Principals obligacions per a la incorporació de persones voluntàries

Suport Tercer Sector - Jurídic
La normativa exigeix la necessitat de signar un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i la persona voluntària. Font: Pexels
La normativa exigeix la necessitat de signar un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i la persona voluntària. Font: Pexels.
La Llei del Voluntariat estableix el dret de la persona voluntària a disposar d’una assegurança. Font: Freepik
La Llei del Voluntariat estableix el dret de la persona voluntària a disposar d’una assegurança. Font: Freepik.

Principals obligacions per a la incorporació de persones voluntàries

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les entitats, quan decideixen comptar amb voluntariat per dur a terme la seva missió, han de complir una sèrie de requisits que estableix la normativa.

La llei 25/2015, del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme, regula tots els aspectes relatius a l’acció voluntària, fent especial esment als drets i deures de les entitats i de les persones voluntàries en relació al desenvolupament de l’activitat de voluntariat.

Per tant, les entitats, a l’hora d’incorporar voluntariat en els seus projectes, han de tenir en compte les obligacions derivades d’aquesta normativa.

En aquest recurs es destaquen les principals obligacions que les entitats han de complir per fer una correcta incorporació del voluntariat en les seves respectives associacions.

Compromís del Voluntariat

La normativa exigeix la necessitat de signar un Compromís del Voluntariat entre l’entitat i la persona voluntària.

Aquest document és el que acredita la relació voluntària. Per tant, la llei exigeix un contingut mínim, que és el següent:

 • Identificació d’ambdues de les dues parts signants del Compromís.
 • Definició de l’activitat voluntària i funcions que la persona haurà de dur a terme.
 • Drets i deures de la persona voluntària i l’entitat, recollits a la llei 25/2015.
 • Formació requerida per al desenvolupament de la tasca.
 • Possibilitat de rescabalament de despeses, si s’escau.

A més, es pot incorporar tot allò que es consideri convenient i rellevant per establir la relació amb les persones voluntàries, com per exemple, els compromisos que han d’adquirir d’acord a la tasca concreta.

Llibre o Registre de persones voluntàries

Aquesta obligació es recull a la Llei 4/2008, del 24 d’abril del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la qual estableix que totes les entitats que comptin amb persones voluntàries han de dur un llibre o registre amb una relació actualitzada de totes elles.

Aquesta relació ha de contenir la identificació de les persones voluntàries, la data d’alta i baixa de la seva col·laboració i un mitjà de contacte amb elles amb l’objectiu de poder informar-les de totes aquelles qüestions relatives a la tasca que duen a terme a l’entitat.

A més, la normativa requereix que s’inclogui una descripció mínima de la tasca voluntària que desenvolupen a l’entitat i si disposen d’alguna capacitació específica per fer-ho.

Assegurança del Voluntariat

La Llei del Voluntariat estableix el dret de la persona voluntària a disposar d’una assegurança que cobreixi:

 • Els riscos derivats de l’activitat en la qual participa.
 • Els danys que pugui causar a conseqüència del desenvolupament de la tasca voluntària.

Per tant, les entitats tenen el deure de contractar una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per cobrir, d’una banda, els accidents que pugui patir la persona voluntària i, d’altra banda, la responsabilitat civil que pugui generar.

La llei no preveu les cobertures mínimes a contractar, sinó que deixa aquesta regulació a les normatives específiques que regulen l’àmbit d’actuació de cada entitat.

Pla del Voluntariat

Un altre dret i deure que recull la normativa és la necessitat de disposar d’un Pla del Voluntariat on es reculli el cicle de la persona voluntària dins de l’entitat.

Aquest Pla del Voluntariat ha de disposar d’un contingut mínim, que és el següent:

 • Els mitjans i instruments de captació de persones voluntàries.
 • El procés de selecció i acollida del voluntariat.
 • El procediment d’incorporació dels voluntaris i voluntàries a l’entitat.
 • El desenvolupament de l’acció voluntària.
 • El procés de desvinculació de l’associació.

El Pla del Voluntariat és un document molt útil per poder seguir tot el cicle del voluntariat. Per aquest motiu, també és important que es revisi de forma periòdica i s’actualitzi d’acord a la realitat de l’entitat i dels seus processos interns.

Pla de formació o itinerari formatiu

El Pla de formació, habitualment, forma part del Pla del Voluntariat i és el document on es recull la informació necessària i convenient que cal que tinguin les persones voluntàries de l’associació a l’hora de desenvolupar la seva tasca, a fi de reforçar els seus coneixements i competències i ajudar-les a dur a terme les seves funcions dins de l’entitat.

El Pla de formació té una importància cabdal, ja que es tracta d’una eina que dona qualitat a l’acció voluntària i, per tant, reverteix en benefici de tota l’entitat, generant confiança en la tasca realitzada.

En tot cas, el Pla de formació variarà molt entre les diferents entitats, ja que el més important és que s’adapti a les necessitats pròpies de cadascuna d’elles.

Altres drets i deures

A més de les obligacions referenciades, la llei recull altres deures envers les persones voluntàries que les entitats també han de tenir en compte, com poden ser els següents:

 • Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat a fi de garantir un correcte encaix entre les aspiracions de l’entitat i les de la persona voluntària.
 • Nomenar una persona com a responsable de la coordinació de les persones voluntàries.
 • Certificar, a petició de la persona voluntària, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat.
 • Complir amb els deures que s’estableixin a la normativa de l’àmbit sectorial corresponent.
 • Adaptar les actuacions que ha de fer el voluntariat, atenent a la situació personal o a la dels altres actors del programa al qual està vinculat.
 • Facilitar la participació del voluntariat en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.