Nom de l'entitat : 
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització
Correu electrònic : 
observatori@odg.cat
Telèfon: 
933011793
Població: 
Barcelona
Termini: 
30/11/2023
Informació addicional adjunta: 
Descripció del lloc de treball: 

L’avaluació del projecte ens ha de permetre avaluar l’impacte i profunditat de l’assoliment dels resultats que ens hem proposat i analitzar-ho des de l’enfocament de drets humans i gènere com a eix transversal del projecte. Així, s’analitzarà l’eficàcia de les activitats concretes del projecte en relació amb els resultats. El protagonisme en l’impuls i implementació de l’avaluació recau en l’entitat contractada per aquest fi, en col·laboració i sota la supervisió de les entitats beneficiàries del projecte i amb la participació dels col·lectius protagonistes a qui van adreçades les diverses activitats en el transcurs de l’avaluació.

3.1 Objectius de l’avaluació

L’avaluació externa ha de cobrir els següents àmbits:

 • Valorar tant el disseny com l’execució del projecte i dels seus resultats en relació amb el plantejament inicial i evolució aprovada per l’ACCD. Concretament, serà interessant veure, en primer lloc, en quina mesura les activitats previstes per acomplir els resultats han estat les més adients. En segon lloc, analitzar els indicadors previstos i les fonts de verificació, tenint en compte especialment l’enfocament de DH i gènere, dels mateixos per tal de valorar si permeten fer un bon seguiment dels resultats a assolir.

 • Analitzar i extreure lliçons i elements de reflexió i aprenentatge (conclusions) sobre la mesura en la qual s’han assolit els objectius i resultats plantejats en la identificació i formulació del projecte que retro-alimenten el procés de presa de decisions.

Abast de l’avaluació

L’àmbit temporal de l’avaluació cobreix el període comprès entre l’1/12/2021 i el 30/11/2023 que compren els 24 mesos d’execució del projecte.

La cobertura geogràfica de l’avaluació comprèn el territori de Catalunya, així com accions i/o impactes realitzats a nivell estatal, europeu i internacional. A nivell internacional, incloem el Sud global i concretament Xile, Argentina, Brasil i Senegal.

A nivell sectorial, i atenent als codis de la CAD, l’objecte de l’avaluació inclou (150) Govern i Societat Civil, (240) Serveis Bancaris i Financers i (160) Altres Serveis i Infraestructures socials. Igualment, s’analitzaran de manera transversal la manera en què el projecte s’integra i contribueix a reforçar les prioritats horitzontals de la Cooperació Catalana segons el seu Pla Director 2019-2022, que és en el que s’engloba el projecte.

L’avaluació es durà a terme incorporant l’EGiBDH (Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans), tant pel que fa a la valoració de resultats i impactes, com en la metodologia d’avaluació, la participació dels TDRO en totes les fases de l’avaluació, com en la valoració dels processos de rendició de comptes amb col·lectius protagonistes.

3.3 Límits de l’avaluació

- Objectius i indicadors generals i amb caràcter estructural, que no faciliten avaluar el grau d’assoliment de manera objectiva i quantificada.

- Participació: Dificultat d’accés a actors participants. Grups de participants poc estructurats per fer-los partícips de tot el procés d’avaluació.

Requisits: 

La persona o persones que realitzin l’avaluació comptaran amb una experiència contrastada en tasques d’avaluació, quantitatives però amb èmfasi en les qualitatives, i en especial en les temàtiques sectorials del projecte objecte de l’avaluació (formació en drets humans, perspectiva de gènere, recerca, incidència política, etc.). Per tal de mantenir el principi d’independència de l’avaluació, les persones avaluadores en cap cas estaran vinculades a les organitzacions que han participat en el disseny i en l’execució del projecte avaluat.

Requisits imprescindibles:

- Experiència demostrable en la realització d’avaluacions en projectes d’educació per al desenvolupament amb perspectiva de gènere.

- Experiència demostrable en la realització d’avaluacions de projectes d’educació per al desenvolupament finançats per l’ACCD i l’Ajuntament de Barcelona, així com coneixement de la seva normativa.

- Formació professional en seguiment i avaluació de programes.

- Coneixement bàsic sobre les temàtiques del projecte, per exemple sobre provisió de béns i serveis públics, finançament sostenible, col·laboracions públicoprivades, gestió comunitària i/o contractació pública.

Es valorarà:

- Coneixements i experiència en gènere i desenvolupament i enfocament de drets humans, ecofeminisme, antiracisme i decolonial.

- Experiència en gestió de projectes de sensibilització i incidència política

- Experiència de treball amb organitzacions de drets humans

Condicions: 

Aquesta avaluació ha de donar lloc als següents productes:

a) Proposta Metodològica: El document haurà d’incloure els aspectes metodològics claus de l’avaluació així com la definició de les eines necessàries per a la recollida i anàlisi de les dades. La proposta metodològica contindrà una versió final de les preguntes plantejades, així com dels criteris escollits amb perspectiva de gènere i DDHH.

b) Avaluació Preliminar: document preliminar de l’avaluació que serà objecte de revisió i comentaris per part de les persones de referència de l’ODG i l’ESF (grup avaluador).

c) Informe d’Avaluació final amb resumen executiu: document definitiu que ha de respondre a totes les qüestions plantejades per l’avaluació. Aquest informe contindrà: resultats, conclusions, lliçons apreses i recomanacions. L’informe no superarà les 30 pàgines, sense comptar annexos.

Índex d’Informe d’Avaluació final :

 1. Resum executiu (no més que 2 pagines)

 2. Introducció (Objectius de l’avaluació; descripció del projecte; metodologia; condicionants i limitacions)

 3. Actuacions avaluades i context (Context; plantejament inicial; evolució)

 4. Resultats (execució i capacitat reactiva; eficàcia; eficiència; impacte; sostenibilitat; pertinència; coherència)

 5. Conclusions i aprenentatges

 6. Recomanacions

Annexos (termes de referència; resum de les activitats realitzades; inventari de les fonts consultades; sistematització de la informació recollida...)

d) Publicació d’un informe resum de 15 pagines, amb disseny i maquetació en PDF amb recull de bones pràctiques identificades durant l'execució del projecte.

A la portada de tots els productes caldrà que l’avaluador inclogui la frase “L’opinió expressada per part de l’equip d’avaluació no correspon necessàriament a la de l’ACCD”.

e) La organització, planificació i execució d’una sessió de retorn i socialització dels resultats als grups d’interès del projecte: Entitats beneficiàries i TDRO.

 1. Pla de comunicació dels resultats

Els resultats de l’avaluació es compartiran, en primer lloc, amb totes les persones de l’ODG i l’ESF que hagin participat en la realització del projecte, i, per tant, també en el procés d’avaluació. Com ja s’ha explicat anteriorment, es preveu un esdeveniment de socialització per a la presentació dels resultats de l’avaluació per part de l’equip avaluador als grups d’interès del projecte: Entitats beneficiaries i TDRO

Tots els productes esperats es faran arribar als responsables de l’ACCD.

 1. Calendari d’avaluació

El calendari d’avaluació previst es resumeix de forma esquemàtica a la taula següent:

El treball de la persona avaluadora comença el 18 de desembre de 2023 i termina amb el lliurament de l’informe d’avaluació com a màxim el 25 de febrer de 2024.El procés de selecció es el següent:

 • Publicació de l’oferta: 9 de novembre de 2023.

 • Duració de la convocatòria oberta i rebuda de propostes: del 9 al 30 de novembre de 2023.

 • Procés de selecció i entrevistes: del 4 al 12 de desembre de 2023.

 • Signatura de Conveni: 14 de desembre de 2023.

 1. Pressupost

El pressupost màxim previst per a la realització de l’avaluació és de 14.715,00 € amb tots els impostos vigents inclosos. Aquest import ha de cobrir totes les despeses necessàries per a realitzar l’avaluació i lliurar els productes esperats tal i com es descriuen en l’apartat corresponent: honoraris, desplaçaments, assegurances, dietes, comunicació, material fungible, disseny i maquetació, lloguer de sales, càterings, etc.

La retribució pel servei d’avaluació es realitzarà de la manera següent (excepte requeriment i previ acord en altres condicions de la consultora):

 • 40% un cop signat el contracte

 • 30% un cop lliurat l'informe preliminar

30% en finalitzar el procés i lliurament de tots els productes a plena satisfacció

 1. Presentació de la proposta tècnica

Es presentarà una oferta tècnica que inclogui:

 • Una proposta sobre la metodologia i el pla de treball que assumeixi els Termes de Referència (màxim 10 pàgines).

 • Un pressupost detallat per partides de totes les despeses previstes amb els impostos inclosos que corresponguin i desglossats.

 • Un cronograma on es diferenciaran cadascuna de les fases (així com les possibles sub-fases i activitats), emmarcades en el període definit en aquests Termes de Referència.

 • El currículum de la persona, persones i/o equip que realitzarà l'avaluació en cas de ser seleccionada/es (màxim 3 fulls per persona).

Totes les ofertes seran avaluades en funció dels següents criteris:

 • Trajectòria i experiència de la persona o equip de treball: 35%

 • Qualitat i valor tècnic de l’oferta: 35%

 • Valor afegit que aporta la proposta respecte al que es demana als TdR: 20%

 • Coherència entre proposta tècnica i econòmica: 10%

Un cop seleccionada l’entitat i/o persones que realitzaran la consultoria, es signarà un contracte entre la consultora i l’ODG i l’ESF.

Els i les sol·licitants presentaran les propostes acompanyades amb la documentació a dalt esmentada. Hauran de fer-la arribar al correu electrònic: blanca.bayas@odg.cat amb REF. Proposta avaluació externa projecte ACCD 2021 (entre parèntesis cal indicar el nom del líder de l’equip o empresa avaluadora)

Les propostes es podran lliurar fins al 30 de novembre de 2023 a les 18 hores (CET). Qualsevol oferta presentada fora de termini quedarà fora del procés de selecció automàticament. Un cop tancat el termini, s’estudiaran totes les propostes presentades i al desembre es contactarà amb l’entitat avaluadora triada.

L’ODG ha aprovat i està en fase d’implementació del pla de transició ecofeminista 2022-2024 i el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i decolonial. Com a entitat en trànsit cap a l’ecofeminisme tenim el compromís de garantir la no discriminació de cap candidatura. En condicions d’igualtat donarem prioritat a propostes en les que participin persones situació d’opressió estructural. Per raons estructurals, les oficines no estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda, en cas necessari s’habilitaran espais adaptats per a les sessions de treball presencials.

‹ Tornar a ofertes de feina