Com constituir-se com a associació d’estudiants universitària

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
El primer pas és inscriure-la als registres oficials.  Font: Pexels
El primer pas és inscriure-la als registres oficials. Font: Pexels

Com constituir-se com a associació d’estudiants universitària

F Pere Tarrés
Resum: 

El seu funcionament i el procés per a constituir-se és molt similar al de les associacions normals, però introdueix algunes ajudes per part de la universitat.

Les universitats són un lloc idoni per conèixer persones amb gustos similars. Inclús és possible que l’avinença sigui tal que sorgeixi la idea de crear un grup específic per a certes aficions o activitats que d’altra manera no tenen espai per a desenvolupar-se a l’àmbit acadèmic. Aquí entren les associacions universitàries.

Es tracta d’oferir a l’alumnat un espai on ajuntar-se i compartir experiències, espais que poden ser tan variats com passatemps existeixen. Des del vessant més tradicional com la tuna, el teatre, els debats o els castellers, fins a les variants més alternatives com els jocs de rol, la màgia, la robòtica, els videojocs... Qualsevol cosa es pot convertir en una associació d’estudiants.

Tanmateix, no és suficient només amb tenir un tema o afició compartit amb un parell de persones. Per a constituir-se com a associació universitària cal complir alguns requisits i seguir uns passos que, si bé varien una mica entre universitats, tenen algunes claus bàsiques que s’exposen a continuació.

Per a la redacció d’aquest recurs s’han fet servir les següents fonts: la pàgina sobre com constituir una associació o grup d'estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, el directori d'associacions de la Universitat de Barcelona, i l'espai d'associacionisme de la Universitat Pompeu Fabra.

Característiques i tipus

Les associacions d’estudiants universitàries no són grups temporals. Per a anomenar-se ‘associació’ s’han de constituir com a tal, el que vol dir que la seva existència no és efímera, sinó que tenen una durada indefinida. Per a crear una associació universitària s’ha de tenir la voluntat de perdurar en el temps.

A part d’això, aquest tipus d’entitats no tenen una temàtica ni un funcionament únics, sinó que depèn de les persones que les creen i conformen al llarg dels anys. De fet, solen ser associacions amb una tendència molt participativa, perquè només existeixen perquè hi ha persones que en volen formar part.

Generalment, hi ha dos tres tipus d’associacions en una universitat. Aquelles més relacionades amb el lleure, on s’inclouen grups esportius o culturals; les que fan tasques de solidaritat i que tenen diferents característiques i finalitats; i aquelles de caire representatiu, que tenen l’objectiu de donar veu als i les estudiants en els òrgans de govern de la Universitat.

En tots els casos, les associacions solen promoure i organitzar una gran diversitat d’esdeveniments i accions com xerrades, revistes, actuacions musicals, exposicions...

Aterrar la idea

Crear un espai on poder gaudir lliurement d’una activitat sol ser un procés complex, i és fàcil que sorgeixin malentesos entre les persones membres o de cara a la burocràcia que caldrà fer. És important que abans de començar qualsevol tràmit s’hagin debatut i posat sobre la taula qüestions com quina serà exactament la temàtica de l’associació, l’estructura, el funcionament, les activitats que es voldran fer, el nivell d’implicació de cada persona...

Es tracta de preguntar-se si realment es vol fer una associació o només és una excusa per a trobar-se, i és que mantenir una entitat com aquesta no és una feina fàcil, i cal que les persones estiguin involucrades i motivades.

Caldrà fer-se preguntes com: per a què és l’associació exactament? Com definir el tema en una frase? Quins són els objectius? Perdurarà l’interès en el temps? Es tracta, amb tot, d’aterrar la idea.

Requisits per a constituir-se com a associació

Una associació universitària ha d’estar formada per tres estudiants com a mínim, i un alt percentatge de les seves persones membres ha de ser de la universitat on es constitueix. A més, cal que l’associació estigui oberta a tot l’alumnat, sense discriminació o diferenciació.

Un altre requisit és que l’entitat s’hagi constituït com a associació d’acord amb la legislació vigent i que estigui inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o d’algun òrgan d’àmbit estatal. Això vol dir que haurà de complir els requisits del registre i pagar una taxa de 62,55€ per al tràmit.

Aquestes són qüestions que tota associació, universitària o no, ha de satisfer.

Constitució

Abans de presentar l’associació al registre, les persones membres s’hauran de reunir en un acte formal de constitució. D’aquest acte hauran de sortir dos documents: l’acta fundacional, on s’especifica el propòsit d’associar-se, per al qual és aconsellable seguir aquest model; i els estatuts, que poden estructurar-se segons aquest model, i que hauran de ser registrats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Aquests documents s’hauran d’adjuntar en la formalització de la inscripció del Registre d’Associacions de la universitat en qüestió, ja un cop inscrita al Registre de la Generalitat o Estatal.

Inscripció al registre de la universitat

Per a fer la inscripció al registre de la universitat corresponent, no és suficient amb presentar l’acta fundacional i els estatuts de l’associació. La majoria de centres requeriran altres documents relacionats amb els tràmits que s’han de dur a terme.

Així, la sol·licitud d’inscripció, haurà d’anar acompanyada per documents com l’acreditació de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, una certificació amb el nombre d’associats estudiants de la universitat, la firma del mínim nombre requerit d’estudiants pertanyents al centre i la relació de les seves dades: nom i cognoms, número de DNI, adreça, telèfon, adreça electrònica, i vinculació amb la universitat.

Aquest tràmit, a banda de ser requerit legalment, està pensat per donar algunes facilitats a les associacions. En la majoria dels casos, la inscripció al registre de la universitat durà al centre a facilitar a l’associació ajudes econòmiques, accés als espais i recursos i ajuda en la difusió de les activitats.

És important tenir en compte, però, que per a mantenir l’associació cal renovar la inscripció al registre periòdicament, normalment cada curs acadèmic. La majoria de centres demanen retre comptes per a la renovació, així que el document d’inscripció en aquest cas haurà d’anar acompanyat d’una memòria o informe de les activitats realitzades, junt amb justificacions econòmiques i el grau de compliment dels objectius; i d’un projecte per a les activitats futures.

També caldrà informar dels canvis estructurals, del nombre de membres o qualsevol altre tema rellevant.

Un cop iniciada l’activitat

Una vegada entregats tots els documents, l’associació universitària ja pot començar la seva activitat. El primer serà preparar un espai que pugui funcionar com una seu. Com ja s’ha assenyalat, el més segur és que la universitat faciliti aquest lloc a les entitats, així com el material que hi pot anar a dins, si s’escau.

Un altre pas pot ser definir els rols. La majoria d’universitats demanen la denominació d’un interlocutor o interlocutora per al registre de l’associació, però un cop creada caldria assenyalar qui porta la presidència, la comunicació, la tresoreria... També és important definir aquí el funcionament, la periodicitat de les reunions organitzatives, el protocol per a l’entrada o sortida de membres, els sistemes de participació i decisió, la relació amb la universitat...

El següent és assegurar una comunicació constant amb la comunitat d’estudiants. Una associació pot registrar-se amb tres membres, però el més aconsellable és tenir-ne més, per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat i l’entrada de noves idees. Així, és aconsellable crear un petit pla de comunicació, obrint alguna xarxa social i estructurant-la segons la temàtica i els objectius de l’associació, posant-hi un logo i omplint-la de contingut. També és interessant fer això abans del registre, per aconseguir fidelitzar alguns membres abans de l’inici de l’activitat.

Després ja es poden començar a programar activitats. El millor és mantenir un calendari, per tal de no trepitjar-se. És important no fer definitiva una activitat fins que no es tinguin decidides coses com el dia, l’horari, l’espai, el tipus...

Alguns directoris d’associacions universitàries

La majoria d’universitats catalanes disposen d’un espai en línia dedicat a les associacions d’estudiants. Allà, l’alumnat pot cercar i inscriure’s en una entitat ja existent, mitjançant el directori, o crear-ne una de nova, accedint al seu registre. A continuació es recullen algunes d’aquestes pàgines: