Factors que expliquen l'abandonament escolar prematur

Fundació Comtal
Autor/a: 
Fundació Comtal
 Font: Fundació Comtal
Font: Fundació Comtal

Factors que expliquen l'abandonament escolar prematur

Autor/a: 
Fundació Comtal
Fundació Comtal

Resum: 

L’abandonament escolar prematur té molt a veure amb factors com l’adaptació psicosocial, la incorporació tardana a l’escola, l’absentisme escolar previ, o l’experiència educativa durant l'ESO.

L’abandonament Escolar Prematur (AEP) és un dels principals reptes del sistema educatiu català. Segons l’IDESCAT, l’any 2019 a Catalunya, un 14,9% de la població entre 18 i 24 anys va abandonar prematurament els estudis, enfront un 8,9% a la Unió Europea. La dada puja al 44,4% quan parlem de persones de països de fora de la Unió Europa.

L’AEP, per tant, és un problema de primer ordre no només pels efectes negatius que té en els i les joves, sinó per l’efecte que genera en les oportunitats de desenvolupament del conjunt del país.

Principals factors que expliquen l'AEP

Tot i que les causes són multifactorials, els motius pels quals es dona l’abandonament tenen molt a veure amb variables com l’adaptació psicosocial, el desarrelament al territori, la incorporació tardana a l’escola o l’absentisme escolar previ. Aquestes variables venen molt determinades pel nivell socioeconòmic de la persona i per la seva situació de vulnerabilitat. Tot i això, hi ha una variable més en el cas dels joves que han tingut l’oportunitat d’entrar al sistema català i s’hi han acabat desvinculant: l’experiència educativa durant el període de formació obligatòria.

Factors individuals

Fan referència tant a les variables sociodemogràfiques de la gent jove (classe social, sexe, procedència) com a les característiques de la seva família (capital social, econòmic i cultural).
Segons dades de l’Eurostat, les probabilitats d’abandonar el sistema prematurament són altament desiguals en funció del gènere, l’origen migratori i l’estatus socioeconòmic i cultural de les persones estudiants. Així, els nois, de nivell socioeconòmic baix, estrangers i provinents de minories ètniques són habitualment els que més abandonen el sistema educatiu.

Les probabilitats de repetir curs o d’aconseguir el graduat d’ESO estan, de nou, marcades pel perfil social de l’alumnat. Així, pel cas concret de Catalunya, l’alumnat pertanyent a un nivell socioeconòmic baix tendeixen a repetir amb molta més freqüència (4 vegades més) que aquells/es que provenen d’un nivell socioeconòmic més alt.

L'escola importa

Els factors escolars fan referència a la composició social de les escoles i els factors pedagògics i organitzatius (oferta educativa i estructura de l’ESO), és a dir, a les característiques dels sistemes educatius i específicament a elements com el grau de segmentació (formes d’agrupament de l’alumnat, itineraris, etc.), la segregació escolar, els models curriculars o el rol del professorat durant l’etapa educativa obligatòria.

També cal tenir en compte els factors estructurals; el context sociolaboral, les característiques del mercat laboral i l’estructura productiva del territori. Molts joves abandonen perquè busquen feina, però sovint també els empeny el sistema educatiu establert, per desmotivació insatisfacció durant la seva experiència educativa.

El paper de les Escoles de Segona Oportunitat

Darrera dels indicadors d’abandonament escolar, s’amaguen histories doloroses de nombrosos joves que han estat exclosos de gaudir d’una experiència escolar satisfactòria i d’adquirir aprenentatges significatius. En aquest sentit les Escoles de Segona Oportunitat són fonamentals per garantir un sistema educatiu just i equitatiu capaç de combatre l’exclusió educativa, el fracàs i l’abandonament escolar.

Ho explica Maria Abella, educadora de l'Escola de Segona Oportunitat de la Fundació Comtal:

Afegeix un comentari nou