Josep Roset: "El Centre Especial de Treball és l’eina de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Josep Roset, president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) Font: Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
Josep Roset, president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) Font: Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
El Servei d’Intermediació Laboral ofereix, entre altres coses,  tutories individualitzades a persones amb discapacitat que busquen feina Font: FECETC
El Servei d’Intermediació Laboral ofereix, entre altres coses, tutories individualitzades a persones amb discapacitat que busquen feina Font: FECETC
La fira ‘Sí, i millor’, que organitza FECETC dins el Saló de l’Ocupació, posa en contacte candidats amb empreses compromeses amb la inclusió de persones amb discapacitat Font: FECETC
La fira ‘Sí, i millor’, que organitza FECETC dins el Saló de l’Ocupació, posa en contacte candidats amb empreses compromeses amb la inclusió de persones amb discapacitat Font: FECETC

Josep Roset: "El Centre Especial de Treball és l’eina de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat"

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Entrevistem al president de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC).

Què és la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya?

És la patronal dels centres especials de treball de Catalunya, creada l’any 1992 per l’Associació de Centres Especials de Persones amb Discapacitat. Fundada l’any 1981 per l’Associació Catalana de Centres Especials de Treball i per l’associació AECEMFO.

Agrupem a 85 centres especials de treball i 7.000 treballadors a tot Catalunya amb la finalitat de facilitar la inclusió sociolaboral de qualitat de persones amb discapacitat i donar suport als CET perquè siguin empreses sostenibles.

Quina tasca feu com a entitat?

D’una banda, promovem la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat, ja sigui per la via ordinària o per la via del treball protegit. D’altra banda, actuem com a referent social en aquest àmbit, amb accions d'acompanyament a la inclusió sociolaboral. La FECETC sempre ha defensat la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Què són els Centres Especials de Treball (CET)?

Els CET són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva inclusió laboral. El seu objectiu és productiu com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social ja que, entre altres coses, presten serveis d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. Són també un mitjà d'integració al mercat de treball ordinari.

A quantes persones donen feina els CET avui dia?

Els 197 Centres Especials de Treball (CET) que hi ha a Catalunya donen feina a 20.676 treballadors; d’aquests, 16.718 amb discapacitats (9.713 d’especial dificultat; 7.005 discapacitat).

Quina és la importància dels centres especials de treball?

El CET constitueixen entorns laborals positius i segurs en què les persones amb discapacitat en general i les d’especials dificultats en particular poden desenvolupar les seves possibilitats d’enriquiment personal i professional.

Tot això d’acord amb la Llei General de les Persones amb Discapacitat i la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. El CET és l’eina de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.

Quina millora han suposat els centres especials de treball pel que fa a la inclusió social del col·lectiu?

Gairebé la totalitat de la seva plantilla la formen treballadors i treballadores amb discapacitat (el mínim és el 70 per cent) sense perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat, també imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat.

Poden incorporar-se com a treballadors i treballadores als CET les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental.

Què aporten a la societat com a model d'inclusió laboral a Catalunya?

Creiem que els CET són la millor política activa d’ocupació per al col·lectiu perquè el treball implica la inclusió normalitzada en la societat a més del desenvolupament personal i manteniment econòmic. Però com diuen les dades hi ha molt a millorar en la inclusió sociolaboral a Catalunya.

Com ajuden a millorar la vida de les persones que hi formen part?

CET com a entitat activa en el teixit econòmic i social que contribueix de forma efectiva en el proveïment de bens i serveis a la societat, fa que els treballadors amb discapacitat siguin uns professionals formats amb capacitat d’aportar valor.

A més, els CET són espais on la persona amb discapacitat té les oportunitats formatives i les adaptacions necessàries, amb unitats professionalitzades de suport personal i laboral, que permeten millorar la seva capacitació i reduir el seu risc d’exclusió laboral.

En quins programes o projectes treballeu actualment?

La federació treballa segons un pla d’actuació alineat per coordinar els recursos de què disposem, prioritzant les accions que aportin valor, complint la nostra finalitat. Un programa clau és el Servei d’orientació, intermediació i inserció laboral, que funciona des de fa més de 10 anys; és un servei especialitzat en treballadors amb discapacitat.

Vinculat al servei funciona un Club de feina presencial i un portal digital, a més de la fira d’ocupació “Sí i Millor, di-Capacitat i Talent” que es fa el 21 de setembre a Fira Barcelona.

Actualment les entitats estan molt sensibilitzades amb la inclusió de persones amb discapacitat en plantilla. Quina és la situació per part de les empreses?

La campanya “Sí i Millor” vol sensibilitzar sobre l’obligació de les empreses de més de 50 treballadors de comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent de treballadors amb discapacitat. Posa en valor els avantatges de comptar amb persones amb altres capacitats com l'esperit de superació, són font d'innovació, el seu alt grau de constància, implicació i millora del clima laboral.

Des del punt de vista econòmic no podem oblidar els ajuts i subvencions que poden rebre les empreses que contracten persones amb discapacitat, així com la millora de la imatge de l'empresa per la seva responsabilitat.

Quina és la situació actual de les persones amb discapacitat (dades qualitatives i quantitatives)?

Segons l’Institut d'Estadística de Catalunya en un informe del mes de febrer, la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat va ser del 27,8% (2019), cosa que vol dir el percentatge d'ocupats (87.700 persones) sobre el total de persones de 16 a 64 anys (315.900).

Quina és la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat respecte la resta de la població?

L’estadística deixa una dada molt dolenta, ja que és 44,8 punts més baixa que la de la resta de la població. D'altra banda, segons les dades que desglossa l’Idescat, hi ha 29.000 persones desocupades, que situen la taxa d'atur en el 24,9%, és a dir, 14,3 punts per sobre de la taxa de persones sense discapacitat.

A més, dins de la població activa del col·lectiu, hi ha un 56,6% d'homes —en el cas de població sense discapacitat són el 52,2%—, i també hi ha una proporció més elevada de persones de 45 a 64 anys, 57,2% dels actius amb discapacitat front el 43% dels actius sense discapacitat.

Quins altres aspectes de l'informe destacaries?

Pel que fa al nivell de formació assolit, és més baix: el 74,5% de la població activa amb discapacitat té com a màxim estudis secundaris, enfront del 54,9% dels actius sense discapacitat. El 79,0% dels assalariats té contracte indefinit. El 76,8% de la població ocupada amb discapacitat treballa a jornada completa i el 82,8% treballa al sector serveis.

Per tipus de discapacitat, les taxes d’activitat i d’ocupació són més elevades entre les persones amb discapacitat física (40,0% homes i 32,5% dones) que entre les que tenen especials dificultats (39,0% i 27,5%, respectivament).

Afegeix un comentari nou