10 controls fiscals de l’Agència tributària sobre les entitats del tercer sector

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo / Dani Gallart
Les mesures de control s’enfocaran concretament en informació referent a l’IVA dels béns i serveis entregats amb contraprestació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les mesures de control s’enfocaran concretament en informació referent a l’IVA dels béns i serveis entregats amb contraprestació. Font: Unsplash.
També es centraran en l’Impost de Societats dels beneficis de l’organització. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
També es centraran en l’Impost de Societats dels beneficis de l’organització. Font: Unsplash.

10 controls fiscals de l’Agència tributària sobre les entitats del tercer sector

Autor/a: 
Júlia Hinojo / Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’òrgan ha alertat que intensificarà algunes mesures com que les organitzacions sense ànim de lucre estiguin inscrites al registre corresponent.

Durant aquest 2021, l’Agència Tributària ha anunciat que intensificarà algunes de les seves actuacions de control amb l’objectiu de comprovar que les entitats sense ànim de lucre amb activitat econòmica apliquin degudament el règim fiscal especial del tercer sector.

Les mesures de control s’enfocaran concretament en informació referent a l’IVA dels béns i serveis entregats amb contraprestació, i a l’Impost de Societats dels beneficis de l’organització.

Per dur-ho a terme, l’agència prestarà especial atenció a la investigació de béns que apareguin ocults quant a la seva titularitat. D’altra banda, també dedicarà esforços a investigar la informació que puguin aportar les autoritats públiques que formin part de patronats de fundacions.

Aquestes pautes de control es donaran en totes aquelles organitzacions que es consideren entitats sense ànim de lucre a efectes de la llei 49/2002 d’incentius fiscals al mecenatge. D’aquesta manera, estaran sotmeses al control fundacions, associacions declarades d'utilitat pública (DUP) i ONG de desenvolupament amb una d’aquestes dues formes jurídiques.

Les mesures també aniran destinades a delegacions de fundacions estrangeres inscrites al Registre de Fundacions i federacions esportives espanyoles i autonòmiques sempre que estiguin integrades a les estatals.

Els 10 punts de control

  1. L’organització ha de demostrar que treballa per assolir uns punts d’interès general i ha de quedar clar que l’objectiu final és coherent amb l’activitat econòmica de l’entitat.
  2. Un mínim del 70% dels ingressos s’ha de destinar a la realització dels objectius de l’entitat. Aquests diners es poden obtenir de les rendes de les explotacions econòmiques que desenvolupa l’entitat, de les rendes derivades de la transmissió de béns o drets de la seva titularitat, o d’ingressos que obtingui per qualsevol altre concepte, deduïdes les despeses realitzades per a l’obtenció dels ingressos.
  3. La resta dels ingressos s’han de destinar a augmentar la dotació patrimonial o les reserves. El temps per assolir el requisit dels ingressos serà des de l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut i els quatre anys següents des del tancament d’aquell exercici.
  4. Els càrrecs de patronat, representants estatutaris i membres d’òrgans de govern han de ser gratuïts. Només poden rebre reemborsament de les despeses degudament justificades i ocasionades pel desenvolupament de la seva funció. Així mateix, aquestes quantitats no poden sobrepassar els límits que preveu la normativa de l’IRPF per ser considerades dietes exceptuades de gravamen.
  5. Les persones que formen els patronats, òrgans de govern o són representats estatutàries d’una organització només poden rebre una retribució per tasques que no tinguin a veure amb aquests càrrecs.
  6. Les persones fundadores, associades, patrones, representants estatutaris i membres dels òrgans de govern no poden ser les persones destinatàries principals de les activitats que es realitzin en les entitats. Això inclou cònjuges i parents de fins al quart grau.
  7. Les entitats han de complir amb les obligacions comptables i de rendició de comptes establertes en la seva legislació específica. Si no existeix una previsió legal específica, hauran de rendir comptes abans de transcórrer 6 mesos des del tancament del seu exercici.
  8. Les organitzacions han d’estar inscrites al registre corresponent.
  9. S’ha d’elaborar cada any una memòria econòmica. El document ha d’especificar els ingressos i despeses de l’exercici, per tal d’identificar-se per categoria i projectes.
  10. El patrimoni d’una entitat que es dissol s’ha de destinar íntegrament a alguna altra entitat sotmesa al règim fiscal de la llei 49/2002.

Comentaris

Hi ha cap model per elaborar la memòria econòmica?

Grâcies!

Afegeix un comentari nou