La Comissió Europea proposa l'any 2012 com l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu

 Font:
Font:

La Comissió Europea proposa l'any 2012 com l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu

Resum: 

La Comissió Europea proposa que l’any 2012 sigui declarat Any Europeu de l’Envelliment Actiu, amb l’objectiu de fomentar un envelliment saludable, l'aprofitament del potencial de la gent gran i l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

En plena consulta sobre els sistemes de pensions europeus, la Comissió Europea va proposar el passat dia 6 de setembre que l’any 2012 fos declarat Any Europeu de l’Envelliment Actiu. S’espera que el Parlament Europeu i el Consell aprovin aquesta iniciativa a primers de l’any vinent.

En la seva exposició de motius, la proposta fa esment a les darreres projeccions de l’Eurostat (2008), que indicaven que Europa tindria, l’any 2060, dues persones en edat de treballar per a cada persona major de 65 anys, mentre que la proporció actual és de quatre per a una.

Els estudis que cita la Comissió preveuen que, a partir de 2012, la població europea en edat de treballar comenci a minvar i les persones majors de 65 anys augmentin a raó de 2 milions l’any, tenint en compte el baby boom posterior a la Segona Guerra Mundial.

Atenent a totes aquestes dades, la Comissió vol que es promoguin les condicions perquè aquestes generacions segueixin més anys dins el mercat laboral i es mantinguin sanes, actives i autònomes el màxim de temps possible.

Alhora, la Comissió demana que l’envelliment demogràfic no es vegi només com un pes sobre els sistemes de pensions o els serveis d’atenció sinó també com una oportunitat pel que fa a les contribucions que la gent gran pot fer a la societat i l’economia.

A més, la proposta propugna l’envelliment actiu com una arma de lluita contra la pobresa i exclusió social de la gent gran. Segons el text, l’any 2008, el 19 % de les persones majors de 65 anys a Europa corrien risc de pobresa.

Per això, a banda de defensar l’ampliació del temps dins el mercat laboral, la Comissió vol fomentar també la participació de la gent gran a la societat mitjançant el voluntariat, com a activitat susceptible d’ajudar-los a superar situacions d'aïllament a la vegada que permet aprofitar el seu potencial.

En síntesi, l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu té per objectius els de:

  • Sensibilitzar la societat sobre el valor de l’envelliment actiu, destacant la contribució que la gent gran pot fer a la societat i a l’economia, i promoure l’envelliment actiu i mobilitzar el potencial de la gent gran
  • Estimular el debat i l’intercanvi d’experiències entre els Estats Membre i les parts interessades per promoure polítiques d’envelliment actiu, identificar i difondre les bones practiques i fomentar la cooperació i les sinèrgies.
  • Servir de marc per a l’assumpció de compromisos i la posada en marxa d’accions concretes.

El text proposa dedicar l’any 2011 a animar poders públics, interlocutors socials i organitzacions de la societat civil a comprometre’s amb l’assoliment d’objectius específics relatius a l’envelliment actiu que es plasmarien al futur web de l’Any Europeu.

Fet això, l’any 2012 es centraria en la posada en marxa dels compromisos adquirits així com en la sensibilització del públic en general, i la presentació dels resultats dels projectes sobre envelliment actiu finançats en el marc de les línies pressupostàries i programes existents.

Afegeix un comentari nou