Víctor García: “La tasca de les federacions és fonamental per defensar el sector”

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Víctor García, cap de Suport Associatiu-Fundesplai.
Víctor García, responsable de Suport Associatiu-Fundesplai. Font: Suport Associatiu-Fundesplai.
Les entitats de segon nivell són aquelles que estan formades per entitats de primer nivell.
Les entitats de segon nivell són aquelles que estan formades per entitats de primer nivell. Font: Unsplash.

Víctor García: “La tasca de les federacions és fonamental per defensar el sector”

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El responsable de Suport Associatiu-Fundesplai aconsella redactar de manera clara els criteris de composició de les juntes directives, la tipologia d'entitats sòcies, el dret de vot, el règim electoral i el sistema de quotes.

Víctor García, advocat i responsable de Suport Associatiu-Fundesplai, ens explica en aquesta entrevista quins són els principals aspectes a tenir en compte a l'hora de posar en marxa una federació, i quins reptes planteja la relació entre entitats de segon nivell i entitats associades.


Quines peculiaritats jurídiques té una federació?

La principal peculiaritat és que es tracta de la unió d’associacions amb un fi comú, a diferència de la figura d’una associació, que està constituïda habitualment per persones físiques. Una federació és un conjunt d'associacions que s'uneixen amb l'objectiu d'assolir millor les finalitats que els són pròpies.


Quins requisits calen per crear-ne una?

Són pràcticament els mateixos que els que calen per muntar una associació: acta fundacional, estatuts, taxes... En el cas de voler constituir una federació caldrà, a més, aportar un certificat de l’acord de l’assemblea de cadascuna de les associacions aprovant la seva incorporació a la nova federació i designant un representant.


Quantes associacions s’han d’unir per constituir una federació?

Les federacions han d’estar formades per un mínim de tres associacions, però tenint en compte que solen ser entitats representatives d’un sector o d’un territori, acostumen a estar constituïdes per més de tres entitats.


Quins tipus d’entitats de segon nivell existeixen i quines especificitats tenen?

Les entitats de segon nivell són aquelles que estan formades per entitats de primer nivell. A més de les federacions hi ha d’altres entitats de segon nivell que reben noms diferents com coordinadores, agrupacions, plataformes... Normalment agrupen entitats d’un mateix sector d’activitat o d’un mateix territori. També estan les de tercer nivell com les confederacions que són el resultat de la unió de diferents federacions.


Quins són els principals aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de constituir una federació?

A l’hora de constituir una federació s’han de tenir en compte que hi ha particularitats diferents que les que tenen les associacions i s’han de treballar bé des del principi. Per exemple, cal tenir clar si hi ha diferents categories d’entitats associades o no, així com el procediment d’admissió de noves entitats. Aquest tema marca el disseny i model d’entitat que tindrem i afecta tota la resta d’aspectes principals dels estatuts. També s'ha de pensar en el règim electoral, el dret de vot, les quotes i les juntes directives.


També cal definir quin poder tindrà cada entitat membre?

El dret de vot que té cadascuna de les associacions que integren la federació seria un altre tema que s’ha de consensuar amb les entitats fundadores. Cal definir si totes les associacions tindran un vot o si s’estableixen criteris de vot ponderat.


Pel que fa a la junta directiva, què cal tenir en ment?

La configuració de la junta directiva acostuma a ser un tema que s’ha de treballar prèviament per tenir-lo ben definit. Temes com la composició de la junta o la limitació en la durada dels càrrecs s’han de tenir clars al moment de constituir una federació i cal establir-ho als seus estatuts. També cal tenir en compte que les sòcies són les associacions i no pas les persones físiques que les representen, però és evident que els lideratges personals són molt importants i per tant, s’han de preveure mecanismes que puguin garantir aquest equilibri.


Quins altres mecanismes poden prevenir conflictes relacionats amb les juntes directives?

S’ha de treballar el règim electoral prèviament per evitar problemes. Sobretot, quant a la forma de configuració de les candidatures, la representativitat de la junta, els terminis, les majories necessàries, el repartiment dels càrrecs... D’altra banda, les quotes, si no es tenen clares des del principi, poden generar dificultats. Sovint, a les federacions, les quotes es fixen en funció de la mida o del volum econòmic de les associacions que les integren. Si aquests criteris no es redacten de forma clara, de vegades ocasionen problemes posteriors.


Quins conflictes són habituals en el marc de la relació entre entitats de segon nivell i entitats sòcies?

El principal focus de conflicte es produeix quan una federació actua com una entitat de primer nivell i entra en “competència” amb les entitats associades. D'aquesta manera, deixen de ser representatives de les entitats que la constitueixen i les entitats associades perden la confiança, perquè la federació deixa de representar el sector o el territori pel qual es va constituir, i es representa només a ella mateixa. Tot i aquests conflictes, m'agradaria destacar que la tasca de les federacions és fonamental per defensar el sector i per incrementar el seu reconeixement i impacte.

Afegeix un comentari nou