Quins són els criteris per a dur a terme activitats de lleure aquest estiu?

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
En els campaments, colònies i casals d'aquest estiu també s'hauran d'aplicar els criteris de prevenció de la Covid-19. Font: AEiG Ítaca - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
En els campaments, colònies i casals d'aquest estiu també s'hauran d'aplicar els criteris de prevenció de la Covid-19. Font: AEiG Ítaca - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Aquest estiu les activitats de lleure ja poden utilitzar de nou el transport col·lectiu. Font: AEiG Sant Adrià - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Aquest estiu les activitats de lleure ja poden utilitzar de nou el transport col·lectiu. Font: AEiG Sant Adrià - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
L'ús de la mascareta segueix, de moment, sent obligatori per a infants a partir de 6 anys. Font: AEiG Erol - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
L'ús de la mascareta segueix, de moment, sent obligatori per a infants a partir de 6 anys. Font: AEiG Erol - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Els grups de convivència ja poden ser de fins a 24 participants en els casals, i fins a 30, en els campaments. Font: AEiG La Canadenca - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Els grups de convivència ja poden ser de fins a 24 participants en els casals, i fins a 30, en els campaments. Font: AEiG La Canadenca - Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Quins són els criteris per a dur a terme activitats de lleure aquest estiu?

Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Les entitats de lleure han de garantir un estiu més l'aplicació d'un seguit de criteris per a desenvolupar les seves activitats en context de pandèmia. En detallem els més rellevants.

La Direcció General de Joventut ha actualitzat aquest 2021 el document de Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Covid-19. El document recull l’experiència de les activitats realitzades l’estiu anterior i durant l’etapa de represa del curs i l’adapta a la situació actual.

Les grans novetats respecte al curs anterior són: els grups de convivència passen a ser de fins s 24 participants en el cas dels casals, i de fins a 30, per als campaments (sempre que el Procicat no digui el contrari); es pot utilitzar el transport col·lectiu (autocars), i aquest any només es prendrà la temperatura en cas que un participant es trobi malament i mostri algun símptoma compatible amb un quadre de Covid-19, no serà necessari fer-ho diàriament a tots els participants ni omplir la graella diària. A més, a falta de confirmació oficial, sembla que a partir de dissabte 26 de juny, l'ús de la mascareta podria ser només obligatori als interiors.

Repassem, de totes maneres, els punts més importants comuns a totes les activitats del document.

Tràmits i documentació

Les entitats que organitzin activitats de lleure tenen l’obligació de:

Notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut

● Emplenar i signar una declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix totes les mesures de seguretat i prevenció.

I a més, han de disposar d’un expedient intern format per la següent documentació:

Programa general de l’activitat que incorpori l’experiència de la Covid-19 en el disseny educatiu de les activitats.

Document d’organització de grups on consti també la persona responsable de prevenció i higiene.

● Còpia de la declaració responsable de l’entitat organitzadora.

Graelles de neteja i desinfecció d’espais, actualitzades diàriament.

Grups de convivència, organització i ràtio

Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament, denominats ‘grups de convivència’. Seran sempre els mateixos, sense barrejar-se amb altres infants i adolescents d’altres grups per tal de garantir-ne la traçabilitat en cas de contagi.

A partir d'avui, 21 de juny, els grups de convivència podran ser de fins a 24 participants en el cas dels casals, i fins a 30 participants en el cas dels campaments. Aquests nombres de participants no comptabilitzen els dirigents que hauran de complir les ràtios de la normativa vigent (Decret 267/2016).

Tot i que es recomana evitar la trobada entre diversos grups de convivència, si aquesta es dona, cal garantir la distància mínima de 2 metres entre cada grup.

Es permet la figura del dirigent corretorns, que substitueix o completa la jornada dels dirigents fixos del grup de convivència (interactuant en un màxim de 2 grups de convivència).

Mobilitat

Les limitacions de mobilitat les estableix el Departament de Salut. Actualment no n’existeixen i per tant les activitats de lleure es poden dur a terme arreu del territori català.

Transport

Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat: no es pot menjar ni beure durant el trajecte i s’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica.

Es podran utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal disposar d’un registre de l’ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el vehicle.

Mesures en l’àmbit de la salut a les activitats

Responsable de prevenció i higiene

En cada activitat hi ha d’haver un membre de l’equip de dirigents (diferent de la persona responsable de l’activitat) amb la funció de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i higiene. Aquesta persona haurà d’haver superat la formació específica que ofereixen la Direcció General de Joventut i el Departament de Salut.

Pla d’actuació davant d’un possible contagi de Covid-19

En el cas que es detecti un cas sospitós de Covid-19 en una activitat, s’ha d’aplicar el Pla d’actuació davant d’un possible cas de contagi de Covid-19 establert pel Departament de Salut.

Llistats de comprovació de símptomes

Aquest estiu 2021 no serà necessari utilitzar la graella de registre de comprovació de símptomes, de manera sistemàtica com es va fer l’estiu passat. Quan un infant o adolescent es trobi malament, caldrà valorar la presència de símptomes (vegeu el Llistat de comprovació de símptomes en activitats d’educació en el lleure) i, només en aquest cas, sí que se li haurà de prendre la temperatura.

Mesures de seguretat i prevenció

Ús de la mascareta

L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions) en els espais interiors. Des del dissabte 26 de juny ja no és obligatòria en els exteriors entre participants del mateix grup bombolla i amb altres grups si es manté la distància mínima de seguretat d'1,5 metres.

Distància física de seguretat

Sempre que els objectius pedagògics i educatius de l’activitat ho permetin, es procurarà mantenir una distància física mínima entre els participants, que serà la que es defineixi a la normativa en cada moment. Actualment és d’1,5 metres.

Aforament

L’activitat pot comptar amb tants participants com ho permeti l’espai d’activitats disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2 ) sense comptabilitzar-hi les persones dirigents.

Espais compartits

S’haurà de valorar la possibilitat de realitzar torns, de dividir l’espai per sectors i aplicar mesures de neteja i desinfecció entre torns d’ús.

Entrades i sortides

Es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions.

Ventilació, neteja i desinfecció d’instal·lacions

Com a criteri general, es recomana mantenir les instal·lacions interiors ventilades, amb les finestres i portes sempre obertes. En cas que un espai s’utilitzi per a més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 10 minuts entre grups. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària.

Higiene i rentat de mans

Tots els infants i joves participants i l’equip de dirigents ha de fer un rentat adequat de mans amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic:

● Abans d’accedir a l’espai de l’activitat.

● Abans i després dels àpats.

● Abans i després de l’activitat.

● Abans i després d’anar al lavabo.

● Abans i després d’utilitzar material compartit.

Ús de material compartit

S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats.

Seguretat alimentària

No està permès que les persones participants col·laborin en les tasques de cuina i servei del menjar. El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants i joves. Tampoc no es beurà directament de les fonts i cada participant portarà la seva pròpia cantimplora.

Aquest és un resum dels punts comuns a totes les activitats més importants del document Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Covid-19, per a conèixer els criteris específics per a colònies, campaments i casals, consulteu el document original.

Afegeix un comentari nou