Com planifiquem la tresoreria?

Com planifiquem la tresoreria?

Resum: 

En els darrers temps, la conjuntura econòmica pot haver causat un cert retard en el cobrament d'alguns dels ingressos que les associacions o les fundacions tenen pendents de cobrar. Això pot ser causa de situacions de tensió de la tresoreria de l'entitat, ja que en determinats moments pot quedar-se sense tenir prou liquiditat com per poder fer front a les seves obligacions de pagament.

Tot i que en el mercat existeixen diversos programes informàtics específics que poden ajudar a les entitats en la tasca d'elaborar el seu pla o previsió de tresoreria, és bastant probable que el mateix software que es faci servir per la comptabilitat tingui alguna opció per poder controlar les previsions dels moviments de tresoreria de l'entitat.
Però fins i tot en cas que no sigui així, o que l'entitat no pugui o no vulgui portar el control per aquest mitjà, amb un simple full de càlcul tipus Excel també es pot fer perfectament, sense que calgui complicar-se gaire més.

El punt de partida del pla haurà de ser el saldo de tresoreria que tingui l'entitat, ja sigui en un o diversos comptes bancaris, o bé en la caixa efectiva. A partir d'aquest, caldrà afegir els cobraments previstos. D'aquests, caldrà tenir en compte totes les factures emeses habitualment per l'entitat, quotes que hagi de girar per un import i en una data fixada, que sabrem amb prou certesa els imports i quan es cobraran, i també caldrà tenir en compte els cobraments amb data estimada (per exemple, les subvencions, en especial les ja concedides, però també aquelles que l'entitat rep amb una certa habitualitat). Aquesta estimació la podem fer en base al pressupost anual d'ingressos, i si no ho tenim, analitzar la informació històrica de la comptabilitat de l'entitat. El més habitual és separar aquests ingressos per tipus (és a dir, fer diferents línies per cadascun dels conceptes: facturació, quotes, subvencions, patrocinis, donatius....)

El següent pas serà afegir amb signe negatiu els pagaments previstos. De nou, caldrà tenir en compte les informacions procedents de la comptabilitat de l'entitat (factures ja registrades i no pagades, impostos pendents de liquidar, etc.) i els pagaments previstos periòdics de l'entitat: subministraments, lloguers, import net de les nòmines, préstecs, impostos, seguretat social, assegurances, etc.). Si en el pressupost l'entitat té previst fer alguna inversió o despesa no habitual (per exemple, pensa comprar un ordinador, o bé té previst organitzar un congrés) caldrà tenir-les en compte també i afegir-les als pagaments.

Per més informació podeu consultar aquest recurs.

Afegeix un comentari nou