La dinàmica territorial en els projectes culturals

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Wikimedia
Un aspecte fonamental del treball com a entitat cultural pot ser triar on es vol posar en marxa un projecte. Font: Wikimedia
 Font: Wikimedia
A l'hora de triar l'emplaçament, cal fer una anàlisi acurada de l'entorn: Font: Wikimedia

La dinàmica territorial en els projectes culturals

F Pere Tarrés
Resum: 

Cada ciutat, gairebé cada barri i cada carrer, tenen les seves pròpies normes, els seus propis horaris i les seves maneres de relacionar-se. Tot això cal tenir-ho molt present.

Un aspecte fonamental del treball com a entitat cultural pot ser triar on es vol posar en marxa un projecte concret i, per això, cal analitzar les característiques del territori. Un error habitual és importar projectes que s'han desenvolupat en determinades ciutats on havien estat un èxit i en la seva nova ubicació han fracassat. Les causes acostumen a ser clares, no s’ha tingut en compte les particularitats del nou emplaçament geogràfic. Cal saber qui hi viu, què li fa interessant com per seleccionar-per al nostre projecte.

Cada ciutat, gairebé cada barri i cada carrer, tenen les seves pròpies normes, els seus propis horaris, les seves maneres de relacionar-se, etc. Tot això cal tenir-ho molt present. S’ha de fer, per tant, una anàlisi de l'entorn seleccionat i presentar-ho a la institució o mecenes corresponent de forma clara i concisa, amb les dades més rellevants i que no ocupi més enllà d’una pàgina. Per a l’equip es pot elaborar un informe més extens i amb major profunditat d'arguments.

A continuació es presenten les dades que s’han de tenir en compte a l’anàlisi de la dinàmica territorial de projectes culturals.

Descripció general

Especificar de quin tipus d’entorn s’està parlant, si es tracta d’un projecte estatal, regional, de ciutat, de barri,... També concretar-ne la ubicació, l’extensió, els límits i aquelles característiques determinants del territori. La distribució i evolució de la població, la xarxa de transport i qualsevol altra dada d’interès general.

Dades demogràfiques

Concretar el nombre d’habitants, en una distribució per piràmide d’edats i sexes, la procedència de la població, el saldo migratori del moment en concret i la previsió de l’evolució de la població a mitjà termini, tant pel que fa a dades quantitatives com qualitatives.

Dades sociològiques

Avaluar la presència de minories, siguin ètniques, lingüístiques, religioses, culturals, etc. També desxifrar normes, valors, mentalitats dominants i nivells d’instrucció. Consultar les dades electorals i la seva evolució al llarg dels darrers temps.

Indicadors econòmics

Saber quina és la distribució de la població i de la producció per sectors econòmics. El nivell de renda per càpita i la taxa de desocupació general. També el Producte Interior Brut (PIB), si es tracta d’un país, regió o municipi.

Dades culturals generals

Elaborar un inventari d’entitats culturals, per sectors, grandària, activitat, i vitalitat. Un mapa d’equipaments culturals, dels nivells d’oferta cultural, tant pública i privada com associativa i els nivells de consum d’oci i cultural.

Grau de centralitat i relació amb l’entorn

Conèixer quina situació ocupa l’espai en qüestió pel que fa a la centralitat envers la resta del territori i el posicionament administratiu, econòmic, social i cultural. També esbrinar la repercussió del lloc sobre la dinàmica territorial i cultural.

Relacions amb altres territoris

Tenir idea de quines són les relacions administratives, econòmiques, laborals i culturals tant amb altres entitats i institucions del mateix territori com amb organitzacions similars que duen a terme accions en altres indrets.