El reemborsament de les despeses als voluntaris

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

El reemborsament de les despeses als voluntaris

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Els voluntaris no poden rebre cap remuneració econòmica, ja que la seva prestació és voluntària, lliure i altruista, però si podran percebre l'import de les despeses ocasionades per l’activitat voluntària.

La Carta del Voluntariat de Catalunya i el Full de Compromís Entitat/Voluntari, contempla que els voluntaris no rebran cap tipus de compensació econòmica o material per desenvolupar les activitats voluntàries. Sí que li podran ser compensades les despeses que suposi la prestació dels serveis voluntaris i si les dietes a retribuir no superen determinats imports, estaran exempts de tributació.

Els desplaçaments estaran exempts quan s’utilitzin mitjans de transport públic i la despesa es justifiqui amb factures o documents. Quan el desplaçament es realitza amb transport privat estarà exempt si les despeses d’aparcament i/o peatge estan justificades i el quilometratge es paga com a màxim a 0,19 euros el quilòmetre.

Si les activitats es desenvolupen en un municipi diferent de l’habitual, els imports màxims exempts de tributació pel que fa als desplaçaments sense pernoctar seran de 26,67 euros diaris dintr del territori espanyol i de 48,08 euros diaris en territori estranger. En el cas de pernoctar, les despeses es compensaran amb 53,34 euros diaris dins del territori espanyol i 91,35 euros al territori estranger.

Totes les despeses de dietes i desplaçaments dels voluntaris s’hauran de justificar per tal de complir amb la normativa de l’IRPF i evitar problemes a les entitats i als voluntaris. A més, si l’entitat vol incloure aquestes despeses per a subvencions, hauran d’estar degudament justificades perquè l’organisme corresponent les inclogui a les justificacions de les subvencions.

La part de les despeses que superi els imports anteriorment esmentats no estarà exempta i tributarà com a rendiments de treball en l’IRPF. La diferencia que excedeixi el màxim exempt, s’haurà d’incloure en el model 111 de l'IRPF trimestral i ingressar aquests diners a l’Agència Tributària.

Afegeix un comentari nou