Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

Autor/a: 
Víctor García

Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

Resum: 

En aquest recurs ens plantegem donar resposta a la qüestió sobre si una associació de cooperació al desenvolupament, tot i no ser declarada d’utilitat pública té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge de la Llei 49/2002.

Entitats no lucratives a efectes de l’aplicació de la Llei 49/2002 del mecenatge

L’article 2n de la Llei 49/2002 de mecenatge i incentius fiscals, considera com a entitats sense finalitats lucratives a efectes de l’aplicació de la llei, entre d’altres, a:

a) Les fundacions.

b) Les associacions declarades d'utilitat pública.

c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors, és a dir, la forma jurídica d’associació o de fundació.

Sobre la llei de cooperació al desenvolupament

La llei estatal 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, per la seva banda, estableix el següent:

- Al seu article 32, diu que “es consideren organitzacions no governamentals de desenvolupament les entitats de dret privat, constituïdes legalment i sense finalitats de lucre, que tinguin entre les seves finalitats o com a objecte exprés, segons els seus Estatuts, la realització d’activitats relacionades amb els principis i els objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament.

Les organitzacions no governamentals de desenvolupament han de tenir plena capacitat jurídica i d’obrar, i han de disposar d’una estructura susceptible de garantir suficientment el compliment dels seus objectius.”

- Al seu article 33, quan regula el Registre de les organitzacions no governamentals de desenvolupament, estableix que “les organitzacions no governamentals de desenvolupament que compleixin els requisits que estableix l’article anterior es poden inscriure en el Registre obert a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, que és regulat per via reglamentària, o als registres que amb la mateixa finalitat es puguin crear a les comunitats autònomes.”

“La inscripció en algun d’aquests registres és una condició indispensable per rebre de les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències respectives, ajuts o subvencions computables com a ajut oficial al desenvolupament. Aquesta inscripció també és necessària perquè les organitzacions no governamentals de desenvolupament puguin accedir als incentius fiscals ...”.


D’acord amb aquesta regulació, la Llei catalana 26/2001, de cooperació al desenvolupament, crea el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de Catalunya.

Sobre els requisits per poder aplicar el règim fiscal de la llei de mecenatge

Cal tenir en compte, per últim, que per poder aplicar el règim fiscal especial de la Llei 49/2002, l’associació ha de complir també, els següents requisits regulats al seu article 3r:

1.- Que persegueixin finalitats d'interès general, com poden ser, entre altres, les de cooperació per al desenvolupament.

2.- Que destinin a la realització d'aquestes finalitats almenys el 70 per 100 de les rendes i ingressos següents:

a) Les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupin.

b) Les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat.

c) Els ingressos que obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l'obtenció d'aquests ingressos. Les entitats sense finalitats lucratives han de destinar la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves.

3.- Que l'activitat realitzada no consisteixi en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària. S'entén complert aquest requisit si l'import net de la xifra de negocis de l'exercici corresponent al conjunt de les explotacions econòmiques no exemptes alienes al seu objecte o finalitat estatutària no excedeix el 40 per 100 dels ingressos totals de l'entitat, sempre que el desenvolupament d'aquestes explotacions econòmiques no exemptes no vulneri les normes reguladores de defensa de la competència en relació amb empreses que portin a terme la mateixa activitat. L'arrendament del patrimoni immobiliari de l'entitat no constitueix, a aquests efectes, explotació econòmica.

4.- Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau inclusivament de qualsevol d'ells no siguin els destinataris principals de les activitats que es realitzin per les entitats, ni es beneficiïn de condicions especials per utilitzar els seus serveis.

5.- Que els càrrecs de l'òrgan de govern siguin gratuïts.

6.- Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destini en la seva totalitat a alguna de les entitats considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge

7.- Que estiguin inscrites en el registre corresponent.

8.- Que compleixin les obligacions comptables que preveuen les normes per les quals es regeixen.

9.- Que compleixin les obligacions de rendició de comptes que estableixi la seva legislació específica. Si no hi ha previsió legal específica, han de retre comptes abans que hagin transcorregut sis mesos des del tancament del seu exercici davant de l'organisme públic encarregat del registre corresponent.

10.- Que elaborin anualment una memòria econòmica en la qual s'especifiquin els ingressos i les despeses de l'exercici, de manera que es puguin identificar per categories i per projectes, així com el percentatge de participació que mantinguin en entitats mercantils.

Conclusions

En definitiva, una associació que:

- Tingui la consideració d’ONGD (Organització no governamental de desenvolupament) a efectes de la llei estatal 23/1998 o de llei catalana 26/2001, de cooperació al desenvolupament

- Figuri inscrita en el Registre de les organitzacions no governamentals de desenvolupament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional o en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

- Compleixi amb els requisits establerts a l’article 3 de la Llei 49/2002 de mecenatge i incentius fiscals

no serà necessari que obtingui la declaració d’utilitat pública per poder gaudir i aplicar els beneficis fiscals, ja que els podrà aplicar directament.

Criteris de la Agència Tributària

Per poder ampliar aquest recurs, a continuació adjuntem l’enllaç a dues consultes vinculants de l’Agència Tributària que tracten sobre aquesta qüestió:

- Consulta V0071-08

- Consulta V0098-06