Canvis laborals amb la Llei ‘només sí és sí’

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
La nova llei comporta una extensió de drets reconeguts a treballadores i autònomes víctimes de violència sexual. Font: Canva.
 Font: Canva
La Llei ‘només sí és sí’ otorga permisos de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per raó de violència de gènere o de violència sexual. Font: Canva.

Canvis laborals amb la Llei ‘només sí és sí’

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La nova llei permet a treballadores víctimes de violència sexual extingir el contracte laboral amb dret a percebre una indemnització.

El pròxim 7 d’octubre de l’any 2022 entra en vigor la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual amb la qual s’inclouen considerables modificacions de caràcter laboral i de seguretat social.

Canvis en l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

L’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, ha patit canvis en relació amb els permisos laborals. La nova llei modifica l’article 37.8 on s’inclou ‘ser víctima de violència sexual’ per tenir dret a l'assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, l'aplicació de l'horari flexible o altres formes d'ordenació del temps de treball.

Una altra modificació significativa és a l’article 40, en relació amb la mobilitat geogràfica. Les víctimes de violència sexual tenen dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria equivalent a un altre centre de l'empresa. Així mateix, s'amplia la durada del trasllat o del canvi de centre de treball de sis mesos a entre sis i dotze mesos, durant els quals l'empresa tindrà l'obligació de reservar el lloc de treball que ocupaven les persones treballadores.

En cas que la treballadora no opti per tornar al seu lloc ni a continuar en el nou, se li permetrà extingir el seu contracte amb dret a percebre una indemnització de vint dies per any treballat amb un límit de dotze mesos de salari.

Canvis en la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre

Un canvi significatiu de la Llei General de la Seguretat Social és que s’inclouen les víctimes de violència sexual com a benefactores de drets que ja es reconeixien a altres víctimes com les de violència de gènere o terrorisme. Aquests drets s’aplicaran:

  • Al període de suspensió amb reserva de lloc de treball que es considerarà com de cotització efectiva.
  • Al supòsit de jubilació anticipada, conforme a l'article 207 d'aquesta llei per causa no imputable a la treballadora.
  • Al dret a la represa de la prestació o subsidi de desocupació de treballadores per compte propi amb posterioritat al cap de vint-i-quatre mesos des de l'inici de la suspensió.
  • Respecte al còmput del termini per sol·licitar la prestació per cessament d'activitat, en cas d'existir violència sexual, començarà a computar a partir de la data que s'hagués fet constar aquesta situació en els corresponents documents, en lloc de poder sol·licitar-se, com a màxim l'últim dia del mes següent al cessament d'activitat.

Canvis en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere també s’ha vist afectada per la nova llei. A partir del 7 d’octubre s'inclou el dret a l'adaptació del lloc de treball i als suports que necessiti la treballadora, atenent especialment els casos de discapacitat, tan sigui per a la seva reincorporació, en els casos de mobilitat geogràfica, reducció o reordenació de jornada o també amb relació al canvi de centre de treball.

Quan es produeixi la suspensió o extinció del contracte a causa de les raons anteriors, s'amplia el dret de desocupació per a les treballadores estrangeres, en els termes de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Les situacions d’absència o falta de puntualitat al treball a causa de la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere ja es consideraven justificades. Amb la nova llei també seran remunerades, sempre que ho determinin els serveis socials d'atenció o serveis de salut, segons sigui procedent i la treballadora ho comuniqui com més aviat a l'empresa.

Les treballadores per compte propi víctimes de violència de gènere que cessin en la seva activitat per poder disposar d'assistència social integral se les considerarà en situació de cessament temporal de l'activitat.

Canvis en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Pel que fa a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, es preveu la prevenció de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, on s'inclouen mesures de sensibilització a treballadors i treballadores. Així mateix, les entitats hauran d'arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar recorregut a les denúncies o reclamacions que puguin formular les qui hagin estat víctimes d'aquestes conductes, incloent-hi específicament les sofertes en l'àmbit digital.

La nova llei manifesta que les organitzacions que adeqüin la seva estructura i normes de funcionament establertes en aquesta llei orgànica seran reconegudes amb el distintiu ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.