Com fer la primera aplicació del PGC Estatal

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Com fer la primera aplicació del PGC Estatal

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza

Resum: 

Aquelles entitats que siguin fundacions estatals o associacions declarades d'utilitat pública amb aquest mateix àmbit o que siguin d'altres autonomies que no tenen normativa pròpia pel que fa a la comptabilitat associativa, han hagut d'aplicar la nova normativa comptable en vigor a partir de l'1 de gener de 2012.

Una de les coses que les entitats afectades pel canvi normatiu han hagut de fer per aquesta primera rendició de comptes, que afecta els exercicis començats a partir de l'1 de gener de 2012, ha estat revisar els seus criteris de registre i valoració, principalment pel que fa als aspectes següents:

  • Tractament dels actius no generadors de fluxos d'efectiu, és a dir, aquells que es poseeixen amb una finalitat diferent de la d'obtenir un rendiment comercial
  • Comptabilització dels Béns de Patrimoni Històric
  • Registre dels crédits i dèbits de l'activitat pròpia
  • Registre de les despeses i ingressos propis de les activitats no lucratives
  • Registre de les subvencions, donacions i llegats rebuts, així com el de les cessions gratuïtes de què gaudeixi l'entitat

Un cop revisats tots aquests aspectes i potser algun altre menys habitual, ha estat necessari també incloure a la memòria econòmica informació relativa als canvis que s'hagin hagut de fer. A aquesta primera aplicació, havia de figurar un apartat específica amb la denominació "Aspectes derivats de la transició als criteris del Pla General de Comptabilitat" en el qual s'ha hagut d'incloure una explicació de les principals diferències respecte als criteris comptables aplicats en l'exercici anterior i els actuals, així com la quantificació de l'impacte que produeix aquella variació de criteris en el patrimoni de l'entitat.

Per a més informació, consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou