d’especialització i de si es tracta d’un curs estàndard o un curs a mida (fet a petició de l’entitat).
 • Seminari: Acció de curta durada en què persones expertes realitzen una exposició o una conferència. També pot ser un espai per compartir experiències.
 • Consultoria (formació-acció): Les persones participants en l’acció formativa són les que donen resposta als problemes a resoldre i ho fan amb el suport d’un consultor/a.
 • Taller: Acció de curta durada on, de forma molt pràctica, es treballen tècniques i recursos concrets.
 • Conferència, jornada, congrés, etc.: Accions externes o internes on aprofundir, compartir, debatre o fer propostes sobre una temàtica concreta.

Modalitat de les accions formatives

Un altre element que s'ha d’especificar en el pla formatiu és si les accions es realitzaran en el si de l’entitat (formació interna) o es contractarà a una altra organització o persona externa per desenvolupar-la (formació externa). La decisió dependrà de la realitat de cada entitat i de les necessitats concretes.

Recursos necessaris

Per al desenvolupament del pla és molt important conèixer els recursos materials dels quals disposa l’entitat, així com els espais, pressupost i fonts de finançament. Aquests elements condicionen la presa de decisions a l’hora de decantar-nos per un tipus d’acció formativa o un altre, així com la modalitat.

Realització de les accions formatives

Finalment, cal fer un calendari per indicar quan es duran a terme aquestes accions (durada, dates i horaris) i especificar en quin moment les persones voluntàries les realitzaran. Es parla de quatre moments:

 • Programa de formació bàsica o d’iniciació: Es tracta de totes aquelles accions on es dóna a conèixer informació relacionada amb el voluntariat o el funcionament de l’organització.
 • Programa de formació específica: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a capacitar a la persona voluntària per realitzar una tasca concreta. La realització d’aquesta formació és indispensable per poder iniciar a desenvolupar la tasca.
 • Programa de formació especialitzada: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a aconseguir el grau d’especialització que requereix una activitat o tasca concreta.
 • Programa de formació permanent: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a augmentar i/o mantenir els coneixements i capacitats de les persones voluntàries.