Cal posar la infància en el focus de la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
 Font: UNICEF
La gestió de la crisi sanitària de la Covid-19 ha de garantir els drets dels infants
 Font:
Cal assistir i acompanyar els col·lectius d'infants i adolescents especialment vulnerables.

Cal posar la infància en el focus de la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19

Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Aquesta és la resolució que el Síndic de Greuges va emetre a finals del mes de març en relació a les mesures preses per gestionar la pandèmia. Posar l’accent en l’atenció específica en la infància, sobretot aquella més vulnerable.

Si bé és cert que el Govern espanyol ha ja autoritzat la sortida dels nens i nenes al carrer en diferents franges horàries per edat a partir del 27 d’abril i aquests ja surten, hi ha encara molts altres aspectes que afecten directament els drets dels infants en els quals les administracions han de treballar per a donar-hi una resposta específica i primordial.

El Síndic de Greuges, havent avaluat la situació les mesures establertes per les administracions en la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19 i les afectacions d’aquestes en la infància i l’adolescència, ha resolt que cal posar el focus en la garantia dels drets d’aquests col·lectius en l’excepcional conjuntura actual.

La resolució del Síndic enviada a les administracions catalanes competents i al Govern espanyol, emet, sense qüestionar les mesures preses fonamentades en coneixements científics i tècnics, unes recomanacions adreçades a totes les administracions focalitzades en l’atenció de les necessitats específiques d’infants i adolescents.

Comunicar i explicar a infants i adolescents les decisions preses

El Síndic demana que les autoritats comuniquin i expliquin a aquest col·lectiu les decisions i mesures preses que els afecten en la gestió d’aquesta pandèmia. Amb un llenguatge entenedor i adaptat a les diferents necessitats i edats, i pels canals i vies més accessibles.

Com a bones pràctiques, en aquest sentit, el Síndic posa els exemples del Canadà i Noruega on els seus primers ministres han adreçat conferències de premsa a infants i adolescents i n’han recollit les seves aportacions. Així, com remarca com a pràctica molt positiva l’emissió del programa ‘InfoK’ on infants van adreçar preguntes sobre la crisi sanitària al president de la Generalitat.

Tenir en compte la salut emocional i el desenvolupament integral d’infants i adolescents durant el confinament

Es parla poc de l’afectació en la salut d’infants i joves més enllà del paper que tenen com a transmissors de la malaltia. Tot i la informació que la Covid-19 és especialment poc virulenta entre infants i adolescents, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) qualifica la infància com a població de risc. Per aquest motiu cal protegir la seva salut com a col·lectiu d’atenció també prioritària, amb focus a aquells infants i joves més vulnerables.

El Síndic indica que cal difondre de manera extensa a través dels mitjans de comunicació recomanacions i consells pediàtrics per atendre les afectacions en la salut emocional i en el desenvolupament integral dels infants i adolescents durant el confinament.

Valorar les necessitats específiques de moviment i contacte amb el medi exterior d’infants i adolescents

Aquest punt, amb més suport i pressió social de famílies, entitats i professionals del sector, és al qual primer han donat resposta les administracions. El govern espanyol va posar data a la sortida al carrer de la infància i l’adolescència de manera pautada, i des del dilluns 27 d’abril aquests ja poden gaudir d'un passeig diari màxim d'una hora pels voltants de casa seva (1 km.).

Vetllar pel dret a l’educació en condicions d’equitat

El compromís del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per garantir la continuïtat de l’aprenentatge en condicions d’inclusió i sense discriminació per raons socioeconòmiques es valora molt positivament en la resolució del Síndic. No obstant això, el document remarca que cal garantir especialment també l’acompanyament i seguiment de l’alumnat que pugui trobar-se en situacions de risc d’abandonament escolar i/o que pugui patir violències i situacions de desprotecció.

En aquest sentit, es destaca la funció de l’escola, i de les activitats educatives no reglades i de lleure, com a institució de cohesió social, protecció i convivència. El Síndic destaca la necessitat que aquestes activitats es continuïn desenvolupant tot i el confinament, de manera conjunta amb els serveis socials i de salut.

Reduir la bretxa digital

La resolució del Síndic valora molt positivament l’esforç del Departament d’Educació per a disminuir aquesta bretxa que ara mateix suposa l'exigència de disposar de connectivitat i ordinador a casa per seguir els continguts facilitats pels centres educatius, però planteja la necessitat d’estudiar i avaluar els riscos de seguretat i de protecció de dades en el fet d’utilitzar eines digitals alienes. La recomanació és proveir-se d’un sistema d’eines digitals propi, accessible i adaptat a tothom.

Assistir i acompanyar els col·lectius d’infants i adolescents especialment vulnerables

El Síndic demana que es garanteixi l'assistència i l’acompanyament dels infants i adolescents amb diversitat funcional i les seves famílies.

Pel que fa a infants i adolescents institucionalitzats, demana extremar precaucions i dotar de consignes i protocols clars de protecció tant pel col·lectiu ingressat com pel personal que hi treballa, degut al seu major risc de contagi en la vida quotidiana en centres del sistema de protecció o com en centres educatius de justícia juvenil on conviuen un gran nombre d’infants i joves.

És important preveure mesures específiques d'acompanyament emocional i psicològic per a infants i adolescents que, ateses les circumstàncies de confinament i el dany emocional prèviament viscut, poden presentar un risc més alt de patir problemes de salut i estabilitat emocional.

Garantir el dret dels infants a rebre l’atenció adequada per part de les persones cuidadores

En la resolució, el Síndic emfatitza que cal valorar socialment la tasca de cura d'infants i adolescents, en un moment en què la xarxa institucional i també professional que cobreix part d'aquesta funció ha deixat de prestar aquest servei.

Cal també vetllar perquè les mesures de flexibilització laboral i de teletreball no invisibilitzin el dret dels infants a rebre l'atenció adequada per part de les persones cuidadores, i perquè aquestes mesures no suposin una doble discriminació per a les dones, atès el biaix de gènere ja existent en l’assumpció de tasques domèstiques i de cures.

Dotar un fons social extraordinari per fer front a l’emergència social

La crisi sanitària també suposa una situació d’emergència social i hi ha col·lectius d’infants i adolescents que necessiten una intervenció social urgent. Són aquells i aquelles que ja pateixen en la vida ordinària una vulneració flagrant en els seus drets, com ara infants empobrits i precaritzats, víctimes de violència domèstica i abusos sexuals, migrats sense referents familiars, adolescents extutelats que no disposen de recurs estable, víctimes de tràfic, etc.

Per aquest motiu, cal que els serveis socials, amb un fons social extraordinari previst, puguin fer-hi front amb un seguiment acurat de les realitats de risc ja detectades, fent-les aflorar i atenent les situacions de patiment que poden quedar invisibilitzades en les llars confinades d'arreu de Catalunya.

Afegeix un comentari nou