Com puc detectar les meves mancances formatives?

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

Com puc detectar les meves mancances formatives?

Resum: 

Els voluntaris han de tenir elements per poder fer reflexionar sobre les activitats que estan realitzant i analitzar si tenen dificultats que poden solucionar-se seguint un procés formatiu

Què són les mancances formatives?

Les mancances formatives són aquells aspectes del coneixement (teòric, d'aptituds, valors...) que són necessaris per a realitzar de la manera més òptima possible l'activitat que s'ha de dur a terme i que no es posseeixen (o es posseeixen parcialment).

Aquestes mancances poden venir donades per diversos motius:

  • Canvi d'activitat, que pot comportar un desconeixement de la tasca en sí mateixa i del elements que cal tenir per a desenvolupar-la.
  • Aprofundiment i/o especialització de la tasca que es desenvolupa dins de l'entitat. Ampliació de l'àmbit d'actuació de l'entitat que pot comportar l'assoliment de nous objectius pels quals s'ha d'estar preparat.
  • Necessitat de reciclatge en els coneixements que ja es tenen per poder-se posar al dia.

Aquests motius que s'acaben de descriure són una mostra de factors que poden provocar una necessitat de formació per part del voluntari.
"

Com detectar les necessitats formatives?

Per poder ser conscient de que necessitem formar-nos per poder millorar la tasca o perquè tenim dificultats per a dur-la a terme, hem d'aturar-nos a pensar què volem aconseguir amb la nostra actuació (l'objectiu, la finalitat...), com ho hem de dur a terme i si ho estem fent o no. Pot ser que s'estigui fent una bona tasca però que no sigui la que es pretenia en un inici i s'ha de poder valorar què ens està impedint aconseguir els objectius establerts.

Això implica que els voluntaris han de ser capaços de poder analitzar la seva activitat i comparar-la amb la que hauria de ser realment. També han de poder reflexionar sobre què pensen que els està dificultant la seva tasca, ja sigui per aspectes personals com aspectes més externs.

Tornar a repassar les finalitats de les activitats que l'entitat havia presentat pot ser una manera molt ràpida per poder veure si s'estan seguint les línies marcades i els objectius s'aconsegueixen. Per això és necessari poder disposar d'un espai de temps per poder reflexionar i posar en comú amb la resta dels voluntaris allò que ens preocupa, compartir l'experiència dels altres i parlar sobre la nostra pròpia tasca.

A qui dirigir-me per expressar les meves necessitats formatives?

Des de l'entitat s'ha de vetllar per proporcionar als voluntaris aquests espais d'intercanvi i de posada en coneixement de la resta i de l'entitat les dificultats que troben en el seu dia a dia, així com les possibles solucions.

L'entitat ha de tenir un responsable de voluntariat que és la persona més adequada per recollir tot el que expressen els voluntaris en aquest espai. A més, no sempre els voluntaris poden tenir la solució, sinó que expressen que alguna cosa no acaba d'anar bé sense saber com sortir-se'n. En aquest sentit el responsable de voluntariat i el responsable de formació seran els encarregats de donar resposta a les mancances o de reorientar les demandes si es detecta que el que manca no és pròpiament, o exclusivament, formació (pot ser necessari plantejar-se una reorganització de tasques, per exemple, enlloc de pensar en la formació com a única solució). El fet de detectar mancances formatives ha de suposar, per a l'entitat, el replanteig del Pla de Formació i la revisió de la formació establerta, ja sigui la inicial, l'específica i la permanent.

Per altra banda l'entitat també ha de poder expressar les limitacions que té davant els plantejaments dels voluntaris, per arribar, entre tots, a trobar una solució eficaç per a tothom i que doni resposta a les necessitats expressades.

Com podem donar resposta a les mancances formatives?

Quan intentem pensar en com podem respondre a les necessitats formatives sovint pensem en el curs de formació com a resposta. Un curs de formació demana disponibilitat horària, té un cost econòmic, si és formació externa s'ha d'esperar a que hi hagi convocatòria...i es pot endarrerir l'inici de la formació o bé pot no arribar-se a fer.

Però el curs de formació no és l'única sortida que hi ha per poder-se formar. Hi ha altres tipus d'activitats que són més assequibles en quant a horari i disponibilitat. És el cas de compartir espais amb els altres voluntaris: no només per detectar necessitats (formatives o de qualsevol altre tipus) sinó per intercanviar experiències, dubtes, discutir casos,... Aquest espai, estructurat i amb la participació del grup de voluntaris, pot oferir eines de formació suficients per millorar la tasca que es porta a terme, perquè l'experiència i coneixements de cada voluntari enriqueix la posada en comú.

Poder realitzar seminaris amb experts externs també és una sortida que es pot plantejar com a complement o alternativa al curs de formació.

És interessant també buscar informació bibliogràfica, articles, publicacions, cursos on-line.... que des de l'entitat poden posar-se a l'abast dels voluntaris, per facilitar l'autoformació, que permet una flexibilitat total pel que fa referència als horaris i disponibilitat de cada persona.