Bernat Valls: "Enfortir el teixit associatiu i social és el complement perfecte per fer una comunitat més cohesionada i compromesa"

F Pere Tarrés

Bernat Valls: "Enfortir el teixit associatiu i social és el complement perfecte per fer una comunitat més cohesionada i compromesa"

F Pere Tarrés

Resum: 

El Director de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Bernat Valls, ens parla sobre com l'administració pot potenciar l'associacionisme i el voluntariat i que es pot fer per crear sinergies amb les entitats.

Quins són els reptes de present i futur de la DGACC?

Els reptes de present i futur de la DGACC en relació a l’associacionisme i el voluntariat, passen per potenciar en la mesura de les possibilitats actuals les polítiques públiques adreçades al nostre teixit associatiu i social, ja que són una part essencial de la vitalitat de la nostra societat. Saber escoltar primer de tot, saber entendre les seves inquietuds i saber interpretar la millor manera d’ajudar a superar-les.

En aquest sentit, el principal repte de la Direcció General és enfortir les entitats per tal que puguin desenvolupar els seus projectes, perquè continuïn impulsant les seves accions cíviques, comunitàries i de transformació social, per a la millora de l’interès general i del bé comú, amb especial interès per aquells projectes que, des del voluntariat, encaren les problemàtiques dels col·lectius més exclosos, que cerquen pal·liar les situacions d’emergència social o que treballen per la integració de les persones, millorant la seva ocupabilitat.

Enfortir el teixit associatiu i social és el complement perfecte per fer una comunitat més cohesionada i una ciutadania menys individualista i més compromesa en la construcció del nou país.

Com es pot potenciar des de l’administració l’associacionisme i el voluntariat?

Els governs tenen al seu abast, certament, la possibilitat de potenciar l’associacionisme i el voluntariat. Des del meu punt de vista, poden fer-ho a través de diverses vies.

Una de les vies seria l’impuls de les accions de foment, mitjançant la posada a disposició de les entitats de convocatòries estables d’ajuts públics regulars, transparents i de fàcil accés, que contribueixin a la seva autonomia financera - tot promovent i potenciant l’accés a vies de finançament alternatives – i que reforcin la seva utilitat pública. També mitjançant la provisió d’eines, recursos o serveis d’assessorament, suport i acompanyament que faciliti i minimitzi l’esforç que han de fer en la gestió operativa del dia a dia; o bé mitjançant la posada a disposició d’espais o locals per a desenvolupar les seves accions i els seus projectes.

Una altra via de potenciació de l’associacionisme i el voluntariat seria a través de la creació d’espais de trobada, de coneixement i d’interacció entre el mateix sector i entre aquest i les administracions, que permetin, per una banda, la generació de projectes de col·laboració entre tots els actors en un marc de confiança i, per una altra, disposar d’espais estables d’interrelació per a la co-creació de les polítiques públiques que afectin les entitats. En aquest sentit, l’organització del 3r Congrés català de l’Associacionisme i el Voluntariat per el proper mes de maig és un clar exemple de l’articulació d’espais compartits.

Finalment, una tercera via de potenciació aniria molt lligada a les accions de sensibilització, difusió i informació de les accions que es desenvolupen des del teixit associatiu de Catalunya, divers, plural i de gran impacte en la ciutadania, per tal d’ampliar no només el coneixement del que es fa, sinó també per sensibilitzar a la ciutadania de la importància de la feina col·lectiva que realitzen. D’entre el conjunt d’accions encaminades a fer conèixer i reconèixer el valor de les actuacions dutes a terme per les entitats hi hauria, de manera destacada, el suport que les Administracions poden donar per facilitar a les entitats retre comptes de les seves accions vers la ciutadania amb la màxima transparència.

Quines eines tenen les entitats al seu abast per establir sinèrgies amb l’administració?

El principal actiu de les entitats per establir sinèrgies amb l’administració és la seva acció social amb afany de transformar la societat on vivim i fer-la millor; així doncs, el seu aval, dit d’una altra manera, és allò que fan i la manera com ho fan. A partir d’aquí, la col·laboració amb l’Administració ha de ser molt més fàcil d’articular, tot respectant el rol o paper de cada un. En aquest sentit, la col·laboració entre entitats i administracions ha de potenciar-se fins al punt de fer-se imprescindible si volem, conjuntament, aconseguir els objectius col·lectius que com a societat i com a país ens hem marcat.

Què caldria millorar des de l’administració per tal de potenciar aquestes sinèrgies? I des de les entitats?

Les administracions hem de poder reconèixer el paper que les entitats tenen en la construcció social i nacional i conèixer quin és el seu rol en la detecció de les necessitats i en la construcció de les solucions. En aquest sentit, cal entendre l’acció de la societat civil organitzada des del respecte a la seva independència vers els poders públics, la seva autonomia d’acció i la seva capacitat de crítica, però també des del convenciment de compartir molts espais comuns. Entendre aquesta realitat i posar-la en pràctica a l’hora de la presa de decisions i de la implementació de les polítiques públiques és un dels reptes de millora per potenciar les sinèrgies amb les entitats.

Ara que ens trobem en ple precongrés 3CCAV. Què podem esperar del congrés del dia 20 de maig?


Efectivament, el passat mes de febrer vam iniciar els debats territorials precongressuals per tal d’acostar els espais de debat i reflexió del sector al màxim de territoris possibles. Quan acabi el mes d’abril haurem organitzat un total de 17 sessions, a diferents poblacions del país. Aquests debats, que són previs a la sessió plenària del Congrés del proper 20 de maig a Barcelona, tenen una importància cabdal per a la construcció de les conclusions del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat.

Dit això, el que esperem del Congrés és poder consensuar un seguit de propostes d’acció de futur que projectin les actuacions de les administracions cap a l’enfortiment del sector, amb propostes reptadores i innovadores a l’alçada del moment polític i social que viu actualment el nostre país, i que permetin consolidar l’associacionisme i el voluntariat com una de les estructures d’Estat pròpies del nostre país.

Afegeix un comentari nou