Ja tens el teu certificat ACTIC?

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Es tracta d'un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet demostrar habilitats i actituds a l’hora de fer un ús segur i crític. Font: Daniel Garcia
 Font:
Per obtenir aquest certificat, s’ha de superar una prova per ordinador que acredita un determinat nivell de competències digitals. Font: Arxiu

Ja tens el teu certificat ACTIC?

Resum: 

En aquest recurs s'explica en què consisteix aquesta acreditació i els passos a seguir per realitzar la prova d’avaluació.

Què és l’ACTIC?

Es tracta de l’acrònim d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements, habilitats i actituds a l’hora de fer un ús segur i crític de les TIC.

Per obtenir aquest certificat, s’ha de superar una prova per ordinador que acredita un determinat nivell de competències digitals (bàsic, mitjà i avançat).

Quines són les competències digitals?

El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), estableix que hi ha vuit competències digitals:

 • Competència 1: Cultura, participació i civisme

Utilització de manera eficient, cívica i segura dels recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, aplicant-los selectivament en els diversos àmbits de la seva vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i col·laboració en la societat.

 • Competència 2: Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Ús de les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu, amb aplicació dels fonaments de la tecnologia digital.

 • Competència 3: Navegació i comunicació en el món digital

Utilització dels serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació, aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació, si escau. Aplicació de les prestacions que ofereix internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.

 • Competència 4: Tractament de la informació escrita

Ús d’un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet.

 • Competència 5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

Tractament de la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

 • Competència 6: Tractament de la informació numèrica

Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

 • Competència 7: Tractament de les dades

Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.

 • Competència 8: Presentació de continguts

Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

Nivells i tipus de certificats

A partir de les vuit competències digitals, l’ACTIC s’estructura en tres nivells. Cada un d’aquests correspon a un tipus de certificació.

 • Nivell 1 - Certificat bàsic

Aquest suposa un domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La certificació bàsica acredita que la persona té el nivell 1 respecte de les sis primeres competències: cultura, participació i civisme, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge i tractament de la informació numèrica.

Es tracta, doncs, d’un usuari bàsic que es pot considerar inclòs en la societat digital.

 • Nivell 2 – Certificat mitjà

Aquest suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació.

El certificat mitjà acredita que la persona té el nivell 2 respecte de les vuit competències digitals definides: cultura, participació i civisme, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge, tractament de la informació numèrica, tractament de les dades i presentació de continguts.

Les persones amb aquest certificat són usuàries que gaudeixen d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús de les TIC.

 • Nivell 3 – Certificat avançat

Finalment, aquest suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació.

El certificat avançat acredita que la persona té el nivell 3 respecte, com a mínim, de dues competències triades per ella mateixa entre les cincs últimes competències definides: tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge, tractament de la informació numèrica, tractament de dades i presentació de continguts.

Les persones usuàries amb aquest certificat tenen un ampli domini d’aquestes tecnologies i disposen de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

Com aconseguir la certificació?

Totes les persones majors de setze anys poden realitzar la prova d’avaluació presencial. Per fer-ho, només s’han d’inscriure al nivell desitjat a través del portal d’Internet ACTIC i fer el pagament de la taxa corresponent.

Un cop realitzats aquests dos passos, només cal reservar el lloc, la data i l’hora per efectuar la prova al centre col·laborador més proper.

Pel que fa a la preparació de la prova, assenyalar que cada persona ho pot fer pel seu compte a partir dels materials formatius que la Generalitat de Catalunya o XTEC ofereixen. A més, diferents entitats i acadèmies de formació d’arreu del país ofereixen cursos de preparació.

Més informació

Per obtenir més informació, es pot contactar amb l’Oficina Gestora ACTIC o trucant al 012.