Hisenda crea una calculadora virtual per gestionar deutes

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Les entitats ja poden utilitzar la calculadora de pagament de deutes i d'interessos per ajornaments a la web de l'Agència Tributària. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats ja poden utilitzar la calculadora de pagament de deutes i d'interessos per ajornaments a la web de l'Agència Tributària. Font: Unsplash.
 Font:
Els nous serveis d'Hisenda faciliten la informació a les persones contribuents i permeten el control dels seus deutes amb el fisc. Font: Unsplash.

Hisenda crea una calculadora virtual per gestionar deutes

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Les entitats poden utilitzar les noves eines telemàtiques per controlar els terminis de pagament i per confirmar el cost dels interessos pels ajornaments.

Hisenda ha posat en marxa una eina que calcula terminis de pagament i una altra que facilita informació sobre els interessos aplicables a deutes i ajornaments. Les entitats ja poden utilitzar aquestes dues eines a través de la calculadora de pagaments i la calculadora d’interessos i ajornaments de la pàgina web de l’Agència Tributària (AEAT).

Els nous serveis ajuden les persones contribuents a complir amb les seves obligacions tributàries i fiscals i permeten a la ciutadania fer consultes personalitzades dirigides a conèixer els terminis per pagar deutes tributaris i no tributaris gestionats per l’Agència Tributària.

D’aquesta manera, les entitats poden verificar la situació de deute que tenen amb Hisenda. Si el deute no ha vençut, es coneix la data límit per pagar-lo i, si en canvi, ja ha vençut, es mostra la data d’inici de les actuacions executives.

Dues eines molt útils per a les entitats

“Són dues eines molt útils per a les entitats. Ajuda en aspectes complicats per a una persona usuària mitjana, com ara els terminis o els interessos. Amb això no només es permet accedir des de qualsevol lloc a informació molt important per a l’entitat sinó que també ajuda a controlar els deutes amb Hisenda”, apunta Alejandra Cariñanos, tècnica comptable i fiscal de Suport Tercer Sector-Fundesplai.

I abans, com es consultaven les dates límit i els interessos sense aquestes calculadores? “Amb el certificat digital propi de l'entitat es podia fer la consulta de deutes a través de la seu electrònica de l’AEAT. L’altra via era a través de les notificacions de resolucions de liquidacions rebudes”, explica Cariñanos.

Pel que fa als interessos per ajornaments, s’havia de fer la sol·licitud del corresponent ajornament o fraccionament de deute i, en rebre la notificació de la concessió, se’n detallava la liquidació d’interessos.

De quins tipus de deute informa la calculadora?

La calculadora de pagament de deutes informa de les dates límit de deutes tributaris i no tributaris. El deute tributari és una obligació legal que té un individu o entitat a favor de l’administració pública. En canvi, el deute no tributari, per exclusió, es refereix a tota obligació de naturalesa no fiscal.

El deute tributari s’origina o bé per la presentació d'una declaració o una autoliquidació per part de l'obligat/da tributari, que liquida l'impost originat per un fet imposable, o bé per la liquidació emesa per la pròpia Administració en base a les dades que posseeix o que han estat facilitades per la persona obligada o per terceres persones.

Convé advertir aquí que a partir de la Llei General Tributària (LGT) de 2003 queda clar que la sanció no forma part del deute tributari. Això permet que el procediment sancionador pugui tramitar-se de forma separada als d'aplicació dels tributs, en els termes que estableix l'article 208 de la LGT. En conseqüència, l'acte de liquidació del deute tributari és un acte separat de la imposició de la sanció.

Quines variables es tenen en compte a l’hora de calcular els interessos?

Ajornar els deutes amb Hisenda suposa pagar interessos. El tipus d’interès es fixa cada any als pressupostos generals de l’Estat.

A l’hora de calcular aquests interessos es té en compte el nombre de dies transcorreguts des de la data límit de l’ingrés fins a la data de venciment, l’import i el percentatge aplicat.

Des de l’octubre de 2015 es poden aconseguir ajornaments de deutes fins a 30.000 euros sense aportar garanties. Per als deutes que superen aquesta quantitat cal presentar garanties en forma d’aval bancari, garantia hipotecària o assegurança de caució.

Si es presenta aval, el tipus d’interès aplicable és l’interès legal de diners, que el 2020 està fixat en el 3%. Quan l’ajornament se sol·licita sense garanties, s’aplica l’interès de demora, que ascendeix al 3,75% aquest 2020.

Afegeix un comentari nou