Nous canvis en els tràmits parlamentaris del projecte de Llei del voluntariat de Catalunya

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nous canvis en els tràmits parlamentaris del projecte de Llei del voluntariat de Catalunya

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Aquest dilluns 13 de gener ha quedat publicada al BOPC l’acceptació del Avantprojecte de Llei del voluntariat de Catalunya.

Tot i que el projecte de Llei del voluntariat va quedar aprovat pels acords del govern el passat 10 de desembre de 2013, aquest dilluns 13 de gener de 2014 s’ha tramitat el text al Parlament de Catalunya.

Ha estat a proposta de la Consellera de Benestar Social i Família que ha quedat aprovat i presentat a tràmit davant el Parlaments de Catalunya prèvia publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Un projecte consensuat amb les entitats

La Llei del voluntariat de Catalunya ha estat una llei demanada des les entitats del tercer sector, per tal de definir el concepte de voluntari i delimitar el seu marc d’actuació.

El projecte de Llei del voluntariat de Catalunya es caracteritza per ser un text que ha comptat amb el consens tant de les administracions com del món associatiu.

L’objectiu del projecte de Llei del voluntariat de Catalunya és promoure, fomentar, reconèixer i protegir el model català de voluntariat. A la vegada, dins el text es regula què és un voluntari i es diferencia la figura del voluntari d’altres formes de col·laboració o participació ciutadana.

Model català de voluntariat

Com a trets principals de la figura de voluntari i de la seva activitat voluntària, s’han de destacar:

 • Que es tracta d’una activitat lliure i solidària
 • Realitzada per voluntat pròpia
 • Sense contraprestació econòmica
 • Compromís de transformar la societat
 • Activitats realitzades dins el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre

Els voluntaris han de realitzar la seva activitat sempre dins un compromís entre el voluntari i l’entitat on es presta aquesta activitat voluntària, i s’han de respectar els dret i deures que la Llei estableix com a propis de les persones voluntàries.

Es destaca dins el nou text, la necessitat que aquesta activitat voluntària es dugui a terme sempre dins el marc d’una entitat, que haurà de ser una entitat privada sense ànim de lucre.

El projecte de Llei també defineix els cinc àmbits d’actuació del voluntari, que són els que segueixen:

 • Social: inclou aquelles activitats adreçades a l’atenció a les persones en risc d’exclusió social, la defensa de la seva dignitat, benestar i qualitat de vida.
 • Comunitari: inclou aquelles activitats adreçades al grup en general o la comunitat per tal de promoure accions de convivència, cohesió social i participació ciutadana.
 • Cultural: inclou aquelles activitats centrades en la cultura i que es caracteritzen per promoure i dinamitzar la cultura i al tradició popular.
 • Ambiental: inclou aquelles activitats adreçades a la defensa del medi ambient amb la voluntat de promoure la seva conservació i la seva millora, i la conscienciació ciutadana d’un món sostenible.
 • Internacional: inclou aquelles activitats que es centren en la realitat dels països en vies de desenvolupament i la implicació de les entitats catalanes en aquesta cooperació al desenvolupament.

El text defineix d’altra banda quines han de ser les polítiques públiques de foment del voluntariat per part de les administracions com ara:

 • El treball en xarxa entre administracions, món associatiu i ciutadania. El fet de potenciar mesures de sensibilització i participació social de la gent dins els projectes de voluntariat de les entitats.
 • Dur a terme campanyes d’informació sobre el voluntariat i els seus valors.
 • Facilitar espais de trobada per a entitats, etc.

Tràmits parlamentaris

El projecte de Llei del voluntariat de Catalunya ha estat aprovat dins els acords de govern del passat dimarts 10 de desembre.

Un cop aprovat, publicat al BOPC i entrat en tràmit al Parlament, restarà el debat parlamentari a la seva totalitat, on els podran presentar esmenes totals o parcials al text.

Després, s'encetarà el termini d’audiència pública previ a la seva aprovació i publicació definitiva.

Per a més informació aneu a la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya i al BOPC de 13 de gener.

Afegeix un comentari nou