Com avaluar l'estat de les cures de la vostra cooperativa?

Ravalnet
Imatge de Simon a Pixabay Font: Simon (Pixabay)
Un grup de micos desparasitant-se i netejant-se entre ells. Font: Simon (Pixabay)

Com avaluar l'estat de les cures de la vostra cooperativa?

Ravalnet

Resum: 

A partir d'un manual de Fil a l'Agulla, expliquem una proposta de reflexió per promoure major democràcia, benestar i desenvolupament social a les entitats.

Les cooperatives són organitzacions democràtiques que es gestionen segons les decisions de les persones sòcies. Ara bé, més enllà del discurs, les seves pràctiques són coherents? Tothom se sent lliure de dir la seva? Com es manifesten els masclismes? Quins nivell d'estrés accepten les persones treballadores? L'organització efectiva pot cuidar la salut i el benestar de les persones? Hi ha relacions de poder? Com resolem els conflictes?

Fil a l'Agulla, que es dedica a acompanyar persones i grups en processos de crisi o de canvi, proposa amb un manual un procés d'autodiagnosi i reflexió a les cooperatives per fer una mirada cap endins i posar les cures encara més al centre. Per fer-ho cal aturar-se, un fet que implica trencar amb la creença que parar és perdre el temps.

"Podem les cooperatives, com a forma d’organització alternativa al capitalisme ferotge, dir que no tenim temps per cuidar-nos?", diu el manual de la cooperativa.

També caldrà un equip d'entre dues o tres persones que lideri i cuidi el procés.

Amb l'autodiagnosi es recollirà informació quantitativa i qualitativa a partir d'un formulari en línia que podeu sol·licitar a Fil a l'Agulla i a partir d'un espai de reflexió a través d'unes preguntes en relació a vuit àrees de treball, de les quals en sortiran unes conclusions.

Abans caldrà seguir els següents passos:

 • Pas 1: Acordar internament i de forma explícita que la cooperativa vol dedicar un temps a reflexionar entorn de l’estat de les cures.
 • Pas 2: Crear una comissió que impulsarà, dinamitzarà i donarà suport al procés de reflexió. Aquesta comissió elaborarà la metodologia, l’escriurà clarament i la presentarà a l’equip. La metodologia ha d’incloure: objectius del procés, accions que es duran a terme, qui farà què, calendari i què s’espera de les persones que participen.
 • Pas 3: Decidir si es procedirà a passar el formulari individual i anònim. Fil a l'Agulla recomana tenir cura en la seva utilització i no intentar identificar qui ha dit cada cosa.
 • Pas 4: Elaborar la metodologia començant per triar entre el format intensiu o fraccionat per part de la comissió.

Metodologia

Segons la mida i la cultura de l'equip, proposen dues opcions:

Format intensiu: dos dies sencers de trobada. La cooperativa aconsella buscar un espai bonic, a prop de la natura i lluny de la quotidianitat

 • Dia 1: Es poden fer quatre grups per treballar quatre àrees al matí i quatre a la tarda. Cada grup, amb la base dels resultats dels formularis (si s’han fet) i les preguntes, reflexionarà i arribarà a unes conclusions que penjarà en un paperògraf. Després, es comparteixen les conclusions de cada grup i es pot deixar un espai perquè les persones posin gomets de colors segons si hi estan d'acord o no, i complementar-les amb reflexions en post-its.
 • Dia 2: Creeu grups nous i feu una ullada a les conclusions.
 1. Llisteu les àrees de potencialitat i les àrees de repte que identifiqueu, i descriviu el moment en el qual està la cooperativa.
 2. Endreceu per ordre de prioritat la llista de reptes que teniu. És fàcil trobar un consens?
 3. Descriviu almenys tres accions, properes en el temps i que siguin realistes, que voleu tirar endavant per millorar les cures a la vostra cooperativa.
 4. Esteu disposades a invertir temps i recursos econòmics? Més o menys quant de temps i quants recursos? Podeu reunir els grups de dos en dos per tal que busquin consens i facin propostes.

Després, en sessió plenària, es busca un consens col·lectiu respecte a l'ordre de prioritats i les tres accions properes a realitzar.

Format fraccionat: Es tracta de fer el mateix però donant als grups un mes per treballar cada àrea de tal manera que cada grup pugui buscar el moment per trobar-se. Es requereix una jornada o dues mitges jornades per posar-ho el comú i fer la part del dia 2.

Format parcial: Es tracta de fer l'autodiagnosi només amb alguna de les àrees que la cooperativa necessiti analitzar. El procediment seria el mateix.

Àrees de treball

Les àrres a treballar i les preguntes que es proposen per reflexionar són les següents:

 • Les cures, la cohesió i el treball en equip: què és la cohesió, com atenem les emocions en l'entorn laboral i com generem espais informals fora de la feina.
 1. Creieu que l’equip assoleix els seus objectius a temps i en la forma prevista?
 2. Com descriuríeu l’ambient de l’equip o equips?
 3. Existeixen grups d’afinitat? Com funcionen i quin efecte tenen en el conjunt de la cooperativa?
 4. Existeix algun espai o moment específicament establert perquè les persones puguin parlar de com estan a l’equip, en relació amb el seu treball i amb la resta de companys/es? Descriviu aquest espai
 5. Hi ha hagut baixes per estrès?
 • Les cures i la visió d'un projecte: com sintonitza la visió individual amb la missió de l'organització.
 1. Com descriuríeu la visió de la cooperativa? Quins moments heu tingut per definir o actualitzar la visió de la cooperativa?
 2. Penseu que és compartida per les persones? O hi ha tensions de fons per diferents visions de cap on ha d’anar? Podríeu nomenar aquestes diferències?
 3. Creieu que les persones de la cooperativa són conscients i es pregunten com la seva visió personal encaixa i pot alimentar i alimentar-se de la visió de la cooperativa?
 • Les cures, el lideratge i l'ús de poder: com són els nostre lideratges i quin ús fem del nostre poder.
 1. Les persones membres de la cooperativa han rebut formació sobre lideratge i poder? Creieu que faria falta? Per quins motius?
 2. Les persones que lideren, han rebut formació per fer-ho? De quin tipus?
 3. Quines són les maneres en què la cooperativa promou el desenvolupament de les persones membres? Quin paper tenen en això les persones que tenen posicions de lideratge?
 4. Descriviu l’estil de lideratge a la cooperativa.
 5. L’exercici del poder és un tema tabú o difícil de tractar?
 6. Com descriuríeu la qualitat de la participació en les reunions? Sempre tenen tendència a parlar unes? És fàcil expressar opinions contràries a les persones que tenen funcions de lideratge o més antiguitat? Com és l’atmosfera?
 • Les cures i el conflicte: què son els conflictes i com n'extraiem el seu potencial transformador.
 1. Heu rebut formació sobre gestió de conflictes? Quines funcions? En què s’ha reflectit?

 2. Com descriuríeu els conflictes de la cooperativa?

 3. I la manera habitual de gestionar-los? La cooperativa té mecanismes explícits establerts de gestió de conflictes?

 4. Els conflictes que s’han donat en el passat, han aportat una transformació de la cooperativa? Quin tipus de transformacions?

 5. A la cooperativa hi ha conflictes latents de llarg termini no tractats? Els podeu llistar i fer explícits? O és fins i tot difícil nomenar-los?

 6. Hi ha hagut baixes laborals relacionades amb salut mental que penseu que poden tenir, en part, relació amb conflictes i tensions dins la cooperativa?

 • Les cures, la governança i l'organització interna: tenim un organigrama consensuat i definit clarament per escrit que concreta les tasques i els rols per a la presa de decisions?
 1. Existeixen documents escrits i accessibles sobre el sistema de presa de decisions, les decisions preses, l’organigrama i els protocols per passar a formar part o deixar la cooperativa?
 2. Quins són els mecanismes de presa de decisions? Està ben distingit el cos societari del cos tècnic?
 3. I quant a l’organització interna, els sistemes de treball i organització de la feina, estan clarament establerts? Com es gestiona el repartiment de feines?
 4. Es donen problemes relacionats amb sobrecàrrega o organització del treball? Com es gestionen?
 5. Com descriuríeu les condicions laborals de la cooperativa?
 • Les cures, les dinàmiques de discriminació i la gestió d’agressions: la mirada restaurativa. Com identifiquem i combatim les actituds de discriminació.
 1. Existeix una política de contractació que promou la igualtat d’oportunitats? De quina manera?

 2. Existeixen protocols d’actuació davant situacions de discriminació? S’han activat en algun moment?

 3. Com és la conciliació laboral de la cooperativa?

 • Les cures i els sistemes de retroalimentació (feedback). Quins mecanismes podem establir i com podem crear espais per a una comunicació honesta externa i interna.
 1. Com funciona la cooperativa a l’hora d’avaluar la feina i de donar feedback? Disposa d’eines objectives, espais i mecanismes per donar i rebre feedback?
 2. El feedback és de dalt a baix, entre iguals, de baix cap a dalt o de totes les maneres (feedback 360º)?
 3. Hi ha una cultura organitzativa oberta a l’apreciació i a la crítica? Tenim les habilitats per dir-nos les coses difícils pel que fa a les crítiques i també saber veure, apreciar i agrair les aportacions de tothom?
 4. Com funciona la cooperativa a l’hora de conèixer l’opinió de clients i organitzacions del seu voltant?
 • Les cures i la gestió de l'estrès. Què ès i com ens afecta en organitzacions on se suma el compromís i l'autogestió, i què podem fer per gestionar-lo millor.
 1. Com descriuríeu el nivell d’estrès que viviu a la cooperativa? Amb què està relacionat?

 2. Heu notat indicadors d’estrès en forma de baixes, absentisme, accidents laborals, conflictes interns o desmotivació?

 3. Existeix una persona o un espai on buscar suport en moments de sobrecàrrega?

 4. Les persones estan formades per gestionar l’estrès i la pressió interna?

 5. A l’equip hi ha persones que presenten símptomes d’estrès?

Afegeix un comentari nou