Els apartats del document de bases del voluntariat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Debby Hudson
El voluntariat ha de rebre un missatge clar de quina és la missió per la qual treballa l’entitat. Font: Debby Hudson
 Font: Markus Spiske
El funcionament de l’entitat haurà de quedar impregnat d’aquest document de bases original. Font: Markus Spiske

Els apartats del document de bases del voluntariat

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs s’explica que han de quedar ben clarificades per tothom per, a partir d’aquí, poder iniciar un treball de planificació de la gestió del voluntariat.

Les organitzacions que volen aprofundir en el seu treball amb el voluntariat han d’avançar cap a una nova cultura organitzativa en què aquest esquema d’encaix entre voluntariat i entitat quedi ben resolt. El voluntariat ha de rebre un missatge clar de quina és la missió per la qual treballa l’entitat i s’hi ha de comprometre. L’entitat ha de conèixer bé quines són les expectatives del voluntariat al qual es dirigeix. Aquest esquema o bases del voluntariat han de quedar ben clarificades per tothom i, a partir d’aquí, iniciar un treball de planificació de la gestió del voluntariat.

El funcionament de l’entitat haurà de quedar impregnat d’aquest document de bases original. És important que aquestes bases del voluntariat siguin assumides pel conjunt de l’entitat, des de socis i sòcies a personal remunerat i, sobretot, passant per l’equip directiu, que ha de liderar que es promoguin i que s’implementin. A continuació, es mostren els apartats que cal tenir en compte a l’hora de redactar adequadament un document de bases de voluntariat.

Perfils de voluntariat que es busquen

A l’hora d’especificar quin perfil de voluntariat cerca l’entitat, s’ha de tenir en compte que potser no tothom que vulgui podrà fer voluntariat a la nostra entitat. Per tant, i per evitar confusions amb potencials persones voluntàries, cal definir a la perfecció quin perfil es requereix (edat, experiència prèvia, motivacions, habilitats concretes, etc.) per col·laborar amb l’organització o amb els diversos programes que es porten a terme.

Criteris d’intervenció del voluntariat

La gran varietat d’àmbits d’actuació de les entitats fa que les persones voluntàries puguin fer diverses tasques dins de l’organització. Per exemple, no és el mateix dur a terme treballs de gestió a realitzar una intervenció directa amb les persones beneficiàries de l’organització. En aquest segon cas, és especialment rellevant que les persones voluntàries coneguin i comparteixin mínimament els valors i estil de l’organització per tal d’actuar en coherència.

Compromisos que assumeix el voluntariat

Definir com serà la participació, des del nombre d’hores setmanals, a l’horari i, si s’escau, el grau de flexibilitat, és cabdal per garantir el compromís de la persona voluntària i que l’entitat no es trobi amb sorpreses, com que no només aparegui quan va bé o ve de gust, cosa que perjudica notablement l’organització diària. Aquest fet pren especial importància quan el desenvolupament de la tasca depèn únicament de la persona voluntària i es tracta d’una tasca d’intervenció.

Compromisos per part de l’entitat

En aquest apartat s’han d’especificar aquells compromisos que l’entitat assumeix amb les persones voluntàries. L’organització pot partir dels drets que s’especifiquen en la Carta del voluntariat i concretat tot allò que per a l’entitat pugui tenir més sentit. Seguint la línia de l’esmentat en l’apartat anterior, resultaria interessant prestar una atenció especial, per exemple, en els àmbits d’acompanyament, en el seguiment, en l’escolta, en la formació o en la participació.

Programes de voluntariat a l’entitat

És essencial descriure els programes de l’entitat on es desenvoluparà l’acció de voluntariat. Les entitats, sovint, tenen diversos programes i projectes, i el voluntariat no ha de ser a tot arreu, sinó en aquells que realment pugui aporta un valor afegit. Hi ha entitats que tenen voluntariat en la intervenció amb persones beneficiàries, d’altres que són d’organització interna i d’altres que combinen els dos àmbits. Les persones voluntàries només han d’aterrar en aquells programes on l’estructura estigui preparada per acollir-los correctament.

Les tasques del voluntariat

A part de la descripció dels programes, és imprescindible explicar i definir quina serà la tasca de la persona en cada cas. Es recomana descriure breument les necessitats que es poden tenir a cada programa i especificar qui és el responsable de voluntariat de cada un.