Emetre factures simplificades

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Emetre factures simplificades

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Actualment hi ha un tipus de factura que substitueix els anomenats tiquets que hi havia anteriorment, que és la factura simplificada, que s’expedirà quan es acompleixin diferents requisits.

La factura simplificada, segons el Reial decret 1619/2012 s’expedirà en el cas que l’import total amb IVA inclòs no excedeixi de 400 euros i quan es tracti de factures rectificatives.

No es podrà emetre factures simplificades per específiques operacions intracomunitàries ni per operacions que es realitzin fora de la Comunitat Europea.

Els continguts mínims que ha de tenir una factura simplificada són:

  • Numeració correlativa i, si s’escau, sèrie.
  • Data d’expedició.
  • Data en què es va efectuar l’operacióo en què s’hagi rebut un pagament avançat, sempre i quan la data del pagament sigui diferent a la factura.
  • Número d'identificació fiscal, nom i cognoms o raó social completa de qui expedeix la factura.
  • Identificació dels béns lliurats o serveis prestats.
  • Tipus impositiuaplicat o, si escau, IVA inclòs.
  • Si la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.
  • Contraprestació total.
  • Si la factura està exempta, indicació delmotiu de l'exempció i fer esment a la normativa.

Les factures s’expediran mitjançant paper o format electrònic i, pel que fa al seu termini d’expedició, generalment s’han d’emetre en el moment que es realitza l’operació. En el cas que el destinatari sigui empresari o professional, s’hauran d’expedir com a màxim abans del dia 16 del mes següent.

Afegeix un comentari nou