La Llei d’emergència habitacional sotmesa a control de constitucionalitat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Llei d’emergència habitacional sotmesa a control de constitucionalitat

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El passat divendres 29 d’abril, el govern espanyol va decidir impugnar la Llei catalana d’emergència habitacional i el Codi Civil Català per inconstitucionals.

El passat divendres 29 d’abril, el govern espanyol va decidir impugnar la Llei catalana 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, per inconstitucional.

L’executiu espanyol argumenta que la llei catalana atempta contra el dret a la igualtat dels espanyols i espanyoles i que s’han envaït competències atribuïdes a l’Estat.

En concret, el recurs d’inconstitucionalitat impugna cinc dels nou articles que té la norma. Així doncs, amb aquest el govern espanyol pretén que s’anul·lin:

  • El dret a la mediació extrajudicial per a la resolució d’una situació de sobreendeutament.
  • La possibilitat de que un jutge acordi la dació en pagament de l’immoble.
  • L’obligació de cedir pisos buits als grans tenidors d’habitatges.
  • La imposició als propietaris de proposar una oferta de lloguer social per a famílies en risc d’exclusió social, abans de procedir al seu desnonament.

En definitiva, el present recurs supedita el dret a la propietat en detriment del dret a l’habitatge.

Tanmateix, l’única part de la llei que ha quedat intacta, ha estat la relativa a la temàtica de la pobresa energètica. D’aquesta manera, seguirà regint l’obligació imposada a les empreses subministradores de llum, gas i aigua, de posar-se en contacte amb serveis socials abans de procedir al seu tall.

Destaca també el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol, el mateix dia, contra el Codi Civil Català, pels preceptes relatius a la propietat temporal d’un habitatge, incorporat per la Llei 19/2015, de 29 de juliol.

En aquest sentit, d’acord amb les declaracions de la vicepresidenta de l’Estat, Soraya Sánchez de Santamaria, la propietat temporal d’un habitatge afecta les condicions bàsiques del dret de propietat que correspon regular a l’Estat, tal i com estableix l’art. 149 de la Constitució Espanyola.

Instats els recursos, caldrà veure que decideix el Tribunal Constitucional (TC), si finalment opta per declarar inconstitucional i anul·lar tots els articles recorreguts pel govern, només alguns d’ells o bé continuar amb la seva aplicació per ser considerats acordes amb la Constitució Espanyola.

No obstant, el recurs presenta un primer perjudici, ja que la seva admissió a tràmit suposarà la suspensió automàtica dels preceptes de les normatives afectades.

Afegeix un comentari nou