Nova regulació del Registre d’Entitats Religioses

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nova regulació del Registre d’Entitats Religioses

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat dia 3 de juliol es va aprovar el Real Decret 594/2015, pel qual es regula el Registre d’Entitats Religioses.

El Registre d’Entitats Religioses, fins ara estava regulat pel Real Decret 142/1981, i la seva constitució obeeix al dret fonamental de llibertat religiosa recollit a l’article 16 de la Constitució espanyola i a la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol de llibertat religiosa, en la que es reconeix la personalitat jurídica de les esglésies, confessions i comunitats religioses, una vegada s’hagin inscrit al corresponent Registre públic.

Ara s’ha vist oportú adequar la regulació a les necessitats actuals, per aquest motiu, el passat dia 3 de juliol es va aprovar el Real Decret 594/2015. Aquesta nova normativa s’emmarca en les Orientacions de la Unió Europea sobre el foment i protecció de la llibertat religiosa i de creences aprovada pel Consell de la Unió Europea el 24 de juny de 2013.

El Real Decret es divideix en quatre títols. En aquests títols es recull la definició de les entitats i actes inscribibles, els procediments d’inscripció que es tramiten al Registre d’Entitats Religioses, la estructura i funcionament del Registre, i la publicitat del Registre.

Alguna de les principals novetats que introdueix aquesta normativa són les següents:

  • Respecte al procediment d’inscripció d’Esglésies, Confessions o Comunitats religioses, s’ha incorporat amb caràcter potestatiu que la fundació o establiment a territori espanyol sigui avalada per un nombre mínim de persones.
  • S’estableix la obligatorietat d’inscriure als titulars dels òrgans de representació de les entitats religioses.
  • Es clarifiquen els requisits que han de presentar les entitats que accedeixen al Registre.
  • S’incorpora la presentació de la documentació per mitjans electrònics.

El Registre d’Entitats Religioses, és un registre públic i està sota la dependència del Ministeri de Justícia. Consta de tres seccions:

  1. Secció General: On s’inscriuen les Esglésies, Confessions i Comunitats religioses, així com les entitats vinculades.
  2. Secció Especial: On s’inscriuen les Esglésies, Confessions i Comunitats religioses que hagin signat o els hi sigui d’aplicació l’Acord o Conveni de cooperació amb l’Estat i les seves entitats vinculades.
  3. Secció Històrica: On es traslladaran les entitats que hagin estat cancel·lades així com les sol·licituds d’inscripció denegades.

El Real Decret determina en la seva disposició transitòria primera que totes aquelles sol·licituds d’inscripció al Registre pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor de la nova normativa, es tramitaran i resoldran d’acord al Real Decret 149/1981.

Afegeix un comentari nou