Quines són les principals normatives aplicables a les associacions?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quines són les principals normatives aplicables a les associacions?

Resum: 

Les associacions, per al seu bon funcionament, han de complir amb la normativa vigent. A continuació fem un recull de les principals legislacions a tenir en compte.

Llei 4/2008 del Llibre III del Codi civil de Catalunya

En primer lloc, les entitats d’àmbit català es regeixen per la llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Aquesta normativa determina el funcionament de les associacions i fundacions inscrites al Departament de Justícia de Catalunya.

En aquesta llei trobem la regulació bàsica de les entitats. Entre d’altres qüestions, determina la composició i funcionament de l’òrgan de govern, així com les competències d’aquest i també de l’Assemblea general. A més, estableix les condicions d’accés i baixa de les persones sòcies i regula els principals procediments a seguir en la vida de l’associació fins a la seva dissolució.

Aquesta normativa és cabdal a l’hora de constituir una entitat, de redactar els seus estatuts i de regular el seu funcionament intern.

Una qüestió a tenir en compte és que, tot i tenir el domicili social a Catalunya i fer activitat a casa nostra, una entitat pot estar inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol. En aquest cas, l’associació és d’àmbit estatal i la regulació que l’empara és la llei 1/2002, reguladora del dret d’associació.

Estatut dels treballadors

Una entitat té una finalitat i per assolir-la realitza diferents activitats, i per aconseguir complir amb la missió de l’entitat, tot i ser sense afany de lucre, pot tenir activitat econòmica.

Arribat aquest punt, és possible que per dur a terme aquestes activitat l’entitat necessiti recursos personals més enllà del voluntariat i, per tant, contracti personal que conformi l’estructura tècnica de l’organització.

Aquestes persones, quan passen a formar part del personal remunerat de l’entitat, estableixen una relació laboral amb la mateixa i, com totes les persones assalariades, es troben sota l’empara de l’estatut dels treballadors i dels convenis existents per a cada sector.

L’entitat ha de complir amb les seves obligacions respecte a les persones treballadores de la mateixa i per això ha de complir el que disposa la legislació laboral, és a dir, ha de contractar al seu personal, donar-lo d’alta de la seguretat social, confeccionar i pagar les seves nòmines, reconèixer els seus drets i deures, i complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

També es poden establir altres tipus de relacions com per exemple contractar el servei d’una persona professional autònoma o establir una tasca concreta amb una col·laborador puntual. En aquests casos, no hi ha una relació laboral permanent sinó que es remunera per un servei determinat i l’entitat està obligada a fer les retencions i observar els impostos corresponents d’acord a la normativa vigent.

Llei del Voluntariat

Des del passat 23 de juliol, a Catalunya disposem d’una Llei pròpia del Voluntariat, la qual regula el model català del voluntariat, definint que s’entén per persona voluntària i quin és el marc legal que empara la tasca que desenvolupa.

La nova normativa també estableix quins són els drets i deures de la persona que duu a terme la tasca voluntària, així com els de l’entitat amb qui té aquesta relació de voluntariat.

Per tant, les entitats tenen la obligatorietat de reconèixer aquests drets a les persones voluntàries i formalitzar la seva relació amb el document de compromís del voluntariat, el qual han de signar ambdues parts.

Les associacions han de disposar d’un llibre de registre de totes les persones que duen a terme una tasca voluntària dins de l’entitat i han de disposar del compromís del voluntariat signat.

Per altra banda, una de les obligacions principals de l’entitat respecte a les seves persones voluntàries és disposar d’una assegurança que cobreixi els accidents i responsabilitat civil que es pugui generar al llarg del desenvolupament de l’activitat.

Llei de protecció de dades

Una altra normativa a tenir en compte part de les entitats és la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Aquesta llei té per objectiu garantir i protegir el dret de tota persona física a exercir un control efectiu sobre les seves dades personals, i obliga a totes les persones jurídiques.

Per tant, totes les entitats que disposen de dades personals de persones físiques (treballadors, voluntariat, socis i sòcies, etc.), estan sotmeses a la LOPD i tenen que vetllar pel seu compliment.

Algunes de les qüestions fonamentals que han d’observar les entitats respecte a la Llei de Protecció de dades són les següents: identificar els seus fitxers i donar-los d’alta a l’Agència espanyola de Protecció de dades, donar compliment de totes les mesures establertes a la LOPD tant pel que fa a la recollida i conservació de dades tant a nivell de documentació física com en suport informàtic, i disposar d’un document de seguretat de l’entitat on es reculli el protocol intern de la mateixa respecte a les mesures que s’apliquen per garantir la protecció de les dades personals.

Llei de transparència

Actualment, totes les entitats han de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta normativa disposa d’unes obligacions de publicitat activa i passiva per a les entitats, en funció de la seva realitat, tant pel que fa a la figura jurídica que adopten, com als ajuts públics que reben, i a la seva relació amb l’Administració pública.

La legislació estableix quina informació ha de publicar cada entitat en funció dels criteris que determina en el text de la llei i també preveu com s’ha de publicar aquesta informació, essent requisits fonamentals que aquesta sigui accessible, clara i comprensible, i que es publiqui en format electrònic i gratuït per als usuaris.

La Llei de transparència és d’obligat compliment per a totes les entitats catalanes des del passat 1 de juliol de 2015.

Altres normes a tenir en compte

A banda de les normatives esmentades, existeixen unes legislacions pròpies de cada àmbit d’actuació, les quals, s’han de tenir en compte en funció de l’àmbit d’actuació i característiques pròpies de cada entitat.

A continuació posarem alguns exemples: