Els serveis de menjador escolar podrien haver de pagar IVA

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Els serveis de menjador escolar podrien haver de pagar IVA

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza

Resum: 

A partir de la consulta vinculant plantejada per la FOESC, una Federació estatal d'organitzacions empresarials d'oci educatiu a la qual pertany l'ACELLEC, la patronal catalana de les empreses lucratives del sector, la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda (DGT) ha resolt que els serveis de menjador escolar, així com els de monitoratge, extraescolars i d'acollida, no es poden considerar exempts d'IVA.

La resolució de la consulta estableix que els serveis prestats pels monitors no queden inclosos en l'exempció del serveis d'educació i ensenyament, que fins al moment estaven aplicant tant les empreses privades com les entitats no lucratives que els presten habitualment.

L'argument utilitzat per la DGT és que malgrat que les activitats i serveis complementaris com ara l'acollida i el servei de menjador i les activitats extraescolars que s'ofereixen dins del centre escolar estan integrades en els plans i projectes dels centres docents, que tenen un caràcter educatiu i que desenvolupen valors i principis objectius comuns a tota educació, aquests no es poden considerar compresos dins de l'exempció pels serveis d'ensenyament regulada a l'article 20.u.9é de la Llei de l'IVA.

Per a aquest organisme, fent una interpretació de la normativa de la forma més restrictiva possible, les activitats mencionades no formen part del pla d'estudis en cap de les etapes, graus o nivells del sistema educatiu i, per aquest motiu, no compleixen amb els requisits necessaris per poder aplicar aquest tipus d'exempció, considerant que han de tributar al tipus general, del 21%.

Cal fer esment a que aquesta interpretació podria contradir diversa normativa comunitària que indica que aquestes activitats es poden considerar educatives i, en conseqüència, exemptes d'IVA per l'exempció pels serveis d'educació i ensenyament i a que, d'altra banda, la resolució es fonamenta en la legislació del Ministeri d'Educació i no té en compte altres normatives, com ara la Llei d'Educació de Catalunya, que cedeix als centres la possibilitat de donar plenament caràcter educatiu a les activitats de migdia dels alumnes.

Pel que fa a les entitats no lucratives que prestin aquests serveis i compleixin amb els requisits per ser considerades de caràcter social, la mateixa resolució indica que estaran exemptes d'aplicar aquest impost en els serveis de custòdia i atenció de nens menors de 6 anys perquè es consideren serveis d'assistència social i que quan els menors custodiats tinguin una edat superior a aquella, els serveis estaran subjectes a IVA, obviant altres supòsits també inclosos en l'article 20.u.8é de la Llei de l'IVA, en el seu apartat de protecció a la infància i la joventut.

L'escrit de la DGT també considera exempts els serveis de la pràctica d'esport o l'educació física i les activitats extraescolars com excursions, campaments o viatges infantils i juvenils i altres anàlogues prestades a favor de persones menors de 25 anys, que puguin prestar aquestes entitats no lucratives.

Per la seva banda, la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya, que representa les a les entitats no lucratives que presten serveis d'atenció a les persones a Catalunya, s'ha pronunciat en el sentit de que, tot i que encara estan estudiant amb profunditat la resolució de la consulta, considera que no seria d'aplicació a les entitats de caràcter social, atesa la pròpia naturalesa social de la seva activitat i que, per tant, no haurien de quedar afectades per aquesta.

La resposta a la consulta només vincula a l'Administració Tributària i a l'entitat que ha fet la consulta, però serà utilitzada com a criteri d'aplicació de la normativa tributària en totes aquelles situacions i circumstàncies anàlogues que pugui tenir qualsevol altre obligat tributari, per la qual cosa totes les entitats no lucratives que prestin aquest tipus de serveis hauran de valorar si comencen a aplicar l'IVA en les seves factures o bé valorar el possible risc que corren si no ho fan, en cas de què fossin objecte d'inspecció fiscal.

Afegeix un comentari nou