Les obligacions en matèria de transparència per accedir a fons públics

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Antoni M. Lluch
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les obligacions en matèria de transparència per accedir a fons públics

F Pere Tarrés
Resum: 

Us expliquem quines elements heu de tenir en compte per poder accedir a les convocatòries d’ajut de les administracions públiques.

Ara que va finalitzant l’any i cara al 2016, es bo de recordar el que estableix la Llei de 19/2014 del 29 de desembre de 2014 de transparència , accés a la informació pública i bon govern. Per fer-ho, fem un breu resum dels aspectes que assenyala la Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics que ha publicat el Departament de Justícia.

Abans de començar, hem de tenir present que moltes entitats ja esteu complint amb que estableix la Llei i oferiu informació prou clara i accessible del vostre funcionament i recursos o, simplement, heu d’adaptar o completar la informació que ja fan pública de manera periòdica. Per a altres, en canvi, és un bon moment per donar el pas endavant i avançar en l’àmbit de transparència, doncs si utilitzem fons públics de tots els ciutadans i ciutadanes els devem informar.

Quins són els àmbits i períodes d’aplicació ?

La Llei s’aplica a totes les associacions i fundacions de règim general i a totes les associacions declarades d’utilitat pública subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, sempre que reuneixen les següents condicions :

a)Percebre subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.

b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.

c) En el cas de subvencions de més de 10.000 € , s’haurà d’informar de les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

La subjecció al règim de transparència es manté al llarg de l’exercici econòmic i més enllà de l’exercici econòmic si es segueixen aplicant comptablement els fons percebuts.

De quins elements s’ha d’informar?

Les entitats han d’informar dels seus aspectes institucionals:

 • La missió i activitats que es desenvolupin
 • La normativa aplicable
 • Els Estatuts i el número de registre de l’entitat
 • La composició dels òrgans de govern amb identificació nominativa i dels òrgans delegats
 • Organigrama actualitzat

Pel que fa a la gestió econòmica :

 • El Pla anual d’activitats
 • Els comptes anuals i l’informe d’Auditoria si s’està subjecte
 • La retribució dels òrgans de direcció si es perceben subvencions de més de 10.000€
 • L’inventari del Patrimoni

Sobre la Gestió administrativa s’ha d’informar de:

 • La relació de contractes subscrits amb les administracions públiques indicant l’objecte del contracte, la durada, l’import i les modificacions o pròrrogues.
 • Els convenis vigents, amb indicació de la data, les parts que el signen, l’objecte, els drets i obligacions, i el període vigència. La informació sobre el compliment i l’execució.
 • Ajuts i subvencions. La relació d’ajuts i subvencions rebuts en els darrers cinc anys abans de l’entrada en vigor de la Llei.

Com s’ha de fer pública aquesta informació?

A l’hora de donar a conèixer aquesta informació hem de tenir en compte els següents aspectes:

 • S’aconsella fer-la pública en un apartat específic sobre transparència a la web de l’entitat
 • La informació ha de presentar-se de forma clara, estructurada i en format reutilitzable
 • La informació ha de ser veraç, objectiva i fàcilment comprensible

La informació que es publiqui s’ha d’actualitzar periòdicament.

Més informació

Si teniu dubtes sobre l’aplicació d’aquesta normativa, podeu adreçar-vos al Servei d’Assessorament Jurídic de Xarxanet a través d’aquest enllaç.