Alternatives de les entitats per a la captació de fons

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
 Font:
Font:

Alternatives de les entitats per a la captació de fons

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Sovint, un dels aspectes que més preocupació generen en les persones que formen part de les entitats és generar la disponibilitat de recursos per poder dur a terme la seva tasca.

Si això sumem l'actual crisi global agreujada per la pandèmia, la falta de recursos i les dificultats econòmiques ha comportat que moltes entitats hagin de fer un esforç per replantejar-se el seu sistema de finançament i hagin de buscar noves fonts de finançament que puguin garantir la seva continuïtat i el seu desenvolupament.

Per tal de garantir la continuïtat dels seus projectes i la seva autosuficiència econòmica, cal que les entitats plantegin la captació de fons de manera diversificada i estratègica.

És mitjançant l'establiment de vincles que involucrin a persones, organitzacions o empreses en la causa de l’entitat com poden generar més beneficis i recursos per continuar amb la seva tasca. A més, és important recordar la importància de la transparència en la gestió i la justificació dels ingressos obtinguts.

Aquestes són algunes alternatives amb què compten les entitats per a la captació de fons:

Recursos propis

Són els recursos més estables de les entitats ja que estan vinculats a les entitats de forma permanent.

 • Quotes periòdiques: Poden esdevenir un recurs considerable per a les entitats el fet de comptar amb aportacions econòmiques de persones físiques o jurídiques que vulguin formar part d’una organització voluntàriament i ajudar l’entitat a complir la seva finalitat. Aquestes quotes són destinades a finançar les despeses estructurals de les entitats.
 • Donacions: Poden ser puntuals per part de particulars, entitats o empreses més o menys properes a l’associació o generar-se a partir de campanyes i activitats específiques de visibilització i sensibilització de les entitats, fet que pot fer que siguin més nombroses per ajudar en un projecte o cobrir les seves necessitats. Els donatius poden ser econòmics o en espècie.
 • Prestació de serveis: Les entitats poden prestar serveis a canvi d’una compensació econòmica. Són ingressos que l’entitat pot obtenir a partir de diferents activitats o serveis que realitza. Aquests serveis poden ser de caràcter formatiu, cultural, etc.
 • Marxandatge: Venda de productes relacionats amb l’associació o amb les seves activitats que desenvolupen les entitats com samarretes, xapes, cartells, entre altres, poden vendre's sempre o bé només en campanyes i activitats concretes.

Recursos públics

Són aquells recursos que provenen de les administracions públiques com ajuntaments, el govern autonòmic i el govern central.

 • Subvencions: Ajuts econòmics que concedeix l'administració pública a entitats per a finalitats socials. Poden contribuir en el funcionament ordinari o bé a determinats projectes o activitats. Es convoquen durant el primer trimestre de l’any. Amb la concessió d’una subvenció, les entitats accepten les bases de la convocatòria i es comprometen a, un cop finalitzat projecte subvencionat, justificar les despeses efectuades.
 • Convenis: Acords entre entitats i l’administració en què les entitats es comprometen a acomplir un determinat projecte o servei i l’administració a recolzar-la en unes condicions acordades prèviament.
 • Premis i concursos: Reconeixement a la tasca de les entitats en un àmbit determinat o pel desenvolupament d’un dels seus serveis o projectes. Sol consistir en el lliurament d’una quantitat econòmica que atorga una comissió o un jurat creat per a l’ocasió. Es poden convocar premis per escollir avantprojectes i donar-los suport econòmic o mitjans per a la seva realització. En aquest cas, és necessari presentar una justificació del projecte per a demostrar que s’ha dut a terme de manera satisfactòria.

Recursos privats

Són aquells recursos econòmics i materials que provenen de fundacions privades, entitats de segon o tercer grau o d’empreses.

 • Ajuts: Aportacions, sovint econòmiques, provinents de fundacions privades que anualment convoquen ajuts per al finançament de projectes d'entitats. El funcionament és semblant a les subvencions, amb la diferència que es convoquen a finals d’any.
 • Premis i concursos: Així com les administracions públiques convoquen premis o concursos per donar suport a projectes, també ho fan moltes les entitats privades, principalment fundacions.
 • Patrocinis: Aportació econòmica o material que realitza una persona, organisme o empresa per al desenvolupament d’un projecte o activitat de les entitats a canvi que les entitats facin publicitat de qui fa el patrocini.
 • Micromecentatge: Cooperació entre un col·lectiu de persones que treballen en conjunt i donen suport econòmic, majoritàriament per internet, a projectes d’organitzacions o persones.

Afegeix un comentari nou