Els tràmits en línia més usuals de les entitats (I)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Els tràmits en línia més usuals de les entitats (I)

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

Actualment molts tràmits que afecten a les entitats es poden fer en línia, cosa que fa més àgil i eficient la comunicació amb les Administracions Públiques. En el següent recurs recollim els tràmits més comuns.

Amb els avenços de les noves tecnologies, les comunicacions han anat canviant, i en aquest sentit, l’Administració Pública s’ha hagut d’adaptar. Per això, ha permès que molts dels seus tràmits es facin en línia, aconseguint així una major celeritat i eficiència en la comunicació.

A continuació us fem un recull dels tràmits més usuals:

Registre d’Entitats

El Registre d’Entitats esdevé el portal principal de comunicació entre les entitats i el Departament de Justícia de Catalunya.

En aquest Registre es fan tràmits en línia que van des de la constitució de la pròpia entitat, la modificació dels seus estatuts, el canvi de domicili, la renovació o modificació de l’òrgan de govern i fins i tot la dissolució d’aquesta.

Aquests tràmits es podran fer en línia sempre que es disposi de signatura digital. Per poder fer els tràmits s’ha d’omplir el document en format pdf pertinent, d’acord amb el tràmit que es desitgi realitzar, cal signar-lo i enviar-lo a una bústia habilitada a l’efecte. Finalment, s’haurà de procedir al pagament de la taxa corresponent, en cas que sigui necessari.

Agència Tributària

Un altre dels portals més utilitzats és el de l’Agència Tributària, on les entitats han de realitzar diversos tràmits relacionats amb la seva activitat econòmica.

A través d’aquesta plana es poden presentar els diferents impostos als que estan obligades les entitats i també les declaracions censals.

La declaració censal consisteix en comunicar a l’Agència Tributaria tota la informació important de l’entitat que afecta a la seva activitat econòmica, com pot ser l’inici de l’activitat econòmica o el canvi de domicili. Aquesta comunicació es fa a través del model 036.

Les entitats que tenen activitat econòmica hauran de presentar els següents impostos:

  • L’IVA: Cal que es facin presentacions trimestrals, corresponents amb el model 303, i anuals a través del model 390. A més, també cal que es comuniquin, durant el mes de febrer de cada any, totes les vendes, compres, ajudes o subvencions, els imports dels quals sigui major a 3005,06€ i que es realitzin amb un mateix subjecte. Aquesta declaració es farà mitjançant el model 347.

Registre de Delinqüents Sexuals

El Registre de Delinqüents Sexuals es va crear el passat 1 de març i s’encarrega d’expedir certificats en els que s’acredita si s’ha estat condemnat per algun delicte d’agressió sexual. Aquest certificat pot ser negatiu o bé incloure una relació detallada dels delictes sexuals pels que s’ha obtingut una condemna ferma.

Aquest Registre ha adquirit rellevància en els últims dies, com a conseqüència de la Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència, la qual va imposar l’obligació d’acreditar no estar condemnat per cap delicte de llibertat i indemnitat sexual, a tothom que tingui contacte habitual amb menors en el marc de la seva activitat.

D’aquesta manera, tota entitat que realitzi activitat amb menors, té la obligació de requerir al seu personal o voluntariat l’esmentat certificat.

Aquesta plana ha esdevingut en els últims dies de vital importància per a moltes associacions, ja que per facilitar i agilitzar els tràmits, l’Administració Pública ha habilitat la possibilitat que les entitats demanin el certificat de forma agrupada per a tot el seu personal i/o voluntariat.