Eduardo Izquierdo: “No s'han tingut en compte les dificultats de les entitats per poder posar en marxa el registre horari de la jornada laboral”

Suport Tercer Sector – Fundesplai
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Eduardo Izquierdo: “No s'han tingut en compte les dificultats de les entitats per poder posar en marxa el registre horari de la jornada laboral”

Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

El cap del Departament laboral de Suport Associatiu aclareix algunes qüestions sobre la llei que obliga organitzacions i empreses a registrar la jornada de la plantilla.

Suport Associatiu organitza el 6 d’octubre a Barcelona la ‘Jornada sobre Grups d'Interès i novetats legals per a entitats: obligacions, dubtes i reptes’, durant la qual Eduardo Izquierdo aprofundirà sobre el registre horari de la jornada laboral de les persones contractades.

El registre horari és obligatori per a totes les entitats i persones que hi treballen?
Sí. Tot i que inicialment es pensava que no seria així, ja que al principi semblava que només afectava els contractes a temps parcial, després de les sentències més recents es pot afirmar rotundament que aquesta mesura afecta totes les persones amb una relació laboral, independentment si treballen a temps parcial o a temps complet.

Quines dades ha d’incloure?
La norma obliga a dur a terme un registre diari de totes les jornades de treball de totes les persones treballadores, incloent l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada diària. S’han d’incloure tant les hores ordinàries, com les extraordinàries com les complementàries, identificades per persona i dia. La norma també obliga a lliurar un recull mensual totalitzador a cada una de les persones, és a dir, un full amb les hores totals que ha fet durant el mes.


Quin és l’objecte d’aquesta norma?
Lògicament la finalitat és evitar la pràctica fraudulenta de contractar una persona per una jornada (normalment a temps parcial) i que aquesta acabi fent moltes més hores de les que li pertoquen. La finalitat, doncs, és correcta. No obstant, no s'han tingut en compte les dificultats que tenen les entitats i les empreses en general per poder posar els mecanismes objectius per controlar i fer el seguiment d’aquesta mesura, especialment en entitats petites o amb centres de treball dispersos en el territori.

‘El registre horari de la jornada laboral afecta totes les persones contractades a temps parcial o complet’

Quin organisme inspecciona que les organitzacions realitzin aquest registre? Quins criteris té en compte?
L’encarregat serà la Inspecció de Treball, ja sigui mitjançant actuacions ordinàries o a través de campanyes específiques. Estem pendents que comencin aquestes campanyes per saber exactament quins seran els criteris que seguirà.

Quin sistema cal utilitzar per recollir aquesta informació?
La norma no estableix cap forma específica de realitzar la recollida, únicament estableix el que ha de constar. Per tant qualsevol mitjà serà vàlid, des del registre a partir de rellotges de fitxatge fins a un full d’Excel omplert per les persones treballadores. I aquesta darrera apreciació és important ja que el que sí exigirà la Inspecció és que, davant l’absència de sistemes més objectius, el treballador o treballadora sigui qui realitzi el registre i ho demostri amb la seva signatura.


Les persones voluntàries també hi han de figurar? En el cas treballadors/es que també militen a l’entitat, com diferenciar el temps de feina del de voluntariat?

No, aquesta és una norma que afecta únicament les persones treballadores per compte aliè, no al voluntariat. La coexistència entre voluntariat i relació laboral, si aquesta és real i acceptada voluntàriament, ha de quedar prèviament diferenciada de forma clara i inequívoca per evitar malentesos legals i pràctics. Si això està ben diferenciat prèviament, amb suport documental i amb l’acceptació expressa i voluntària de cada una de les parts, no hi hauria d’haver problema.


Si les hores que la persona treballadora ha de realitzar no coincideixen amb les recollides en el registre (per excés o perquè no les faci totes), què ha de fer l’entitat?

Això no hauria de succeir. De fet, la mesura el que busca és identificar aquestes situacions i evitar-les. Per tant, s’hauran de buscar formes de compensacions d’aquests excessos de jornada respecte al que està pactat al contracte o a l’indicat al Conveni Col·lectiu.


Si la persona treballadora no registra les hores realitzades, com pot afectar això a l’organització?

És responsabilitat de l’entitat posar a disposició dels treballadors/es els mitjans necessaris perquè es pugui acomplir aquesta mesura. Com qualsevol altra qüestió lligada a la relació contractual, com pot ser realitzar el seu horari de treball, la persona treballadora està obligada a acomplir-la.

Informació relacionada:

Declaracions de Jordi Roman, President de la Comissió de Lleure de La Confederació - Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, sobre la normativa de registre horari.

Afegeix un comentari nou