Les entitats religioses: què són i com es constitueixen?

Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats religioses: què són i com es constitueixen?

Resum: 

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte. Totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

Les associacions es caracteritzen per estar constituïdes per tres o més persones que de manera voluntària posen en comú recursos personals o materials per aconseguir una finalitat d’interès general o particular. No tenen ànim de lucre ja que el seu benefici -si en tenen- mai es pot repartir entre les persones sòcies sinó que ha d’anar destinat a les finalitats fundacionals.

Les associacions poden ser estatals o d’àmbit autonòmic en funció del lloc on majoritàriament duguin a terme les seves activitats.

A més a més, existeixen diferents tipus d’associacions: estan les generals que s’inscriuen al Departament de Justícia, les professionals que s’inscriuen al Departament de Treball, les esportives que s’inscriuen a la Secretaria General de l’Esport, i les religioses que són les que passem a analitzar amb més detall.

Què és una entitat religiosa

Un dels àmbits en el qual es manifesta la diversitat cultural i social és en el fet religiós. La Constitució espanyola estableix que Espanya és un Estat aconfessional, és a dir, que està desvinculat d’una religió determinada i manté relacions de cooperació amb totes les creences religioses que s'hi puguin donar.

Una entitat o associació religiosa és aquella entitat sense ànim de lucre formada per persones que tenen en comú una mateixa identitat religiosa.

Entre les finalitats principals d’una associació religiosa es troba el foment i la pràctica d’algun tipus de religió o creença. Existeixen religions amb les quals l’Estat manté pactes o acords de cooperació com ara la Catòlica, amb qui l’Estat té signats diferents acords des de l’any 1976 mitjançant la Santa Seu, i d’altres pactes o acords amb religions més minoritàries.

Tot i això, tal com anirem veient, es podran inscriure al Registre d’entitats religioses tant les entitats constituïdes sota la regulació i els convenis d’aquestes confessions amb qui l’Estat té acords, com aquelles altres amb qui no hi ha pacte de cooperació, com ara la religió budista.

A l'Estat espanyol, la categoria d'entitat de caràcter religiós la concedeix el Ministeri de Justícia.

A Catalunya, la Direcció General d'Afers Religiosos informa i assessora sobre els passos que cal fer per formalitzar una entitat religiosa i atén les entitats amb seu a Catalunya.

Igualment, és recomanable que abans de l'obertura d'un centre de culte consultem a l'Ajuntament la normativa vigent al municipi.

Les entitats religioses estan regulades per la llei de Llibertat religiosa, la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol. En concret és en el seu article 2.1c). on es regula el dret d’associar-se per tal desenvolupar comunitàriament activitats religioses de conformitat amb l’Ordenament Jurídic General i allò establert en la Llei Orgànica de Llibertat religiosa.

On s’inscriuen les entitats religioses: registre i organització

Les entitats religioses s’inscriuen al Registre d’entitats religioses, que és un registre públic al qual té accés la ciutadania.

El Registre d’entitats religioses depèn del Ministeri de Justícia. Amb la inscripció s’obté la personalitat jurídica, que habilita l’entitat inscrita per realitzar actes i negocis jurídics.

Tot i això, la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques preveu la inscripció, a efectes només de publicitat i consultius, d’aquelles entitats religioses amb personalitat jurídica i prèviament inscrites al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, però que a més tenen domicili social a Catalunya.

És el Reial Decret 594/2015, de 3 de juliol el que regula l’organització i funcionament del registre d’entitats religioses. En aquest, es regula principalment quines són les entitats que es poden inscriure en el registre i quina és la documentació necessària per a la seva correcta inscripció.

Quines entitats poden inscriure’s al registre d’entitats religioses

Al registre d’entitats religioses s’inscriuen totes aquelles entitats religioses que vulguin adquirir personalitat jurídica civil.

Al registre es fa constar el nom oficial de l’entitat, la data i el número d’inscripció, el domicili social, una descripció de les seves finalitats, el seu règim de funcionament, els òrgans de govern i, en alguns casos, també es fan constar les dades dels seus representants legals i els llocs de culte.

L’article 2, del Reial Decret 594/2015, de 3 de juliol, estableix que hi poden estar inscrites:

 • les esglésies, confessions i comunitats religioses, així com les seves federacions.
 • les seves circumscripcions territorials.
 • congregacions, seccions i comunitats locals.
 • entitats de caràcter institucionals que formen part de la seva estructura.
 • associacions amb finalitat religiosa, així com les seves federacions.
 • seminaris o centres de formació dels seus ministres de culte.
 • centres superiors d'ensenyament teològic o religiós propis de l'esglèsia, confessió o comunitat religiosa inscrita.
 • comunitats monàstiques o religioses i les ordres o federacions on s'integren.
 • instituts de vida consagrada i societats de vida apostòlica, províncies, cases i federacions.
 • totes les altres entitats susceptibles d'inscripció conforme els Acords entre l'Estat espanyol i les confessions religioses. ​

A més, el registre es troba dividit en tres seccions:

a) Secció General, on s'inscriuran les esglésies, confessions i comunitats religioses, així com les entitats instituïdes per les mateixes.

b) Secció Especial, on s'inscriuran les esglésies, confessions i comunitats religioses que hagin signat o estiguin subjectes a l'aplicació d'un acord o conveni de cooperació amb l'estat així com la resta d'entitats instituïdes per les mateixes.

Les confessions que tenen signat acord de cooperació amb l’estat són:

 • La Santa Seu
 • Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE)
 • Federació de Comunitats Israelites d’Espanya (FCIE)
 • I la Comissió Islàmica d’Espanya (CIE)

c) Secció Històrica, on es traslladaran els assentaments de les entitats que hagin estat cancel·lats així com les sol·licituts denegades.

Efectes i publicitat del registre: documentació necessària per a la correcta inscripció

La inscripció d’una associació al Registre d’Entitats religioses dona la personalitat jurídica necessària per realitzar actes i negocis jurídic, actuar davant els tribunals, etc.

L’Article 6 de la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat religiosa estableix que només les entitats inscrites a Registre tindran autonomia pròpia i podran establir les seves normes d’organització, règim intern i règim personal.

Per tal d’inscriure correctament una entitat religiosa al Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia cal, segons estableix l’article 4 del Reial Decret 594/2015 de 3 de juliol:

 • Escrit de sol·licitud, dirigit al Registre d'entitats jurídiques, del Ministeri de Justícia, amb original o còpia compulsada del document que es vol inscriure.

En la documentació presentada, elevada a escriptura pública, haurà de constar:

 • La denominació de l'entitat, de tal manera que sigui idònia per distingir-la de qualsevol altra.
 • El domicili.
 • L'àmbit territorial.
 • Les seves finalitats religioses.
 • El règim de funcionament així com els organismes representatius, amb expressió de les seves facultats i dels requisits necessaris per a la seva vàlida designació.
 • La relació nominal de les persones que ostenten la representació legal de l'entitat.

Les modificacions de les dades aportades en la inscripció també han de notificar-se al Registre per a la seva anotació, de la mateixa forma que per a la inscripció.