Què és el distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’ i com el poden obtenir les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
El DIE és un instrument que té la finalitat de reconèixer a les organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. Font: Canva.
El DIE és un instrument que té la finalitat de reconèixer les organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. Font: Canva.
 Font: Canva.
El distintiu ‘Igualtat a l’empresa’ és un reconeixement d’excel·lència que atorga el Ministeri d’Igualtat. Font: Canva.

Què és el distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’ i com el poden obtenir les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El Reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre, regula la concessió i utilització del distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’, també conegut com a DIE.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, contempla en l’article 50 la creació d’un distintiu en matèria d’igualtat per a aquelles empreses i entitats que destaquin en el desenvolupament i aplicació de polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Per aquest motiu, el Ministeri d’Igualtat, amb l’objectiu de reconèixer i estimular la tasca de les empreses i entitats compromeses amb la igualtat de gènere, pot atorgar anualment aquesta marca d’excel·lència anomenada ‘Igualtat a l’Empresa’, la concessió de la qual es regula a través del Reial decret 1615/2009.

Aspectes rellevants per a la concessió del distintiu

Les empreses o entitats que sol·licitin el DIE hauran de destacar en la implantació i desenvolupament d’accions, plans, mesures o polítiques d’igualtat com les següents:

 • Participació equilibrada de dones i homes en els llocs de decisió i accés igualitari als càrrecs de responsabilitat.
 • Presència equilibrada de dones i homes en tots els grups i categories professionals.
 • Publicitat no sexista en els productes o serveis de l’empresa o entitat.
 • Establiment de criteris i sistemes de remuneració i classificació professional que permetin valorar equitativament la feina desenvolupada per dones i homes.
 • Eliminació dels efectes de l’aplicació de criteris (comuns) que poden suposar una valoració esbiaixada de les feines de dones i homes.
 • Actuacions per facilitar la conciliació, establint objectius generals i articulant mesures flexibles que permetin la seva adaptació a la diversitat de necessitats, situacions i carències del personal.

Requisits generals per demanar-lo

Actualment, qualsevol empresa o entitat pública o privada que es trobi a l’Estat espanyol pot sol·licitar el distintiu d’igualtat. A més a més, s’haurà de complir amb els següents requisits generals:

 • No haver tingut cap sanció greu o molt greu en els últims tres anys en matèria d’igualtat o molt greu en matèria social.
 • Estar inscrita en la Seguretat Social i trobar-se formalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent, quan escaigui.
 • Haver iniciat la implantació d’un pla d’igualtat si es té obligació legal i, si no es té, haver iniciat la implantació d’un pla d’igualtat o de polítiques d’igualtat.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social.
 • Comptar amb un compromís explícit, acreditat i públic en matèria d’igualtat respecte a les condicions de treball, organització i funcionament intern de l’empresa o entitat, i la responsabilitat social.

Com se sol·licita?

El DIE s’haurà de sol·licitar al Ministeri d’Igualtat atenent les bases que estableixi la convocatòria corresponent. Així mateix, les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Pla d’igualtat o text que reculli les polítiques d’igualtat de l’empresa o entitat.
 • Còpia dels documents amb els quals es faci constar l’acord o la voluntat de negociació del pla d’igualtat quan la seva realització sigui obligatòria per a l’empresa o entitat.
 • Informe amb les mesures d’igualtat implantades amb relació a les condicions de treball, model organitzatiu, responsabilitat social i difusió i publicitat dels productes i serveis.
 • Qualsevol altra documentació que contribueixi a un millor coneixement del pla d’igualtat o de les polítiques d’igualtat de l’empresa o entitat.
 • Si l’empresa o entitat ha sol·licitat o ha obtingut un distintiu anàleg, aportarà una còpia d’aquesta sol·licitud o de la resolució que acrediti la concessió del distintiu.

Quins beneficis s'aconsegueixen?

Les entitats o empreses que obtinguin el distintiu 'igualtat a l’empresa' podran gaudir de beneficis com ara:

 • Un reconeixement en matèria de sensibilitat contra la discriminació de gènere.
 • L’obtenció d’un certificat i una placa acreditativa de la concessió del distintiu en un acte públic organitzat pel Ministeri d’Igualtat.
 • Una valoració positiva en l’accés a qualsevol licitació pública.
 • L’ús del distintiu amb fins comercials i publicitaris en els termes i condicions establerts a l’article 12 del Reial decret 1615/2009.
 • La consideració del distintiu en l’adjudicació dels contractes en els termes i condicions establerts en l’article 34.2 de la Llei orgànica 3/2007.

El distintiu d’igualtat té una vigència de tres anys per a les entitats i empreses que l’obtenen, però cal tenir en compte que el Ministeri d’Igualtat realitza un seguiment i control tant de l’ús del distintiu com de l’aplicació i els efectes dels plans o polítiques d’igualtat que s’hagin justificat per obtenir-lo.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.