Subvencions a la realització de programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF

Subvencions a la realització de programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF

Resum: 

L'Estat obre la seva convocatòria anual per al finançament de programes amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Programes subvencionables

  • Programes d'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària

1. Programes d'urgència: cobrir les necessitats bàsiques, urgents i puntuals de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

2. Programes d'intervenció per a famílies amb necessitats especials d'atenció integral sociosanitària: famílies víctimes d'accions violentes o casos de violència familiar.

3. Programes de promoció de relacions familiars saludables mitjançant la prevenció i gestió de la conflictivitat familiar.

4. Programes de suport a la criança saludable i positiva dels fills.

5. Programes de prevenció i promoció de la salut dirigits a la població immigrant.

6. Programes d'atenció sociosanitària destinats a persones sense llar i sense habitatge digne.

7. Programes de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb especial incidència en les dones.

8. Programes d'atenció integral dirigits a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

9. Programes de promoció i adequació de centres i unitats d'atenció a gent gran i a persones amb discapacitat.

10. Programes de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat.

11. Programes dirigits a promoure la salut integral de ls dones.

12. Programes d'atenció sociosanitària dirigida a persones recloses, ex recloses i sotmeses a mesures alternatives: atenció sanitària i rehabilitació a persones amb adiccions; atenció sociosanitària a persones afectads pel VIH/SIDA i altres malalties; atenció sociosanitària a persones amb discapacitat física o intel·lectual: atenció sociosanitària dirigida a persones transexuals.

13. Programes d'atenció sociosanitària dirigits a joves.

14. Programes d'atenció integral a la gent gran a través de serveis que facilitin la seva permanència al domicili i al seu entorn social i familiar, així com els dirigits al suport de les seves famílies i cuidadors.

15. Programes de suport al manteniment de xarxes de serveis d'atenció sociosanitària a persones amb addiccions: prevenció de les addiccions; promoció d'estils de vida saludables entre menors; atenció de les addiccions des d'un model bio-psico-social; inserció sociolaboral de pacients addictes.

16. Programes de suport al manteniment de serveis d'atenció a persones amb VIH i Sida.

  • Programes d'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral

17. Programes de promoció de l'educació, sanitat i qualitat de vida infantil i protecció dels drets de la infància.

18. Programes d'atenció integral educativa i sociosanitària en serveis residencials per a la infància en situació de dificultat social.

19. Programes de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives i sociosanitàries, promocionant la seva necessitat d'integració en un mitjà familiar, mitjançant l'adopció i l'acolliment.

20. Programes per a la prevenció i atenció educativa i sociosanitària davant la violència vers la infància.

21. Programes d'inserció laboral de joves, majors de 16 anys, en situació de dificultat social, que hagin estat sota una mesura de protecció i es trobin en centres, pisos assistits o miniresidències.

22. Programes dirigits a facilitar la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal: extendre l'oferta de serveis que presten atenció socioeducativa a nens/es menors de tres anys.

23. Programes d'inserció laboral per a famílies que es troben en situació d'especial dificultat: famílies en situació de dificultat o exclusió social; famílies en situació de risc; famílies nombroses i famílies monoparentals en situació de dificultat social i baixos ingressos.

24. Programes d'accés a l'ocupació per a persones en situació o en risc d'exclusió: activitats d'acompanyament, formació i capacitació.

25. Programs integrals dirigits a fomentar la inclusió activa (accés al mercat laboral, garantia d'ingressos mínims i accés a serveis de qualitat com educació, sanitat i vivenda) de les persones en situació o en risc d'exclusió social, que contribueixin a assolir els objectius prioritaris d'ocupació, educació i inclusió social de l'Estratègia Europa 2020.

26. Programes d'inserció sociolaboral i educativa dirigits a la població gitana, tant adulta com infantil.

27. Programes dirigits a promoure la inserció sociolaboral dels joves i persones desocupades de llarga durada: accions integrals d'orientació laboral i itineraris personalitzats d'inserció laboral.

28. Programes que fomentin la cultura emprenedora, la creació d'empreses i l'autoocupació, especialment entre els joves.

29. Programes educatius per a la trasmissió de valors solidaris entre els joves: a través de l'educació formal i no formal, accions preventives contra el racisme, la xenofòbia i tot tipus de discriminació de les persones per raó de sexe, origen racial o ètnic, nacionalitat, religió o creences, orientació o identitat sexual, edat, discapacitat, etc.

30. Programes per a la inserció sociolaboral de les dones.

31. Programes dirigits a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat: promoure l'accés a serveis de formació i orientació professionals a l'ocupació.

32. Programes per a la inserció sociolaboral de persones recloses, exrecloses i sotmeses a mesures alternatives.

33. Programes per a la inserció sociolaboral de les persones migrants: foment de la integració sociolaboral, el retorn, l reagrupament familiar, els processos d'acollida i integració.

34. Programes d'inserció sociolaboral per a persones amb infecció VIH/Sida.

  • Programes per al foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència

35. Programes residencials per a menors en situació de conflicte social: oferir allotjament i convivència en centres, pisos o miniresidències a menors que es trobin complint una mesura dictada per jutges de menors, promovent la seva educació i inserció social.

36. Programes per a l'execució de mesures en medi obert per a menors infractors, que siguin susceptibles de materialització per les organitzacions no governamentals.
37. Programes per a la prevenció de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa la protecció integral de les seves víctimes: violència de gènere, trata amb fins d'explotació sexual, delictes contra la llibertat sexual, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, etc.
38. Programes destinats a reforçar l'assistència i orientació a víctimes de discriminació, odi i intol·lerància.

Data d'inici per sol·licitar subvencions: 1 d'abril

Data límit per sol·licitar subvencions: 30 d'abril

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou