Com emetre factures completes

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Com emetre factures completes

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Les entitats que prestin serveis o venda de béns, podran expedir factures completes o ordinàries que hauran de complir una sèrie de requisits i uns continguts mínims.

Segons s’estableix al Reial decret 1619/2012 on es regulen les obligacions de facturació, les factures completes hauran de tenir un mínim de contingut

 • Numeració correlativa i, si s’escau, sèrie.
 • Data d’expedició.
 • Raó social o nom i cognoms tant de qui expedeix la factura com del destinatari.
 • NIF de qui expedeix la factura.
 • Domicili de l'expenedor i del destinatari de la factura.
 • Descripció detallada de les operacions, incloent-hi el preu unitari sense IVA de les operacions, així com qualsevol descompte no inclòs en el preu unitari.
 • Tipus impositius aplicats a les operacions.
 • Import de la quota d'IVA indicat per separat.
 • Data en què s'hagin efectuat les operacions o bé data del pagament avançat, sempre que aquella data sigui diferent de la d'expedició de la factura.
 • Si la factura està exempta d’IVA, s’ha de fer referència a la normativa de l’exempció.
 • Si a la factura hi ha operacions exemptes i altres no exemptes d’IVA, o s'inclouen operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.

Generalment les factures s’han d’emetre en el moment que es realitza la operació, però si el destinatari és un professional o empresari, s’expedirà la factura com a màxim abans del 16 del mes següent.

Les factures s’expediran electrònicament o en paper. Si es realitza en format electrònic, s’ha de garantir la seva autenticitat, origen, integritat del seu contingut i que es pugui llegir sense problemes des de la data de la seva expedició i fins als 4 anys següents.

Afegeix un comentari nou