Marc Viñas: "Les entitats han tingut un paper decisiu en el procés d’elaboració de la Llei"

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Marc Viñas: "Les entitats han tingut un paper decisiu en el procés d’elaboració de la Llei"

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Parlem amb Marc Viñas, subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, sobre la nova Llei del voluntariat catalana.

Marc Viñas i Artola, subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat, i Eva Ribera Sendra, cap del Servei de Promoció de l’Associacionisme i Voluntariat, van participar a la jornada sobre la Llei del Voluntariat que organitza Suport Associatiu el dia 22 d'octubre. Durant la jornada, van exposar les principals novetats que incorpora la nova Llei.

Quines són les principals novetats que incorpora la Llei?

Abans de l’entrada en vigor de la Llei, el passat mes d’agost, el marc jurídic que regulava el voluntariat i el foment de l’associacionisme era escàs. És cert que a Catalunya disposàvem de la Resolució 98/V, de 29 de maig, del Parlament de Catalunya, que aprovà la Carta del Voluntariat de Catalunya, però aquesta no tenia rang normatiu.

Per tant, la principal novetat és, en si, la pròpia existència de la Llei, això és, el fet de disposar d’un text normatiu, amb rang de Llei, que reguli el voluntariat i el foment de l’associacionisme.

Més enllà d’aquesta primera reflexió, podríem considerar que les principals aportacions de la Llei són aquestes cinc:

 1. La definició del model català del voluntariat, en el qual l’acció voluntària es desenvolupa en el marc d’una entitat sense finalitat de lucre que disposa d’un programa de voluntariat.
 2. La definició per primer cop de conceptes clau com ara voluntariat, voluntaris, entitat de voluntariat, acció voluntària o programa de voluntariat.
 3. La regulació amb rang de Llei dels drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats, però també els de les persones destinatàries de l’acció.
 4. La creació del Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
 5. L’establiment d’un seguit de mesures de foment de l’associacionisme i el voluntariat per part de les Administracions Públiques catalanes, algunes de les quals ja existien i ara es consoliden; i també el compromís de desenvolupar un projecte de llei de foment de l’associacionisme.

Quins canvis implicarà la nova normativa en la gestió de les persones voluntàries?

La Llei no implica excessius canvis en la gestió dels equips. Per poder donar respondre a aquesta qüestió, cal fixar-se sobretot en l’article 11 de la Llei, en el qual s’enumeren els deures de les entitats vers a les persones voluntàries. Els més rellevants són aquests:

 • Formalitzar la vinculació amb les persones voluntàries per mitjà del full de compromís corresponent.
 • Mantenir un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat;
 • Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat.
 • Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
 • Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.
 • Donar un rol participatiu i actiu al voluntariat en la planificació, execució i avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin.

Moltes entitats amb programes de voluntariat ja es relacionaven amb els voluntaris i voluntàries complint aquests requisits bàsics, amb caràcter previ a l’entrada en vigor de la Llei, per la qual cosa considerem que la Llei no introdueix canvis que impactin de manera significativa en les entitats, en aquest àmbit.

El principal canvi rau, això sí, en l’obligatorietat de complir aquests deures en la gestió de les persones, i en el reconeixement del dret de les persones voluntàries, a exigir-los.

Com descriuries el paper que les entitats han tingut en tot el procés d'elaboració de la llei?

Les entitats han tingut un paper decisiu en el procés d’elaboració de la Llei. De fet, la iniciativa d’elaborar una Llei del voluntariat va sorgir de les pròpies entitats, i des del primer moment aquestes van tenir un paper preponderant, a través de les vocalies del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat, que és l’òrgan consultiu del Govern en aquesta matèria i representatiu del sector.

El text de l’avantprojecte de Llei va ser elaborat mitjançant una feina conjunta d’un Grup de Treball de composició mixta (Departament de Benestar Social i Família i representants dels diversos àmbits de voluntariat, entre altres agents); i la proposta de redactat sorgida d’aquest Grup va ser aprovada i ratificada per unanimitat per tots els vocals del CAVC. Va ser a partir d’aquest text que el Govern va aprovar el projecte de Llei i en va donar trasllat al Parlament.

En fase parlamentària, les entitats han tornat a jugar un paper important, compareixent a proposta dels diferents Grups Parlamentaris per aportar el seu punt de vista i posicionament.

Quins terminis tenen les entitats per adaptar-se a la nova llei?

Les entitats que tenen més de 100 voluntaris a l’entrada en vigor de la Llei disposen d’1 any per ajustar-se al compliment dels drets i deures previstos a la Llei. Les que tenen menys de 100 voluntaris, disposen de 2 anys per fer-ho.

En relació amb aquests terminis, la Llei preveu la necessitat d’elaborar un reglament que desenvolupi i moduli el grau de compliment dels deures, l'observació dels drets i els terminis per fer-ho.

Comentaris

Benvolgut Sr. Viñas, quan diu que les entitats hi ha participat, també parla de les entitats petites? , sembla una llei feta a mida de les grans entitats però que pot perjudicar molt a les petites.

Afegeix un comentari nou