Publicada la llei que regula la Societat Cooperativa Europea

Autor/a: 
Alicia Royuela

Publicada la llei que regula la Societat Cooperativa Europea

Autor/a: 
Alicia Royuela

Resum: 

Aquesta norma pretén millorar la situació econòmica i social en el conjunt de la Unió Europea, reduint obstacles del mercat interior i potenciant el desenvolupament entre regions i Estats membres sense necessitat de crear altres entitats mercantils.

La Llei 3/2011 de 4 de març és l'encarregada de regular la Societat Cooperativa Europea amb domicili a Espanya, fruit de la transposició del Reglament (CE) número 1435/2003, de 22 de juliol de 2003 i la Directiva 2003/72/CE de 22 de juliol de 2003.

Es considera societat cooperativa europea (SCE) domiciliada a Espanya aquella entitat que té l'administració central i domicili social dins del territori espanyol.


La societat cooperativa europea haurà de fixar el seu domicili a Espanya quan la seva administració central es trobi en territori espanyol. En el cas que es deixi de tenir l'administració central en el país caldrà regularitzar la seva situació en el termini d'un any.

La constitució i altres actes inscriptibles d'una societat cooperativa europea domiciliada a Espanya s'inscriuran en el Registre Mercantil, segons el que es disposa per a les societats anònimes.

Aquesta llei contempla també aquelles situacions de fusió, absorció o dissolució d'aquest tipus de societats així com la seva administració.

Es podrà optar per un sistema d'administració monista o dual, i es farà constar als estatuts:

  • Sistema monista: existirà un òrgan d'administració, que serà el Consell Rector de la cooperativa o l'òrgan de govern corresponent.
  • Sistema dual: existirà una direcció amb facultats de gestió i representació, i un Consell de control.

La gestió pot confiar-se a un sol director o a diversos directors que actuïn solidària o conjuntament o a un Consell direcció.

El Consell de control podrà acordar que determinades operacions de la direcció es sotmetin a la seva autorització prèvia.

Aquesta llei entrarà en vigor el 8 d'abril de 2011.

Més informació sobre les cooperatives.

Afegeix un comentari nou