7 instruments de participació ciutadana

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Ryoji Iwata
La participació ciutadana ha adquirit gran importància en els darrers temps. Font: Ryoji Iwata
 Font: Ryoji Iwata
Hi ha diversos mecanismes que faciliten la transparència i la participació en la presa de decisions. Font: Ryoji Iwata

7 instruments de participació ciutadana

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs es mostra una llista d’eines de debat, d’estudi i de treball col·lectiu, que tenen per objecte discutir propostes i línies d’actuació estratègica.

Els mecanismes més habituals de participació ciutadana serien els referèndums, les assemblees, les reunions de treball i les comissions específiques. Tanmateix, la importància que han agafat en els darrers temps en el procés col·lectiu de presa i execució de decisions concretes, ha fet que aquests mecanismes hagin quedat curts a l’hora de fer front als grans reptes socials, econòmics i mediambientals actuals que requereixen un ampli debat públic i una voluntat clara de posar en marxa solucions innovadores.

El Centre de Recursos per l'Ecologia Social de la Universitat de Barcelona compta amb diverses publicacions en les quals es parla de com millorar la participació ciutadana en la presa de decisions estratègiques. Aquest contingut està basat en algunes de les idees que s’hi aporten. En concret, es mostra una llista d’eines de debat, d’estudi i de treball col·lectiu, que tenen per objecte discutir propostes i línies d’actuació i, en general, facilitar la transparència i la participació en la presa de decisions.

Fòrums temàtics

Al parlar de fòrums temàtics s’obre un ventall de diverses formes que poden adoptar. Des d’una trobada oberta a tota la comunitat i amb assistència general, a una reunió més reduïda i enfocada a detalls concrets. La participació és voluntària, però l’objectiu és que l’assistència sigui representativa de les persones afectades pel tema tractat. Aquestes trobades compten amb una persona moderadora neutra, que promou la participació de tothom i vetlla per assegurar que totes les posicions hi siguin representades.

Avantatges

 • Promouen l’educació ciutadana i la participació en diàlegs organitzats sobre qüestions d’interès.
 • Permeten als ciutadans que hi participen plantejar qüestions no definides prèviament.

Inconvenients

 • No són representatius i són poc flexibles.
 • Ofereixen poc temps a participants per fer-se una opinió informada o fer aportacions concretes i ben desenvolupades.

Reunions amb grups específics

Consisteixen en trobades o entrevistes informals entre persones o col·lectius poc representats en l’àmbit públic, com podrien ser mestresses de casa, persones immigrants, joves, etc. i que tenen com a objectiu obtenir opinions informades d’aquests grups concrets. Estan guiades per una persona moderadora independent de l’Administració i compten amb un equip extern coordina les reunions i elabora un informe sobre els resultats.

Avantatges

 • Permeten conèixer el punt de vista de persones que solen respondre poc a les crides a la participació oberta.
 • L’ambient relaxat i obert es presta a què els i les participants s’expressin lliurement i s’atreveixin a fer propostes.

Inconvenient

 • No representen a una gran part de la comunitat.

Sessions d’estudi

Venen a ser un instrument per obtenir opinions informades de persones que s’han ofert a participar a canvi d’una compensació econòmica, habitualment petita. Es tracta de grups reduïts, d’unes 5-8 persones que es reuneixen, almenys en tres ocasions, amb una persona encarregada de facilitar el debat sobre un tema concret. Les persones participants no han de tenir cap interès especial o experiència prèvia per formar-hi part i, prèviament, reben materials d’estudi i preparació.

Avantatges

 • Poden aprofundir un tema concret.
 • Aporten possibles recomanacions.

Inconvenient

 • No són representatius de la comunitat general, ni de grups concrets, fins i tot.

Portes obertes

És una eina senzilla que consisteix a obrir les portes de l’entitat o l’ens al públic, per tal que puguin conèixer la seu i les activitats i projectes que duu a terme l’organització. És interessant que es promoguin algunes accions que complementin la jornada, més enllà d’obrir les portes únicament. Les persones que hi vulguin assistir poden fer-ho al llarg de l’horari establert per l’entitat. És una bona manera de donar-se a conèixer i obrir-se al barri o al municipi i, fins i tot, de fer contactes amb organismes públics.

Avantatges

 • És una manera de crear una interacció informal entre públic i organització.
 • Trenca distàncies formals.

Inconvenients

 • El seu abast és limitat a l’intercanvi d’informació i a la recollida de reaccions.
 • No són representatives.

Tallers de futur

Són uns exercicis que permeten elaborar plans d’acció segons les opinions i els valors de les persones participants. La teoria diu que per ser eficients, aquestes trobades està bé que reuneixin durant uns tres dies a representants de diversos grups d'interès i a qualsevol persona o entitat que hi tingui interès. Durant el transcurs de la trobada, les persones participants treballen en 5 aspectes: recordar el passat, explorar el present, crear escenaris ideals del futur, identificar una base comuna i elaborar plans d'acció.

Avantatges

 • Ajuden a trobar els punts d’acord, per tant és útil per prevenir conflictes.
 • Poden ser fàcilment impulsats per una entitat.

Inconvenients

 • Compten amb una representativitat relativa, en estar format per grups de sectors i d’interessos concrets.

Conferències de consens

Consisteixen en un instrument per obtenir opinions informades de la ciutadania que s’ha ofert a participar a canvi d’una compensació econòmica. Es tracta de fòrums en què les persones participants dialoguen amb persones expertes sobre assumptes científics que són polèmics i/o sensibles. Els resultat de consens que s’acaben assolint, s’informen a través d’una conferència de premsa posterior a la trobada.

Avantatges

 • Proporcionen la informació, el temps i un àmbit adients a la formació d’opinions raonades.

Inconvenients

 • Les persones participants són seleccionades a través d’anuncis a través d’un anunci i poden ser no representatives.
 • Són relativament cares, per la participació de persones expertes, l’elevat nombre de trobades presencials i la compensació econòmica que reben les persones participants.

Reunions deliberatives

Una enquesta deliberativa és un mecanisme que té per objectiu obtenir opinions informades d’uns quants centenars de persones triades a l’atzar que es reuneixen dividides en petits grups. Aquestes persones reben una enquesta abans i una altra després de les sessions, amb la idea és poder mesurar com canvien les opinions a conseqüència de la seva participació en aquesta experiència. Hi sol haver un canvi palpable entre les opinions expressades en la primera i l’última enquesta.

Avantatges

 • Són processos d’informació i discussió que solen manifestar un interès progressiu per qüestions complexes i col·lectives.

Inconvenients

 • La mostra resultant és petita en proporció a la població representada.
 • Són cares quan els participants són remunerats.